Feb 24

قطع کننده های تعمیر و نگهداری

ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳـﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ. (. ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ. ) ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎﻱ ﻧﺼﺐ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ، ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ. ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ. ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﺪ. ﺗﺎﺭﻳﺦ. ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ .. ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ ﺻـﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ. ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ . •. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ، ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ. ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.قطع کننده های تعمیر و نگهداری,نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پستهای فشار متوسط زمینیدﺳﺗوراﻟﻌﻣل. ﺑﺎزدﯾد ، ﻧﮕﮭدارى و. ﺗﻌﻣﯾرات ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ. ﭘﺳت ھﺎى ﻓﺷﺎر. ﻣﺗوﺳط زﻣﯾﻧﯽ ، ﻧﯾﻣﮫ زﯾر. زﻣﯾﻧﯽ ، زﯾر. زﻣﯾﻧﯽ ،. ﮐﯾوﺳﮏ و. ﮐﻣﭘﮑت. ﻣﻘﺎم ﺗﺻوﯾب ﮐﻧﻧده. : ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ. درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳﻧد ﺟﮭت اﺟراء .. ﻗﻄﻊ ﮔﺮ. دﻳﺪﻩ و. ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟ. ﻬﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻌﻤﻴﺮ. و. ﻧﮕﻬﺪارﯼ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﮐﺸﯽ هﺎﯼ ﻣﻨﻈﻢ و. ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﺎزرﺳﯽ هﺎﯼ دورﻩ اﯼ از. ﮐﺎرﮐﺮد ﺁن ، اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺟﺎرﯼ و. ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻨﻈﻢ ، اﻧﺠﺎم. ﺁزﻣﻮﻧ.

به اشتراک گذاشتن در

VCB | گروه مهندسی فولمن - شرکت فولمنبا توجه به اینکه اپوکسی رزین نقش مواد عایقی دور قطع کننده خلاء را دارد در این کلیدها می‌توان فاصله بین پلها را کاهش داد و در نتیجه حجم کل کلید کاهش می‌یابد. ۵) عدم نیاز به تعمیر و نگهداری چون قطع کننده خلاء در داخل مواد اپوکسی محبوس است توسط همان مواد حفاظت می‌شود و هر پل را می‌توان یک تجهیز کلی در نظر گرفت که نیازی به تعمیر.قطع کننده های تعمیر و نگهداری,ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻄﻮط و ﭘﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ - شرکت برق منطقه ای غربﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻄﻮط. و. ﭘﺴﺘﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ. ﻣﺎده. : 151. ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﯿﻮزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﺪارﻫﺎ را از ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮ. ژی ﻗﻄﻊ ﮐﺮد اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ اﻣﮑﺎﻧﭙـﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﺎرﮔﺮی. ﮐﻪ ﻓﯿﻮز را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت و ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده. : 152. ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻓﯿﻮزﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺮق دار ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. : اﻟﻒ. -. از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر قطع کننده های تعمیر و نگهداری

Paper Title

ﻫﺎﻱ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺕﻱ. ﺍﻃﻢ. ﻱ. ﻧﺎﻥ. (ﻫﺰ. ﻧﻪﻱ. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻗﻄﻊ. ﻱ. ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ) ﻥ. ﺯﻱ. ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ. ﻫﺪﻑ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻡ. ﻳﺸﻮﺩ. 9 [. ] ﻭ [. 10. ]. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻬﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍﺑﻄﻬﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ. ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ. ﺍﻟﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ، ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ.

نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک - اداره کل نظارت بر .

نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک 211478 نام کتاب: سازمان پژوهش و برنامه ریزی .. به مرور جایگاه خود را به عنوان بهترین ابزار اتوماسیون 1کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی. در صنعت باز کرد. اما در سال ... رله هوشمند می تواند با قطع برق، اطالعات داخلی توابع خود را نگهداری نماید 80 ساعت است. آيا می دانيد.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پستهای فشار متوسط زمینی

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل. ﺑﺎزدﯾد ، ﻧﮕﮭدارى و. ﺗﻌﻣﯾرات ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ. ﭘﺳت ھﺎى ﻓﺷﺎر. ﻣﺗوﺳط زﻣﯾﻧﯽ ، ﻧﯾﻣﮫ زﯾر. زﻣﯾﻧﯽ ، زﯾر. زﻣﯾﻧﯽ ،. ﮐﯾوﺳﮏ و. ﮐﻣﭘﮑت. ﻣﻘﺎم ﺗﺻوﯾب ﮐﻧﻧده. : ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ. درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳﻧد ﺟﮭت اﺟراء .. ﻗﻄﻊ ﮔﺮ. دﻳﺪﻩ و. ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟ. ﻬﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻌﻤﻴﺮ. و. ﻧﮕﻬﺪارﯼ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﮐﺸﯽ هﺎﯼ ﻣﻨﻈﻢ و. ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﺎزرﺳﯽ هﺎﯼ دورﻩ اﯼ از. ﮐﺎرﮐﺮد ﺁن ، اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺟﺎرﯼ و. ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻨﻈﻢ ، اﻧﺠﺎم. ﺁزﻣﻮﻧ.

