Feb 21

نتیجه گیری ارتعاشی

- زدايي ارتعاشي، مدهاي مختلف آن و مقايسه با تنش بررسي فرآيند تنش .اندازه و گردايان تنش پسماند و تعداد سيکل. هاي اعمالي مي. باشد . مهمترين پارامتر تاثيرگذار، دامنه ارتعاش مي. ب. اشد. هدف تحقيق پيشرو بررسي و مقايسه دو روش تنش. زدايي حرارتي و تنش. زدايي ارتعاشي و نتيجه. گيري از بحث. مي. باشد. واژگان کليدي: تنش باقيمانده، فرکانس هارمونيک، تنش. زدايي حرارتي، تنش. زدايي ارتعاشي، دامنه.نتیجه گیری ارتعاشی,ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﺑﺪﻧﻪ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﻭﺭﻗﻬﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴـﻬﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺘﻌـﺪﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺪﻧـﻪ ﺷـ. ﻨﺎﻭﺭ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣُﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ، ﺍﻓﻘﻲ، ﭘﻴﭽﺸﻲ ﻭ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ. ﻛﻨﺪ . ﺷﺎﻓﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﺸﻲ ﻭ ﻃﻮﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ. ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻲ ﻭﺳﻴﻌﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ.

به اشتراک گذاشتن در

بررسي تاثير سيستم هيدروليک فرمان خودرو بر کاهش ارتعاش منتقله .نتيجه گيري: برخلاف ارتعاش تمام بدن که محور برتر شتاب، محور Z است، در ارتعاشات فرمان، محور برتر، محور Y مي باشد و فرمان هاي هيدروليک مي توانند به نحو موثري از انتقال ارتعاشات را به دست و بازوي راننده جاوگيري کنند و در خودروهاي فاقد فرمان هيدروليک کاهش ساعات کار مي تواند به عنوان يک ابزار مديريتي مفيد مد نظر قرار گيرد.نتیجه گیری ارتعاشی,تحليل ارتعاش نظري و تجربي مجموعة ميل لنگ، چرخ طيار و چرخ تسمه26 سپتامبر 2012 . هدف اين مقاله شناسايي سامانه، با تعيين الگوي ارتعاشي ميل لنگ با هر دو روش نظري و تجربي مي باشد. . بهتري را نتيجه مي دهد ]8[. گازومي و همکارانش در سال . ،EF7 پيچشي مجموعه ميل لنگ، چرخ طيار و چرخ تسمة موتور ملي. )که شامل تمامي اجزاي الگوي واقعي است( با بهره گيري از روش تحليل. ارتعاشي مي پردازد. سامانه تحت.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر نتیجه گیری ارتعاشی

بررسی فرآیند تنش زدایی ارتعاشی، مدهای مختلف آن و مقایسه با .

. قرار گرفته، روش تنشزدایی ارتعاشی است. پارامترهای تاثیرگذار در تنشزدایی ارتعاشی؛ دامنه ارتعاشات، اندازه و گردایان تنش پسماند و تعداد سیکلهای اعمالی میباشد. مهمترین پارامتر تاثیرگذار، دامنه ارتعاش میباشد. هدف تحقیق پیشرو بررسی و مقایسه دو روش تنشزدایی حرارتی و تنشزدایی ارتعاشی و نتیجهگیری از بحث میباشد.

- زدايي ارتعاشي، مدهاي مختلف آن و مقايسه با تنش بررسي فرآيند تنش .

اندازه و گردايان تنش پسماند و تعداد سيکل. هاي اعمالي مي. باشد . مهمترين پارامتر تاثيرگذار، دامنه ارتعاش مي. ب. اشد. هدف تحقيق پيشرو بررسي و مقايسه دو روش تنش. زدايي حرارتي و تنش. زدايي ارتعاشي و نتيجه. گيري از بحث. مي. باشد. واژگان کليدي: تنش باقيمانده، فرکانس هارمونيک، تنش. زدايي حرارتي، تنش. زدايي ارتعاشي، دامنه.

ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯ

ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﻭﺭﻗﻬﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴـﻬﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺘﻌـﺪﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺪﻧـﻪ ﺷـ. ﻨﺎﻭﺭ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣُﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ، ﺍﻓﻘﻲ، ﭘﻴﭽﺸﻲ ﻭ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ. ﻛﻨﺪ . ﺷﺎﻓﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﺸﻲ ﻭ ﻃﻮﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ. ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻲ ﻭﺳﻴﻌﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ.

نتیجه گیری ارتعاشی,

ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی مرتبط با آن در .

