Apr 20

اجزای استخراج در صنعت نیجریه

10 استخراج با سيال فوق بحراني - دانشگاه صنعتی اصفهانسوكسله. سوكستك. استخراج با کمک امواج مايكروويو. استخراج با کمک امواج فرا صوت. استخراج با سيال فوق بحراني. استخراج با سيال تحت فشار يا استخراج با حلال تسريع شده. استخراج مايع – جامد: 6. سوكسله: 1848. Franz van Soxhlet. 1- وسيله گرم كننده. بالن حاوي حلال 2-. 4- انگشتانه. 5- مبّرد. اجزاي تشكيل دهنده: 3- محفظه استخراج. 7.اجزای استخراج در صنعت نیجریه,استخراج - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداجزای فرایند استخراج[ویرایش]. فرایند استخراج معمولاً از دو فاز غیرقابل امتزاج تشکیل شده که در آن سعی در جداسازی جسم حل شده از یک فاز به فاز دیگر است. استخراج‌های رایج آزمایشگاهی به استخراج ترکیبات آلی از فاز آبی و به فاز آلی می‌پردازد.

به اشتراک گذاشتن در

زا ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻧﮓ1 فوریه 2011 . در ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت. ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و در. ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ رﻧﮓ. زاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻧﺎﺷﻲ. از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧ. ﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و. روش. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ].2[.اجزای استخراج در صنعت نیجریه,گنج پنهان در هدررفت نفتی - دنیای اقتصاد23 ژوئن 2016 . روسیه و نیجریه بالاتر از ایران در جایگاه اول و دوم سوزاندن این نوع گاز قرار دارند. داشتن این . بر همین اساس، بهره‌برداری از گاز فلر یا همان گاز همراه با نفت که کارشناسان اسم دقیق‌تر آن را گاز مشعل می‌دانند یکی از دغدغه‌های صنعت نفت طی سالیان متوالی است. مهم‌ترین .. جدول شماره ۲ موارد استفاده برخی اجزا را نشان می‌دهد.

جان فرانک

طلب الإقتباس

20 اظهار نظر بر اجزای استخراج در صنعت نیجریه

PAHs در رﺳﻮﺑﺎت ( ) اي ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ Saccostrea c

ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ . اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در اﺳﺘﻔﺎده از. ﺣﻼل دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن در اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ دردﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻮد . اﺟﺰا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه. GC-MS. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. PAHs. در رﺳﻮب و ﺻﺪف ﺑﻴﺶ از. 65. درﺻﺪ ﺑﻮد . ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر. ﻣﻲ. روﻧﺪ. (. Piccardo et al., 2001. ). ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎره. اي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. PAHs. ﺑﻪ ﺑ.

شیمی )2 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی .. جهــان و نقــش شــیمی در گردشــگری ها بــه ویــژه توامنندی هــای صنعتــی و بومــی كشــور .. منابع انرژی، سوخت های فسیلی،. فلز و منابع شیمیایی از زمنی. استخراج می شود. با این توصیف. مصرف سرانه هدایای ذخیره شده. در زمنی، حدود ده تن است. سال میالدی.

مسئولیت اجتماعی صنعت نفت )CSR( عدالت بنیان . - مشعل - وزارت نفت

21 مه 2016 . نشریه کارکنان. صنعت نفت ایران. شماره 784 شنبه اول خرداد 1395. مهندس زنگنه: مسئولیت اجتماعی صنعت. ( عدالت بنیانCSRنفت ). و مردم نهاد است . نشانی: تهران، خیابان طالقانی، رو به روی ساختمان مركزی. وزارت نفت. ساختمان شماره٣4 - نفت-طبقه چهارم .. در حالی که شــورون و ارتش نیجریــه در باره این حادثــه اظهار نظری.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه

اي ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ. 1,1 . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ﭼﺮخ ﻣﺤﺮك ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط. دارد، اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ، ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ... ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ارﺳﺎﻟﯽ از ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﯾﻦ. ﻧﻮع. از ﻧﻔﺖ ... ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ: در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم، در ﺣﻀﻮر ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ و.

10 استخراج با سيال فوق بحراني - دانشگاه صنعتی اصفهان

سوكسله. سوكستك. استخراج با کمک امواج مايكروويو. استخراج با کمک امواج فرا صوت. استخراج با سيال فوق بحراني. استخراج با سيال تحت فشار يا استخراج با حلال تسريع شده. استخراج مايع – جامد: 6. سوكسله: 1848. Franz van Soxhlet. 1- وسيله گرم كننده. بالن حاوي حلال 2-. 4- انگشتانه. 5- مبّرد. اجزاي تشكيل دهنده: 3- محفظه استخراج. 7.

فرایند استخراج و پالایش نفت - آپارات

25 جولای 2017 . انرژی امروز ○ اخبار و تازه های انرژی در سایت [.IranEnergy.news] ○ فرایند استخراج و پالایش نفت حفاری,استخراج نفت,پالایش,drilling,petroleum explorati.