اصول سرویس و نگهداری سیستم های برودتی - صنایع برودتی ملکی

ت پوشش. سیستم برودتی. یا درجه حرارت محصول و بررسی اواپراتورها. از جهت. یخ. زدگی و تمیزی. باشند. شرکت نصب. کننده می. تواند زمان. بندی نگهداری. تجهیزات. را ... مورد. تعمیر ). مانند قطع. کردن از برق، جداسازی از مخازن. تحت فشار و .( .1. تخلیه مواد .9. تمیزکردن و پاکسازی )با. موادی مانند. اکسیژن. آ. زاد و نیتروژن خشک ). OFDN. ( .2.

آشنايی با قطع كننده های ولتاژ و كليدهای قدرت | | دیزل ژنراتور

9 آگوست 2017 . آشنایی با قطع کننده های ولتاژ (سکسیونرها) و کلیدهای قدرت (دیژنکتورها). به طور کلی کلیدها وسیله ارتباط سیستمهای مختلف هستند و باعث عبور و یا قطع جریان می شود. کلید در حالت بسته یعنی عبور جریان و یا در حالت باز یعنی قطع جریان دارای مشخصاتی به شرح زیر می باشد : ۱- در حالت قطع دارای استقامت.

Paper Title

ﻫﺎﻱ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺕﻱ. ﺍﻃﻢ. ﻱ. ﻧﺎﻥ. (ﻫﺰ. ﻧﻪﻱ. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻗﻄﻊ. ﻱ. ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ) ﻥ. ﺯﻱ. ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ. ﻫﺪﻑ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻡ. ﻳﺸﻮﺩ. 9 [. ] ﻭ [. 10. ]. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻬﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍﺑﻄﻬﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ. ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ. ﺍﻟﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ، ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ.

معيارهاي انتخاب براي بريكرهاي SF6 و خلأ در ولتاژ متوسط - epd-c

قیمت لوازم یدکی کلیدهای SF6 و روغنی چهات هربار سرویس محفظه قطع ۶درصد کساسال. - قیمت تعویضی متفظه قطع در کلید خلاء . ۱ ، ۳۶ و ۶۰ بار در نظر گرفته شده وضمنا" فرض بر این است که عاملی نعیین کننده قطع و وصل. خطا میباشد، گرچه در بعضی مواردهم . سال جدول شماره ۱- مقایسه هزینه های تعمیر و نگهداری برای ده بار عملکرد در سال.

نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک - اداره کل نظارت بر .

نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک 211478 نام کتاب: سازمان پژوهش و برنامه ریزی .. به مرور جایگاه خود را به عنوان بهترین ابزار اتوماسیون 1کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی. در صنعت باز کرد. اما در سال ... رله هوشمند می تواند با قطع برق، اطالعات داخلی توابع خود را نگهداری نماید 80 ساعت است. آيا می دانيد.

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﺳﺎل 96 - شرکت برق منطقه ای یزد

تحلیل وضعیت قطع کننده‌های مدار فوق توزیع و انتقال بر اساس شکل موج خطای ثبت شده توسط ثبات خطا, اطلاعاتی از عملکرد و وضعیت قطع کننده مدار که از یک شکل موج ثبت شده خطا می‌توان استخراج کرد ارائه خواهد شد که بر اساس آن می‌توان نیازمندی‌های نگهداری، تعویض اتصالات، فنرها و یا تعمیرات اساسی قطع کننده را دانست. در ضمن آنکه.

Services

اطمینان از قابلیت کارکرد ترانسفورماتور بدون تعمیر و نگهداری صحیح و به موقع و احتمالا مهمتر از آن انتخاب صحیح و دقیق قطعات مورد استفاده در زمان طراحی . کلیه قطعات مورد نیاز شرکت های تعمیراتی و صنعتی در این حوزه شامل تجهیزات ویژه، ابزار ویژه تعویض سیم پیچ، ابزار دقیق، عایق، تجهیزات سویچینگ و قطع کننده ها که تولید.

نکته کاربردی در طراحی تابلو برق با قابلیت نگهداری آسان - مقالات .

از یک اتصال AUXبروی کلید توقف ضروری(Emergency Stop) و قطع کننده های اتصال استفاده کنید که در PLCو HMIقابل تشخیص باشد. اطلاعات مربوط به کارهای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه(PdM: Predictive Manitenance) را برای مشتری خود مکتوب کنید تا زمان های خوابیدن و از کار افتادن خط تولید که برای آن زمان بندی انجام نشده.