10 آوريل 2016 . بیــن میانگیــن شــتاب ارتعــاش دســت و بــازو ناشــی از .)P > دســتگاه های بــرش عرضــی و بــرش طولــی اختــالف معنــادار مشــاهده گردیــد )0/05. بــا توجــه بــه بــاال بــودن ســطح مواجهــه شــغلی کارگــران از حــد مجــاز مواجهــه شــغلی، نتیجه گیــری: آمــوزش مراقبت هــای بهداشــتی، اســتفاده از دســتکش ضــد ارتعــاش، چرخش.

تحليل ارتعاش نظري و تجربي مجموعة ميل لنگ، چرخ طيار و چرخ تسمه

26 سپتامبر 2012 . هدف اين مقاله شناسايي سامانه، با تعيين الگوي ارتعاشي ميل لنگ با هر دو روش نظري و تجربي مي باشد. . بهتري را نتيجه مي دهد ]8[. گازومي و همکارانش در سال . ،EF7 پيچشي مجموعه ميل لنگ، چرخ طيار و چرخ تسمة موتور ملي. )که شامل تمامي اجزاي الگوي واقعي است( با بهره گيري از روش تحليل. ارتعاشي مي پردازد. سامانه تحت.

بررسی تغییرات شتاب ارتعاش تمام بدن در یک محیط شبیه سازی شده .

بر اساس نتایج به دست آمده ارتعاش تمام بدن یک عامل موثر بر زمان پاسخ دهی و عملکرد ذهنی نتیجه گیری: افراد می باشد که می تواند منجر به کاهش در صحت انجام کار شود. ارتعاش تمام بدن، آزمون پورد پگ بورد، آزمون محاسبات ریاضی، زمان پاسخ دهی، عملکرد ذهنی کلمات کلیدی: بررسی تغییرات شتاب ارتعاش تمام بدن در یک محیط شبیه سازی شده.

بررسی تاثیر ارتعاش تمام بدن بر آسایش و راحتی مسافرین مترو

مقادیر محورهای غالب محاسبه شده عمدتاً در سطح نسبتاً ناخوشایند در طبقه بندی آسایشی نتیجه گیری: در سطح ناخوشایند قرار داشت. wrms قرار داشتند، اما مقدار کلی مواجهه محاسبه شده بر اساس ISO 2631-1. غالب بودند. z اندازه گیری شده عمدتاً در محور VDV مقادیر. ارتعاش، ارتعاش تمام بدن، آسایش مسافرین، ارتعاش مترو کلمات کلیدی: بررسی.

ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با ارتعاش تمام بدن با استفاده از .

ﻣﺤﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪﻭﺩ 900 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ 9 ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ. ﺧﻄﻮﻁ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺘﺮﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺷﺪ. ﻭ ISO 2631-1 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ . ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺗﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ISO ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻯ: ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ BS 15 ﺩﺭ.

مشاهده مقاله | طیف‌سنجی مادون قرمز (IR Spectroscopy) - آموزش فناوری نانو

نتیجه گیری طیف سنجی مادون قرمز یکی از مهمترین و پر کاربردترین روش های شناسایی گونه های مولکولی مخصوصا گونه های آلی به شمار می آید. پایه و اساس این نوع طیف سنجی، توانایی ارتعاشات مولکولی مختلف در جذب انرژی در محدوده طیفی مادون قرمز جهت انجام انتقالات ارتعاشی می باشد. این نوع طیف سنجی عموما برای کاربرد های کیفی و.

مقالات - بهینه پردازش آرمان - سیستم های اندازه گیری - آنالیز ارتعاشات .

کاهش هنگفت سود کارشناسان تعمیرات را بر آن داشت تا دست به تدوین روش های نوین تعمیرات و نگهداری بزنند و اکنون پس از آزمایش چندین روش مختلف تعمیرات و نگهداری ، کارشناسان تعمیرات و نگهداری به این نتیجه رسیده اند که تعمیرات بر اســاس پایش وضعیت (Maintenance Condition Based) یا به اختصار CBM بهینه ترین و کارآمد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﻴﻨﻪ

18 فوریه 2004 . ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻲ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ. ﺮﺑ. ﺭ. ﻭﻱ ﺳﺎﺯﻩ. ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ. ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺩ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻲ ﺷﻮ .ﺪﻧ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁ. ﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ .. ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ،. ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ. ﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻛﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻋﻤﻼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ. ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺭﺯﻭﻧﺎﻧﺲ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ.

بیماریهای ناشی از ارتعاش

از ارتعاش. مجموعه حاضر جهت آشنایی کارکنان با ارتعاش شغلی و عوارض. ناشی از آن و راهکارهای عملی جهت کنترل و حفاظت محیط کار از. ارتعاش منتشرشده است. وه . " .نا. او استان در استان ساکن . در نتیجه این افزایش، تماس کارکنان با. پدیده ارتعاش در محیط .. ۶- اندازه گیری میزان ارتعاش ماشینهای جدید، در مواردی که کارفرما. خواستار افزایش.

