Apr 20

فیدر الکترومکانیکی الکترومغناطیسی در مقا%D

نصب، حفاظت و اتصال بانک های خازنی|الکتروموتور و درایو31 جولای 2017 . در این مقاله انواع بانک های خازنی و موارد کاربرد هر کدام مورد بحث قرار گرفته است. . هنگامی که فیدر بار کار نمی کند، خازن قابل استفاده نیست. پر هزینه . در مورد بارهای با چرخه های فوق سریع (دستگاه های جوشکاری، و غیره)، سیستم متعارف برای به کار گرفتن خازنها (کنتاکتور های الکترومکانیکی) دیگر مناسب نیست.فیدر الکترومکانیکی الکترومغناطیسی در مقا%D,ماهنامه طاق شماره 41 و 42 - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی31 دسامبر 2010 . مقاله ها. بــرق. تجزیه و تحلیل مشکالت ناشي از جریانهاي لحظه اي موتور آسانسورها در شبکه هاي توزیع برق و ارائه راهکارهاي مناسب. شهرسازی. نقشهبرداري .. جریانهاي که توســط فلو مغناطيســي). ( بطور مســتقل توليد مي شــود پایه گذاري شــده اســت. )متناســب با Iq). ( موتور در این حالت مشــابه موتورهاي DC کنترل q d.

به اشتراک گذاشتن در

ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ3 ژوئن 2010 . ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻴﺪر ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاز اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ، وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻤﺎﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺎ. ت ﭘﻴﻚ و. ﻏﻴﺮ ﭘﻴﻚ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن زﻣﺎن وﻗﻮع، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ . ﺟﻤﻊ. دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺑﻴﻦ. D3,D2,D1. (D=Dmax(. دﻳﻤﺎﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه. : (. دﻳﻤﺎﻧ. ﺪ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق. ) دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ. : (. دﻳﻤﺎﻧﺪ واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ).فیدر الکترومکانیکی الکترومغناطیسی در مقا%D,کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق - همایش های ایرانفراخوان ارسال مقاله کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق دانشگاه ابرار. . ها و مدارهای مجتمع دیجیتال، سیستم ها و مدارهای مجتمع دیجیتال مخلوط، مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی، الکترونیک صنعتی، سیستم های الکترومکانیک، نانوالکترونیک و سایر موارد . طراحی و ساخت حمل کننده الکترومغناطیسی با کنترل از راه دور.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر فیدر الکترومکانیکی الکترومغناطیسی در مقا%D

مقاله در مورد ژنتیک - فایل مارکت

مقاله در مورد ژنتیک. فهرست مطالب. عنوان صفحه. انگور. ۱. كوجه فرنگي. ۲. يونجه. ۴. ذرت.. ۶. چغندرقند. ۷. مركبات.. ۹. گلهاي زينتي. ۱۰. اصلاح نباتات : ۱۴. مهندسي ژنتيك گياهي: ۲۲. منابع ۲۳. انگور. انگور با انواع خاکها خود را تطبیق داده و عناصر غذایی مورد نیاز آن نسبت به سایر محصولات باغبانی کمتر است اما کمبود هر کدام از آنها حتی به.

ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ

3 ژوئن 2010 . ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻴﺪر ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاز اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ، وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻤﺎﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺎ. ت ﭘﻴﻚ و. ﻏﻴﺮ ﭘﻴﻚ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن زﻣﺎن وﻗﻮع، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ . ﺟﻤﻊ. دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺑﻴﻦ. D3,D2,D1. (D=Dmax(. دﻳﻤﺎﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه. : (. دﻳﻤﺎﻧ. ﺪ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق. ) دﻳﻤﺎﻧﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ. : (. دﻳﻤﺎﻧﺪ واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ).

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی .

فراخوان ارسال مقاله چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

Editedفصول يك تا چهار - دفتر طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی شیراز

17 آوريل 2012 . در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻣﺮي ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨﺎب. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .. d. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﮔﺮدد و ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻧﺘﺎﺑﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ﺳـﯿﻢ e. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮔﺎم ﺗﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﺑﻞ. 120. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ ﯾﺎ ﻧﻮار ﺑﺮاي. ﺑﺴﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﺑﻞ، ﺟﻨﺲ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣ. ﻮاد رﻃﻮﺑﺖ .. ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ آن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼل اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﺑﺮق آذرﺧﺶ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از زره ﮐﺎﺑﻞ ﺑـﺮ. روي ﻏﻼف.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ

d: ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺷﻦ ﻫﺎ. از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ε. ﺿﺮﻳﺐ دي اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ درﺷﻜﻞ. (. 2-10. ) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در d. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. (. ,A ε. ﺛﺎ ﺑﺖ ﻓﺮض ﻣﻴﺸﻮد. ) اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات راﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ اﺳ. ﻴﻼﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد . ﺷﻜﻞ. 2(. -. 10. ): اﺳﺎس ﻛﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ﺧﺎزﻧﻲ. ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ. -1. دﻗﺖ وﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ. -2. ﻣﻴﺪا ن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد. 2.

