Apr 23

نیترات موجود در گوجه فرنگی با شستن از بین می رود؟ - مواد غذایی .9 نوامبر 2014 . باتوجه به اينکه استفاده از کود‌هاي شيميايي در مزرعه‌هاي ايراني براساس آزمون خاک و آزمون گياه انجام نمي‌شود، احتمال وجود و تجمع نيترات نه‌تنها در گوجه‌فرنگي، بلکه در ساير سبزي‌ها و صيفي‌هاي ما هم وجود دارد.شستن بوکسیت گیاه,هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستﺗﻮﻟﻴـﺪي، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴـﺖ زﻳـﺎد، ﺗـﺎﺛﻴﺮات. رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در ﻫﻮا و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫـﺎي ﮔـﻞ. ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآوري ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي .. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻪ. ﺷﺪن ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ آب ﺑﺎران و ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي، ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺳـﻤﻲ. ﻣ. ﺘﺤﺮك. ﺑﻪ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎك و ﺳﻔﺮه. ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ. ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ آن ﺑﻪ.

به اشتراک گذاشتن در

و ﺟﺬب رﺷﺪي ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻗﺎرچ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﻫ - مجله مدیریت خاک و .15 آگوست 2014 . ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﮐﻪ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻗﺎرچ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﻣﻌﻨﯽ. دار ﺑﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻘـﺪار ﻣـﺎده ﺧـﺸﮏ و ﻣﺤﺘـﻮاي. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ. ﭼﻮن. ﻧﯿﺘـﺮوژن، ﻓـﺴ. ﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ. در. ﮔﯿﺎه ﻓﻠﻔﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. (. 25 .) ﮐﻮرﺗﻨﯽ و ﻣـﻮﻟﻦ. (. 2008. ) .. ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤﺎر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻗﺎرچ ﺷﺴﺘﻪ. ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. (. 28. ). ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﺷـﯿﻤ. ﯿ. ﺎﯾﯽ. ﺧـﺎك. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ روش. ﻫﯿـﺪروﻣﺘﺮي،. pH. (. ﻋـﺼﺎره. ﮔﻞ اﺷﺒﺎع. ).شستن بوکسیت گیاه,شستن بوکسیت گیاه,كاني‌هاي آلومينيوم‌دار - زمین شناسی -اقتصادی Economic Geologyبوكسيت تشكيل شده در سنگ كربناته، غني از كلسيم و در بازالت غني از آهن است. سيليس آزاد شده از سيليكات‌ها به سرعت شسته مي‌شود، در صورتي كه كوارتز به آهستگي تحت تأثير آب‌هاي سطحي قرار مي‌گيرد. بوكسيت‌ها را بر اساس درصد 3O2Al ، 2SiO، 3O2Fe به بوكسيت، بوكسيت آهن‌دار، لاتريت، لايه‌هاي سخت سيليسي آهن‌دار و سيلكريت.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر شستن بوکسیت گیاه

نحوه تمیز کردن گرد و غبار گلهای آپارتمانی - بیتوته

نگهداری گلهای آپارتمانی نحوه تمیز کردن گل ها پرورش گل و گیاه در صورتی که قصد تمیز کردن گلهای زیتنی منزل خود را دارید ابتدا به گیاه نگاه کنید اگر خشک شده بود ارزش تمیز کردن را ندارد اما اگر گیاه زنده است .

چگونه گیاهان آپارتمانی را برق بیندازیم؟ | چیدانه

9 مارس 1996 . برق انداختن گیاهان آپارتمانی، تمیزکردن برگ گلها با روش های خانگی، پاک کردن آلودگی برگ با اسپری آب و پارچه تمیز، شستن گیاهان با آب ولرم.

بوکسیت تا آلومینیوم - پروفیل آلومینیوم

فرایند بایر، تولید صنعتی آلومینیوم اکسید از سنگ معدن بوکسیت است. این فرایند . به منظور خالص سازی آلومینا در این روش از محلول سدیم هیدروکسید برای شستن سنگ بوکسیت استفاده می‌شود. . باید توجه داشت که آلومینیوم بازیافتی، قبلا تصفیه شده پس هیچ سود سوزآور خطرناکی استفاده نشده و هیچ گل قرمزی هم تولید نمی شود.

از سد باطله کارخانه بوکسیت جاجرم و کاهش سمي بررسي انتقال فلزات .

شسته، در دمای. 111. درجه خشک و سرد شده و. دوباره در. دمای. 511. درجه سانتیگرا. د برای مدت زمان. 3. ساعت فعال ش. د. این. محصول تا زمان. استفاده در دسیکاتور. قر. ار داده شد. . -1. آنالیز. XRD. گل قرمز. جدول. 6. آنالیز. XRD. نمونه گل قرمز سد باطله کارخانه بوکسیت. جاجرم را نشان می. دهد. همانطور که مشاهده می. شود آلومینیوم موجود در سد باطله در.

