Jan 22

بزرگترین معدن چند شیب است

بهینه‌سازی استخراج با انفجار - عصر مسبا استفاده از روش‌های مختلف انفجارکنترل‌شده، اعم از پیش‌برش یا روش‌های انفجار برای افزایش پایداری شیب می‌توان هزینه‌های انفجار را کاهش داد. متاسفانه دید سنتی در بحث انفجار وجود دارد. به غیر از چند معدن بزرگ و خاص که به علت اهمیت عیار، انفجارها به‌روز و صحیح است در بقیه معادن توجهی به انفجار نمی‌شود. • درباره روش های انفجار.بزرگترین معدن چند شیب است,آیین نامه ایمنی در معادن - وزارت صنعت، معدن و تجارت30 نوامبر 2010 . طبق مواد مندرج در قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن تعریف می شود. تونل. حفاری زیرزمینی افقی یا تقریباً افقی است. تونل شیب دار. تونل هایی که تا حدود 18 درجه ... ماده 49- سنگهای استخراجی(کوپها) بایستی بطور منظم و روی بزرگترین سطح اتکاء خود انباشته شوند تا بدین وسیله از سقوط آنها و آسیب رسانی به کارکنان.

به اشتراک گذاشتن در

تاریخچه معادن | Pars Mineralاستخراج پسرو و حتی استخراج طبقات فرعی نیز (هر چند نه کاملا سیستماتیک) و همچنین وجود حفره های روشنایی و چاه های تهویه در این دوران گزارش شده است. در "ارجین" زنجان نیز مجموعه ... معدن مس سونگون ورزقان یکی دیگر از بزرگترین معادن مس ایران است که دارای بیش از یک میلیارد تن ذخیره کان سنگ مس است. عناصر همراه کان سنگ این.بزرگترین معدن چند شیب است,بزرگترین معدن چند شیب است,آیین نامه ایمنی در معادنﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻄﺤﻲ. ﻣﻌﺪن ﻫﻢ در ﻣﻌﺎدن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻢ در ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . -11. ﺗﻮﻧﻞ. : ﺣﻔﺎري زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻓﻘﻲ اﺳﺖ . 12. –. ﺗﻮﻧﻞ ﺷﻴﺐ. دار. : ﺗﻮﻧ. ﻠﻲ. ﻛﻪ. ﺷﻴﺒﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ. 18 ... ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻳﻮاره اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ. ر. ﺑﺮي. ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﺎﺷﺪ.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر بزرگترین معدن چند شیب است

ایمنی در معادن روباز

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻭﺳﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ،ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. •. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺏ- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ. ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺍﺳﺖ،ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺷﻮﺩ.

معادن سنگهای قیمتی افغانستان | Pajhwok Afghan News

18 ا کتبر 2017 . سنگهای قیمتی، عبارت از سنگهايی است که دارای رنگ مرغوب غیرشکننده و خاصیت خوب کم یاب باشد. در کشور عزیز ما افغانستان به نامهای گوهر، احجار کریمه، احجار قیمتی یا منرالهای قیمتی نامیده میشود. استخراج این سنگ‌ها از چند هزار سال قبل الی امروز، توسط اهالی محل صورت می‌گیرد. منرالهای با ارزش، معمولاً در قسمت.

در معادن تخریب بلوکی با استفاده سنگ توده پذیری در تخریب مؤثر .

که بر اساس داده. های جمع. آوری شده از معادن. تخریب بلوکي شکل گرفته است. ،. نزدیکترین روش به. استانداردهای صنعتي است که امروزه. برای پيش. بيني قابليت. تخریب در معادن تخریب بلوکي .. درزه با شيب کم است، زیرا فقدان یك صفحه ضعيف با زاویه کم،. احتمال تشکيل سقف . سنگ خاصي نيستند، هر چند ابعاد. و مراحل زیربرش مي.

آیین نامه ایمنی در معادن

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻄﺤﻲ. ﻣﻌﺪن ﻫﻢ در ﻣﻌﺎدن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻢ در ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . -11. ﺗﻮﻧﻞ. : ﺣﻔﺎري زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻓﻘﻲ اﺳﺖ . 12. –. ﺗﻮﻧﻞ ﺷﻴﺐ. دار. : ﺗﻮﻧ. ﻠﻲ. ﻛﻪ. ﺷﻴﺒﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ. 18 ... ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻳﻮاره اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ. ر. ﺑﺮي. ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﺎﺷﺪ.