پرسش و پاسخ در مورد بهره برداری پست های فوق توزیع و انتقال .

فيدرهاي اولويت‌دار آن دسته از فيدرهايي هستند كه مناطق خاص و حساسي از شبكه برق را تغذيه نموده و در صورت نياز به خاموشي در مدت زمان معيني، از اولويت عدم قطع برق، .. در سطوح ولتاژ بالا به دليل آنكه ترانسفورماتور ولتاژ مغناطيسي، بسيار حجيم و سنگين شده و گران تمام مي‌شود از ترانسفورماتور ولتاژ خازني (Capacitance Voltage Tr.

آشنایی بامجموهع اه و اماکن ورزشی - دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاهی به طور نسبی در مقا. بل برخی به روز رسانی ها بی تغییر باقی مانده اند، اماکن ورزشی حرفه .. الکترومغناطیسی . برخی. عوامل. توصیه. شده. برای. کیفیت. هوا. در. فضاهای. ورزشی. تهیه. ی. راهنمای. اجرا. برای. کمک. به. حفظ. کیفیت. مناسب. هوا. در. اماکن . پرورش. گیاهانی. که. ظرفیت. جذب. آلودگی. هوا. را. دارند . مدیریت. کیفیت. هوا.

سایت مرجع دانلود منابع علمی پروژه تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش

رشد بار; نرخ بهره و تورم; میزان افت ولتاژ مجاز; مکان پست فوق توزیع; مکان پست های توزیع; مسیرهای موجود فیدر; محدودیت های جغرافیائی و شهری; میزان بار هریک از پست های توزیع; نوع و قیمت فیدر فشار متوسط مورد استفاده; مناطقی که باید الزاما از فیدرهای زمینی استفاده شود. در این پایان نامه از منابع پراکنده در مسیریابی بهینه فیدرها،.

بانک مقالات مهندسی برق - مقالات کنفرانس های مهندسی برق ایران (ICEE)

موتورهاي خطي مدلهاي الكترومكانيكي هستند كه در آنها ينرو و حركت خطي به طور مستقيم و بدون نياز به هيچ گونه واسطه و مبدل مكانيكي ايجاد ومي شود . . در اين مقاله راج ب به منابع موجود زمين گرمايي در جهان و ايران و روشهاي توليد برق توسط اين انرژي و راهکارها و مشکلات زيست محيطي وجود و همچنين راجب به نيروگاه مشکين شهر به عنوان يک نمونه.

اتوماسیون بایگانی | مجله خبری صنعت برق و الکترونیک - برگ نما

این تکنولوژی اتصال باعث به وجود آمدن مفصل الکترومکانیکی دائمی می شود. . آنها در یک وضعیت تماس خاص به صورت ICD'd هستند که پروفایل الکتریکی را برای اکثر طولهای اجتماع طناب، به صورت تقارنی نگه می دارد. ... ما قصد داریم تا در این مقاله به معرفی شرکت اشنایدر الکترونیک فعال در زمینه اتوماسیون صنعتی بپردازیم.

IPS-E-TP-820(1) - استانداردهاي نفت وگاز

4 كانون الثاني (يناير) 2011 . اردﻳﺒﻬﺸﺖ. 1389. IPS-E-TP-820(1). 21 c) Offshore structures (where power is available). )ج. ﺳﺎزه ﻫﺎي واﻗﻊ در درﻳﺎ. (. ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .) d) Piers. )د .. آﻫﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. )Fe3O4(. ﻳﻚ. ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﺑﻪ ﻳﻚ آﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪي ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻧﻮع آﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ. ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻲ ﻓﻠﺰي.

فیدر الکترومکانیکی الکترومغناطیسی در مقا%D,

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل

ﻓﯿﺪر. را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ . 41. دﭘﺎر را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ . 42. ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﯿﺴﺖ و در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺷﺪت آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮد؟ 43. ﺗﻠﻔﺎت را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟ 44. ﺑﺎس ﺳﮑﺸﻦ .. ﺧﺎﺻﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺎ. و. ﻣﺖ ﻣﺎﯾﻊ درون ﺗﺎﻧﮏ رزﯾﺴﺘﺎﻧﺲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ. ﺟﺮﯾﺎن. ﻫﺎي ﻧﺸﺘﯽ دارد؟ 308. ﭼﺮا ﺗﺎﻧﮏ رزﯾﺴﺘﺎﻧﺲ ﺑﻄﻮر ﺳﺮي ﺑﺎ ﻧﻮﺗﺮال ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد؟ 309.