نیترات موجود در گوجه فرنگی با شستن از بین می رود؟ - مواد غذایی .

9 نوامبر 2014 . باتوجه به اينکه استفاده از کود‌هاي شيميايي در مزرعه‌هاي ايراني براساس آزمون خاک و آزمون گياه انجام نمي‌شود، احتمال وجود و تجمع نيترات نه‌تنها در گوجه‌فرنگي، بلکه در ساير سبزي‌ها و صيفي‌هاي ما هم وجود دارد.

خداحافظی با وسواس - اعصاب و روان - سلامت نیوز

30 دسامبر 2013 . از انواع آن می توان به: شست وشو و آب کشی مکرر و طولانی مثل شستن مکرر دست ها در طول روز، وارسی و بررسی افراطی مثل چندین بار قفل کردن در، اعمال تکراری مثل 16 بار چراغ را خاموش کردن، جمع کردن و انبار کردن چیزهای بی مصرف یا وسایل غیرقابل استفاده، قرار دادن اشیا و وسایل به صورت قرینه یا براساس یک نظم.

مراحل اکتشاف معدن | اهورا صنعت ویژن

بطور کلی ژئوشیمی برای یافتن زغالسنگ، کانیهای غیر فلزی، بوکسیت، سنگهای قیمتی یا کانسنگهای آهن، منگنز ، کرومیت و تیتان مورد استفاده قرار نمیگیرند. .. مانند کانسارهای اورانیوم این کانسارها از تونهای اسیدی و پگماتیتهای رخنمون یافته در سطح زمین شسته شده و پس از انتقال از محیط اکسیدان سطحی و رسیدن به محیطهای.

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

ﺗﻮﻟﻴـﺪي، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴـﺖ زﻳـﺎد، ﺗـﺎﺛﻴﺮات. رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در ﻫﻮا و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫـﺎي ﮔـﻞ. ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآوري ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي .. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻪ. ﺷﺪن ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ آب ﺑﺎران و ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي، ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺳـﻤﻲ. ﻣ. ﺘﺤﺮك. ﺑﻪ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎك و ﺳﻔﺮه. ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ. ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ آن ﺑﻪ.

مقاله روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت - تحقیق آماده

در جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم وجود ذخیره های طبیعی بوکسیت با کیفیت، چندین ذخیره بزرگ اقتصادی آلونیت و نفلین وجود دارد. . کانه آرایی و سایر تجهیزات باعث می گردد که در آینده حجم بالایی از مواد شیمیایی و مصنوعی در طبیعت آزاد گردد و در دراز مدت باعث خسارات گاه جبران ناپذیری به محیط زیست گیاهی و جانوری می شود .

سند تدبير توسعه آذربايجان‌شرقي جلد دوم - سازمان برنامه و بودجه .

مأخـذ: حبیـب گل محمـدزاده و همـکاران، بررسـی و تحلیـل سـطح توسـعه انسـانی اسـتان های کشـور،. 22 سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان .. سـبز و شست وشـوی محوطـه(. » تأمین حفاظت عرصه 164 هکتاری جنگل .. تکنولـوژی تبدیـل شـیمیایی سـنگ های نفلین دار اگرچـه از تولیـد آلومینا از بوکسـیت. بـه روش بایـر کمـی پیچیده تـر اسـت.

بررسی کانی سازی مس- طالدار گرانیتویید طارم . - فصلنامه علوم زمین

و اکتشافات معدنی کشور پس از پی جویی ذخایر بوکسیت در ایران برای تهیه. آلومینیم به نتیجه مطلوبی دست ... )گیاه چی، 1383( با GIS گزارش تلفیق و مدل سازی اطالعات زمین شناسی گروه. (، در ناحیه مورد مطالعه 3 سامانه .. و pH حمل عناصر از توده نفوذی، شروع به شستن عناصری که پیشتر در پی افزایش. کاهش دما نهشته شده بودند، می.

ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه - ResearchGate

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺿﯽ در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن. ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻦ ﺧﺎك ﺳﻄﺢ. اﻻرﺿﯽ ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﺑﻊ ... ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي. ﮔﯿﺎﻫﯽ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ، ﺑﯿﻮﻣﺲ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ ﯾﺎ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺷﻮد. [. 21 .] ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ،ﺷﺎﺧﺺ. NDVI .. targeting laterite and bauxite ore deposits,. Koraput, Orissa.