ایمنی در معادن روباز

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻭﺳﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ،ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. •. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺏ- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ. ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺍﺳﺖ،ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺷﻮﺩ.

معادن سنگهای قیمتی افغانستان | Pajhwok Afghan News

18 ا کتبر 2017 . سنگهای قیمتی، عبارت از سنگهايی است که دارای رنگ مرغوب غیرشکننده و خاصیت خوب کم یاب باشد. در کشور عزیز ما افغانستان به نامهای گوهر، احجار کریمه، احجار قیمتی یا منرالهای قیمتی نامیده میشود. استخراج این سنگ‌ها از چند هزار سال قبل الی امروز، توسط اهالی محل صورت می‌گیرد. منرالهای با ارزش، معمولاً در قسمت.

در معادن تخریب بلوکی با استفاده سنگ توده پذیری در تخریب مؤثر .

که بر اساس داده. های جمع. آوری شده از معادن. تخریب بلوکي شکل گرفته است. ،. نزدیکترین روش به. استانداردهای صنعتي است که امروزه. برای پيش. بيني قابليت. تخریب در معادن تخریب بلوکي .. درزه با شيب کم است، زیرا فقدان یك صفحه ضعيف با زاویه کم،. احتمال تشکيل سقف . سنگ خاصي نيستند، هر چند ابعاد. و مراحل زیربرش مي.

بایگانی‌های معادن(قوانین) - شرکت ارض پارسیان

شخصی است که طبق ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن تعیین می‌شود و از طرف وزارت صنایع و معادن مامور نظارت و کنترل عملیات معدنی است. ۵ – پروانه اکتشاف – پروانه بهره برداری: طبق مواد مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن تعریف می‌شود. ۶ – تونل: حفاری زیرزمینی افقی یا تقریباً افقی است. ۷ – تونل شیب دار: تونل‌هایی که تا حدود.

کاربردهای فتوگرامتری با پهپاد در معادن امروزه بسیار مورد استفاده قرار .

16 ژانويه 2018 . خدمات خاص در حوزه معادن روباز. طراحی کوتاه مدت. مدیریت پیت و دامپ هاي معدنی و باطله; بررسی تغییرات روزانه/هفتگی/ماهیانه پلان معدن کاري; بهینه سازي مسیر باربري. طراحی بلند مدت. طراحی پیت، دامپ ها و مسیر باربري; ژئوتکنیک; پایش پایداري شیب; برداشت ناپیوستگی ها; نقشه برداري نقاط غیر قابل دسترس.

اصل مقاله (2512 K)

معدن سنگان یکی از. بزرگترین معادن آهن ایران و از نوع اسکارن و یا ذخایر نوع مگنتیت است. واحدهای سنگی منطقه شامل شیلهای سیلیسی شده، سنگهای کربناته . دردوی است (شکل ۱). چند آنومالی کوچک نیز در شرق معدن به نامهای رهنه. و فرزنه وجود دارد. منطقه مورد مطالعه در حدفاصل تودههای مگنتیتی -. شمالی و باغک قرار گرفته است (شکل ۱).

بزرگترین دستاوردها - ایمیدرو

1 سپتامبر 2016 . در واقـع، اجـرای وظایـف یـک سـازمان بزرگ-کـه نقـش. راهبـری حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی کشـور را برعهـده. دارد- در شــرایطی کــه انبوهــی از برنامــه هــای نیمــه. تمــام و بعضــا غیــر کارشناســی را بــر دوش دارد، امــکان. پذیـر نبـود. هـر چنـد ایـن چالـش در دیگـر بخـش هـای. اقتصــادی نیــز قابــل مشــاهده بــوده اســت. شــاید بتــوان.

بزرگترین معادن روباز جهان | رادیو معدن

28 ژوئن 2016 . به نظر میرسد برای استخراج سنگ های ارزشمند الماس این معدن به چند دست لباس گرم احتیاج باشد ذخیره این معدن ۲۲۵،۸ میلیون قیراط الماس و ظرفیت تولید سالانه آن ۱۰٫۴ میلیون قیراط برآورد شده است. پایپ یوداخنایا توسط آلروسا (ALROSA) بزرگترین شرکت الماس روسیه، که استخراج روباز معدن را به لطف استخراج.