آزاد باش،آزاده بمیر - برق & كامپيوتر

این پورت ۴ پین دارد که پین‌های کناری ( ۵V+و۵V-) وظیفه تغذیه دستگاه متصل شده به این پورت را بر عهده دارند و دو پین دیگر (D+ و D-) کار انتقال اطلاعات بر عهده دارند. .. فيدر: فيدر عبارت است از مجموعه اي از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمي معين که براي دريافت برق از بالادست سيستم برق رساني و تحويل آن به پايين دست سيستم.

Untitled - تخصصی شباک

کد مقاله: چکیده. واژگان کلیدی: ط. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی. ارائه یک روش حل ترکیبی بر پایه الگوریتم های ژنتیک و تبرید شبیه سازی .. ....90 .. اندازه میدان مغناطیسی و درصد حجمی نانولوله را بر روی خیز میکروتیوب نانوکامپوزیتی .. برنامه ریزی مطرح شده شامل نصب اجزاء جدید از جمله فیدر و.

آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﺟﻮﻳﻲ ارﺗﻘﺎء رده اﻧﺮژي و درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻞ ﻋﺪدي و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣ. ﺎﻳﻲ در ﻟﻮﻟﻪ دود از زﻣﺎن. 0. ﺗـﺎ. 5400. ﺛﺎﻧﻴﻪ. ۱۵۱. ﻧﻤﻮدار. )2-4(:. ﻣﻘﺎ. ﻳ. ﺴﻪ ﺣﺮارت ﺧﺮوﺟ. ﻲ. از ﻟﻮﻟﻪ دود در آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﻫﺎ. ي. ﺑﺪون ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﺮارﺗ. ﻲ. دود. ۱۶۸ .. 1-14-3. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﻣﺨﺰن. دار ﺗﻮﺳﻂ. AGA. 6[. ] ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ. AGA. ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ. Arthur D. Little. ﻭ. Acorn Park.

روزگاره تلخ - BLOGFA

وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسی ،نیروی کششی فنر را خنثی میکند و هسته فوقانی را به هسته تحتانی متصل کرده باعث میشود که تعدادی ... آنچه در این مقاله ارائه شد مختصر توضیحی به منظور آشنایی با ساز و کارهای مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و محدویت های ناشی از برون رفت از فضای سنتی به.

فیدر الکترومکانیکی الکترومغناطیسی در مقا%D,

انرژی تجدیدپذیر

ﻣﻘﺎ. ﻳ. ﺴﻪ. ﻲﻣ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪ. اث ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ. 50. ﻣﮕﺎواﺗﻲ،. ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮازﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺮژي. 12/18. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را دارد و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف .. ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژﻳﻬﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ﭘﺎك و ﻛﺎرآﻣﺪ. 22. آﺑﺎن. 1393. 88671676. 021 -. ﻣﺠﺮي: ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴ. ﻤﻴﺎ. ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﻣﮕﻨﺘﻮ ﻫﻴﺪرو دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ در اﺛ. ﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ. ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ.

فروش پروژه ها و مقالات کارشناسی ارشد برق

سلام هر مقاله ای در مورد رشته برق بخوایید من دارم برای همه درس های ارشد مقالات رو خودم ترجمه کردم به صورت کاملا تخصصی و با شبیه سازی آماده فقط کافی است به من ایمیل .. تعیین پارامترهای ماشین سنکرون استفاده می شوند، این مقاله روشی تازه، اقتصادی و بااین وجود، بنیادین را برای تخمین پارامترهای محورهای d و q مدار میدان و مدار میراگر.

فیدر الکترومکانیکی الکترومغناطیسی در مقا%D,

مهندسی برق

هر فیدر به شکل یک مدول در تابلو نصب شده وبه وسیله یک صفحه فلزی از فیدر بالایی وفیدر پایینی خود جدا می شوند و از لحاظ دسترسی به سر کابل به دو نوع کلی تقسیم می شوند: ... سوييچينگ در اين حالت شبيه به برقدار كردن ترانسفورماتور بدون بار است و ممكن است باعث اعوجاج شديد جرياني و تنشهاي الكترومكانيكي شود .

Pre:hb40 سنگ شکن سنگ هیدرولیک
Next:10،000 رئیس آسیاب