ارتعاشات یک پانل ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته ی از جنس .

19 آوريل 2010 . ):13(ﺷﻜﻞ. ارﺗﻌﺎش اﺟﺒﺎري ﭘﺎﻧﻞ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ. ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ. ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ. (0/90/0/FGM-core/0/90/0). ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺴﺮ ﺣﺠﻤﻲ . -12. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﺟﺒﺎري ﭘﺎﻧﻞ ﺳﺎﻧﺪو. ﭽﻲ ﻳ. ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ. ﺳﺎده و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و روﻳﻪ. ﻫﺎ. ي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ. ﻫﺎ. ﻣﻴﻠﺘﻮن و. ر. وش. ﻧﺎوﻳﺮ. و. ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از ﺗﺌﻮري. ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و روش. ﻓﺮاﺳﺘﻴﮓ، ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ.

Paper Title - کنفرانس بین‌المللی برق

ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰاﯾﺸﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻌﺎﺷﯽ. و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮدال ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎي. ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮر. ﺑﯿﻦ ﭼﮏ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه. اﺻﻠﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰاي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ روﺗﻮر ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ. ﺣﻮزه ﻫﺎﺳﺖ . روﺗﻮر ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮه ﻫﺎ، ﻫﺎب و ﺷﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ.

بررسی تاثیر سوراخکاری استخوان با دریل دورانی ارتعاشی در کاهش .

یافته ها: سوراخکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک در دور rmp ۱۰۰۰ حرارت کمتری در مقایسه با سوراخکاری معمولی ایجاد می کند. در دوران rmp ۲۰۰۰ افزایش دما نسب به "نرخ پیشروی" دریل مستقل می گردد و نرخ پیشروی تاثیرگذار نمی باشد. نتیجه گیری: استفاده از ارتعاشات آلتراسونیک در سوراخکاری استخوان گاو، گرمای کمتر و نکروز.

تاثیر وضعیت سازه فن بر ارتعاشات آن – شرکت سیمان سفید ارومیه

13 آگوست 2017 . با اندازه گیری فازها و مقادیر ارتعاشات روی سازه در جهت عمودی، نتیجه حاکی از اختلاف فاز حدود ۱۵۰o در دو سمت این ناحیه بود که بیانگر حرکت سازه در جهت های تقریباً مخالف است. در این مورد راهکار ارائه شده، نصب چند عدد استیفنر به صورت عمود بر صفحات سازه به منظور رفع تنش موجود در این ناحیه بود که مثمر ثمر واقع شد.

بررسی ارتعاشات مانا و نامانا در ایستگاه حسن آباد متروی تهران

سپس امواج ثبت شده با استفاده از آنالیز طیفی در حوزه فرکانس مورد تحلیل قرار گرفته و فرکانس غالب ارتعاش آن تعیین شده است. .. نتیجه گیری در این مقاله اثر ارتعاشات حاصل از حرکت قطار در تونل مترو مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور امواج حاصل از عبور قطار و خرد لرزه ها در ایستگاه حسن آباد در سطوح ارتعاشی مختلف اندازه.

بررسی تجربی پارامترهای موثر در فرایند ماشینکاری اولتراسونیک

در این پژوهش نتیجه گیری شد که صافی سطح قطعات با مجذور فرکانس ارتعاشات مبدل رابطه مستقیم دارند و افزایش فرکانس ارتعاشات باعث افزایش نرخ براده برداری در ماشینکاری اولتراسونیک می گردد، متمرکزکننده نمایی در مقایسه با متمرکزکننده پله ای صافی سطح بهتری را ایجاد می کند، طراحی متمرکزکننده تاثیر بسیار زیادی بر.

اثر کوتاه مدت ارتعاش کلی بدن بر روی عملکرد عصبی عضلانی دست در .

میانگین تغییرات قدرت گرفتن دست در سمت غالب در حالت مداخله به طور معنی‌داری بیش‌تر شده بود. نتیجه گیری: انتقال ارتعاش از صفحه ارتعاشی و نوار متصل شده به آن به دست می‌تواند بر عمل‌کرد عصبی عضلانی دست دریافت‌کننده ارتعاش یک دقیقه پس از قطع منبع ارتعاشی تاثیرگذار باشد. واژه‌های کلیدی: قدرت گرفتن دست، ارتعاش،.

Pre:تالک پوشش داده شده
Next:از ویژگی های سنگ شکن ضربه ای کوبیت