استخراج چهار گرم طلا از یک تن سنگ

7 آگوست 2016 . «اتاق طلا» در واقع چند اتاق بزرگ تودرتو است و درهایی که با قفل‌های امنیتی به نظر غیرقابل نفوذ می‌آید. در آخرین خوان معدن، بالاخره می‌شود طلا را دید و در دست گرفت؛ جایی که کنسانتره یا افشره طلا ذوب می‌شود و تبدیل می‌شود به شمش‌های یک کیلویی. اتاق طلا. معدن طلای زرشوران در 35 کیلومتری تکاب، بزرگترین معدن.

سیستم های مخابراتی با سیم نحوه ارتباط مخابراتی با سیم در معدن .

چند کلید، امکان ارتباط دو قسمت را فراهم می سازد؛ لذا در این سیستم، سرعت برقراری ارتباط. بیش از تلفن . بارش فکری. در صورتی که تلفن های معدنی در مقابل این عوامل مقاوم نباشد، ممکن است چه مشکالتی در معدن ایجاد گردد؟ ... نحوه قرائت شیب به وسیله کمپاس: مطابق شکل زیر لبه کمپاس را در امتداد خط بزرگ ترین شیب شرح فعالیﺖ:.

ابزارخاک - انحراف و شیب سنج ها

شیب سنج تک محوره فیبرنوری مدل MUST FBG. بیشتر. شیب سنج تک محوره. بیشتر. انحراف سنج افقی برجا. انحراف سنج IN-PLACE براي اندازهگیری تغییر شکل انواع سازههای ساخت بشر یا عوارض و شیبهای طبیعی طراحي شده است بیشتر. انحراف سنج درجا با سنسور MEMS. براي اندازهگیری تغییر شکل انواع سازههای ساخت بشر یا.

گسلها | لغزش واريزه,مشخصات گسلها | PaperPdf

8 فوریه 2018 . گسلها,لغزش واريزه,مشخصات گسلها,انواع گسلها,گسلهاي امتداد لغز (strike slip fault),گسلهاي شيب لغز (Dip slip Fault),درزه ها (Joints),طبقه بندي درزهها,گسلها:براي . ميدهد که محل آويزان کردن چراغها در داخل معادن بود (Hanging wall) و فرو ديواره کف معدن يا محلي که پا بر روي آن قرار ميگيرد است که به آن Footwall اطلاق مي شود.

اصل مقاله (3626 K) - مطالعات باستان شناسی

داراي ﺷﯿﺐِ. ﻣﻼﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻔ. ﺎع آن. ،. ﻣﯿﺎن. 1970. ﺗﺎ. 2300. ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﯿﺮ. ،. ﺣﺪود. 6379. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ . ﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ. /5. 4. درﺻﺪ از ﮐﻞّ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣـﺎن. را . ﺷﯿﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻌـﺪن ﺑـﻪ. اﺑﻌﺎد. 10. 15. ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﺣﺪود. 2. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ . در ﺑ. ﺨﺶ ﺷـﻤﺎﻟﯽ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه، در ﭼﻨـﺪ ﻗﺴـﻤﺖ. ،. ﭘﺸﺘﻪ. ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه. ﮐﻪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد. 3.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺁﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﭼﺎﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ (2) ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺎﻳﺲ . ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﺪﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﻴﺐ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ. ﺭﻭﺵ-ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. .. ﺣﺪ ﻭﺍﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻳﺰ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ. ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻕ. ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻟﭗ ﻭ ﺩﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ.

اصل مقاله (654 K)

ﮔﻮﻧــﻪ. ﻫــﺎي ﮔﻴــﺎﻫﻲ ﻳﻜــﻲ از ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﻬــﻢ اﺳــ. ﺖ. (. (Xia & Zhen, 2008 . ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ آ. ن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در. ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻛﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز و ﻳﻜﻲ از. ﻗﻄﺐ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ .. ﺷﻴﺐ و ﻧﻮع زﻣﻴﻦ، روﺷﻨﺎﻳﻲ و. ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، آب و ﻫﻮا، رﻃﻮﺑﺖ، دﻣﺎ، ﺑﺎد،. ﺑﺎران،. آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎي ﻫﻮا . ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ. ﺷﺮاﻳﻂ. آب و ﻫﻮا. ﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك. و. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎك. ﺷﻨﺎﺳﻲ.

Pre:خاکستر پردازش تولید ماشین آلات
Next:سنگ تولید کنندگان ماشین آلات