نسخه چاپی

5- تعميرات دوره اي و اصلاح نقاط ضعف. 6- نگهداري از تجهيزات منصوبه شبكه معابر شامل : رنگ آميزي پايه و بازو چراغ ها شستشوي حباب و اصلاح جوشكاري دريچه هاي پايه چراغ ، اصلاح ارت پايه چراغ ها و ساير اقدامات . 8- مديريت كردن بار خطوط 20 كيلوولت شامل تعديل بار – كاهش طول فيدر و ايجاد محل مانور نصب قطع كننده جهت انشعابات بحراني.

قطع کننده های تعمیر و نگهداری,

نگهداری و تعمیرات سیستم های آتش نشانی - همیار انرژی

نگهداری و تعمیرات سیستم های آتش نشانی-اعلام و اطفای حریق. . عالی از مشتریان خود دست یابد. در زیر خلاصه ای از برنامه های نگهداری و تعمیرات شرکت همیار انرژی آمده است. .. ۱- مدار باز: اگر در هر نقطه ای مدار قطع شود باعث کاهش و یا قطع جریان مستمر می شود این مورد توسط تابلو کنترل مرکزی احساس و اعلام می گردد. ۲- شرایط عادی:.

جدول تعمیر و نگهداری و رفع عیوب شیر فلوتر

نصب و. راه اندازی. و تعمیر و نگهداری. شیر. فلوتر. (Float Control Valve). شیر. کنترل اتوماتیک. فلوتر با توجه به سطح سیال داخل مخزن و مقدار جریان خروجی از. آ. ن، با ورود جریان به مخزن سطح . در موقع بارگیري و حمل و تخلیه دقت شود از وارد شدن ضربه به المان هاي شیر جلوگیري بعمل آید. -. در صورت صدمه . شیرهاي قطع و وصل کروي در مدار.

فعاليتهای عمده خاتمه يافته تاکنون و و يا در دست اقدام 1ـ طراحي ، تامين .

طراحي و تامين كالا و اجراي شبكه هاي راديويي ( بي سيم ) شامل تعيين مراكز پيام ، مراكز ثابت ، تكرار كننده ها و پوشش جغرافيايي مناسب ، تعيين ارتفاع دكلها ، محاسبه جهت درست آنتنها ، نصب دكل و آنتن و نصب بيسيم ها و تكرار كننده ها طراحي شبكه هاي راديويي مكالمه انتخابي ( Selectivcall ) مشابه تلفن موبايل و تعمير و نگهداري سيستم.

: ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎرﻗﻮي ا

ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻗﺪرت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. : ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺳﺮوﯾﺲ، ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻏﯿـﺮه . در. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗ. ﺒﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮوز ﻋﯿﺐ در ﺷﺒﮑﻪ روي ﻣﯽ دﻫﺪ . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳـﻂ. رﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ. ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﻫﻤﯿﺖ.

فرایند عملیاتی استاندارد نگهداری و مراقبت از ژنراتورها

21 ژانويه 2016 . ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ: ﺳﺮوﯾﺲ و ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﻻزم. اﺳﺖ. •. ﺧﺮاﺑﯽ در. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺧﻮد ﻣﻮﺗﻮر. ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺗﻮر. •. ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي. و2. 3. را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﻫﺸﺪار: •. ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺑﺮق، ﻓﯿﻮز ﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺪار را دوﺑﺎره ﺑﮑﺎر. ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ، اﺑﺘﺪا ژﻧﺮاﺗﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. •. ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر را ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر.

SepanoCrane | Overhead Cranes, Gantry crane . - جرثقیل سقفی

3- در تمامی برندهای تولید کننده بالابر سیستم قطع کننده بار اضافه توسط یک لودسل الکترو - مکانیکی صورت میپذیرد و این سیستم دارای مشکلات خاصی می باشد . و کنترل در محصولات شرکت جرثقیل استریت انگلستان بسیار ساده و کارآمد بوده و در آن از تجهیزات استاندارد استفاده می شود که این موجب می شود تا تعمیرات و نگهداری آن.

پست برق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در پست‌های مهم ممکن است از سیستم شین‌بندی رینگ یا دوبل استفاده شود، به این ترتیب در این پست‌ها با بروز خطا در هر یک از خطوط شبکه می‌تواند بدون وقفه به کار خود ادامه دهد و همچنین این امکان برای شبکه به وجود می‌آید تا بدون نیاز به قطع مدار عملیات تعمیر یا نگهداری از کلیدها انجام شود. پست‌هایی که تنها برای تغذیه یک بار صنعتی.

Pre:سنگ تولید ساعتی 500T ضد حمله سنگ شکن
Next:PFCK1618 سنگ شکن حفظ نظم