علوم تکمیلی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

کانی آلومینیم به نام بوکسیت معروف است که بیشتر از آلومینا ب(. د ر خالص سازی آلومینیم می تواند مفید باشد ؟ . شستن اثرات بمب از روی پوست با آب الف(. خشک کردن پوست و پاک کردن اثرات .. همانطور که می د انید پس از ارسطو، کارل لینه، گیاه شناس سوئد ی، معروف ترین د انشمند ی است که به علم. طبقه بند ی پرد اخته است و روش نام.

جدیدترین مقالات شیمی با ترجمه - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته شیمی و گرایش های شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی پلیمر، شیمی فیزیک، شیمی کاتالیست، شیمی معدنی و نانوشیمی بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید. همچنین برای یافتن مقاله بر.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

10 جولای 2016 . ﻣﺼﺎﻟﺢ. وﻣﻮاد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ. اﺑﺰار دﺳﺖ. ،. ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن را دارﻧﺪ . در. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای. ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﻌﺎدی و. ﻏﯿﺮه .. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن. ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﯿﻦ. ﻣﻌﻤﺎر. و ﻃﺮا. ح. ،. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻮر ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ.

اثرات زیست محیطی استخراج آلومینیوم | √دنیـــــــای متـــــــــــالورژی .

1 ا کتبر 2008 . ولی تنها منبع اقتصادی برای تولید اکسید آلومینیوم (Al2O3) ، سنگ معدنی به نام بوکسیت می باشد. . سپس محلول با آب داغ شسته شده ، با افزودن نشاسته به آن فیلتر می شود. . خطر اصلی در این مرحله باقی مانده بوکسیت ، یعنی گل سرخ است، که دارای خاصیت قلیایی بوده و از کارخانه آلومینیوم سازی خارج می شود.

شستن بوکسیت گیاه,

ﺳﻮﻳﭻ

ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ. ﺸﺎﻭﻩ ﮔﺮﺩﺩ. ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴ. 3- ﭼﻴﺪﻥ ﮔﻴﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻀﺮ: ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮔﻴﺎﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﺸﺖ. ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻧﻴﺰ. ﺷﺪﻩ، ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻏﻴﺮ. ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺕ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﺒﺎﺗﺎ. ﺻﻠﻪ: .. ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ. 3- ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﺩ. ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻫﻮﺍ. ﻧﻮﺭ. ﺧﻮﺍﺯﻩ ﭼﻮﺑﻰﺁﻓﺘﺎﺏ. ﻛﺎﻩ ﻳﺎ. ﺑﻮﺭﻩ ﺍﺭﻩ. ﻛﺎﻧﻜﺮﻳﺖ. ﺷﻜﻞ(5-13) ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﺮﻍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻠﻰ. ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ. ﮔﺬﺍﺭﻯ.

شستن بوکسیت گیاه,

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر

4 سپتامبر 2011 . ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد. ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯽ ﮔﻞ. ﻣﺴﺌﻮل. ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر. ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻋﺼﺎري. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي .. اوﻟﯿﻪ آن .2. ﺗﻮﻟﯿﺪ روي از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه .3. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺲ از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه .4. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮب از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه .5. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮب از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه .6. اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ زا اﻣﺎﻟﮕﺎم ﺳﺎزي ﺟﯿﻮه .7. ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻦ از ﺑﻮﮐﺴﯿﺖ.

اصل مقاله

26 دسامبر 2015 . ﻛﻪ. ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎ. ي. ﻴﻃﺒ. ﻌ. ﻲ آن. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻧ. ﻤﻪﻴ. ﺧﺸﻚ. ﻳا. ﺮان. ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ، ﺑﻪ. دﻟﻴﻞ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﺮ. ﺐﻳ. ﻧﺎﺷ. ﻲ. از ﻓﻌﺎﻟ. ﺖﻴ. ﻫﺎ. ي. اﻧﺴﺎن و اﻓﺰا. ﻳ. ﺶ. ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ. ي. ﻴﻣﺤ. ﻂ. ﺑﻪ. ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ. ﻳ. ﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ﻳ. ﻜ. ﻲ. از ﺷ. ﻮهﻴ. ﻫﺎ. ي. ﻳﻧﻮ. ﻦ. ﺑﺎزﺳﺎز. ي. و. ﻴاﺣ. يﺎ. ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎ. ي. ﺗﺨﺮ. ﺐﻳ. ﺷﺪه،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ. آور. ي. ﻴﺗﻮﻟ. ﺪ. ﻧﻬﺎل ﻣ. ﻴ. ﻜﻮر. ﺰﻳ. ي. در ﻃﺮح. ﻫﺎ. ي. ﺟﻨﮕﻞ. ﻛﺎر. ي. اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ. رو. ﺑﺎ ﻫﺪف. ﻴﺗﻮﻟ.

Pre:ساختمان دفع زباله
Next:هنگامی که تولید 550 تن ایستگاه سنگ شکن