استخراج - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اجزای فرایند استخراج[ویرایش]. فرایند استخراج معمولاً از دو فاز غیرقابل امتزاج تشکیل شده که در آن سعی در جداسازی جسم حل شده از یک فاز به فاز دیگر است. استخراج‌های رایج آزمایشگاهی به استخراج ترکیبات آلی از فاز آبی و به فاز آلی می‌پردازد.

ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿ

6 ژانويه 2013 . ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از ﻣﺤﺎﺳـﺒ. يﻪ. رﺷـﺪ. ارزش اﻓﺰود. يه. ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿـﺮ. ﻗﯿﻤـﺖ. ﻧﻔـﺖ. ﺧـﺎم. از ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻓﺼـﻠﯽ. ﻗﯿﻤﺖ. ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ. ي ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم. ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .. اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ. ،. ﺳﺒﺐ. ﻣﯽ ... ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﯽ را ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐـﻼن ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ. ،. ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. VAR.

اجزای استخراج در صنعت نیجریه,

زا ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻧﮓ

1 فوریه 2011 . در ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت. ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و در. ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ رﻧﮓ. زاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻧﺎﺷﻲ. از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧ. ﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و. روش. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ].2[.

گنج پنهان در هدررفت نفتی - دنیای اقتصاد

23 ژوئن 2016 . روسیه و نیجریه بالاتر از ایران در جایگاه اول و دوم سوزاندن این نوع گاز قرار دارند. داشتن این . بر همین اساس، بهره‌برداری از گاز فلر یا همان گاز همراه با نفت که کارشناسان اسم دقیق‌تر آن را گاز مشعل می‌دانند یکی از دغدغه‌های صنعت نفت طی سالیان متوالی است. مهم‌ترین .. جدول شماره ۲ موارد استفاده برخی اجزا را نشان می‌دهد.

PAHs در رﺳﻮﺑﺎت ( ) اي ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ Saccostrea c

ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ . اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در اﺳﺘﻔﺎده از. ﺣﻼل دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن در اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ دردﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻮد . اﺟﺰا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه. GC-MS. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. PAHs. در رﺳﻮب و ﺻﺪف ﺑﻴﺶ از. 65. درﺻﺪ ﺑﻮد . ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر. ﻣﻲ. روﻧﺪ. (. Piccardo et al., 2001. ). ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎره. اي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. PAHs. ﺑﻪ ﺑ.

شیمی )2 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی .. جهــان و نقــش شــیمی در گردشــگری ها بــه ویــژه توامنندی هــای صنعتــی و بومــی كشــور .. منابع انرژی، سوخت های فسیلی،. فلز و منابع شیمیایی از زمنی. استخراج می شود. با این توصیف. مصرف سرانه هدایای ذخیره شده. در زمنی، حدود ده تن است. سال میالدی.

مسئولیت اجتماعی صنعت نفت )CSR( عدالت بنیان . - مشعل - وزارت نفت

21 مه 2016 . نشریه کارکنان. صنعت نفت ایران. شماره 784 شنبه اول خرداد 1395. مهندس زنگنه: مسئولیت اجتماعی صنعت. ( عدالت بنیانCSRنفت ). و مردم نهاد است . نشانی: تهران، خیابان طالقانی، رو به روی ساختمان مركزی. وزارت نفت. ساختمان شماره٣4 - نفت-طبقه چهارم .. در حالی که شــورون و ارتش نیجریــه در باره این حادثــه اظهار نظری.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه

اي ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ. 1,1 . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ﭼﺮخ ﻣﺤﺮك ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط. دارد، اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ، ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ... ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ارﺳﺎﻟﯽ از ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﯾﻦ. ﻧﻮع. از ﻧﻔﺖ ... ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ: در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم، در ﺣﻀﻮر ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ و.

شدت انرژی در اقتصاد ایران: اجزا و عوامل تعیین‌کننده

اما شهرنشینی با وجود افزایش شدت انرژی از طریق تغییرات ساختاری از طریق بهبود کارایی در مجموع موجب کاهش شدت انرژی فراتر از 8/1 درصد به ازای 1 درصد افزایش شهرنشینی خواهد شد. اثر قیمت و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بر شاخص‌های فوق محدود و اثر متغیرهای شاخص ادغام تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی قابل اغماض ارزیابی شد.

بررسی لزوم تداوم استراتژی‌های تجدید ساختار صنعت برق ایران

با توجه به مباحث فوق، چنین به نظر میرسد که تجدید ساختار صنعت برق یک ضرورت است. این در حالی است که تجربیات کشورهای گوناگون در این زمینه نتایج مختلف و بعضاً متناقضی را در پی داشته که برخی به موفقیت و برخی به شکست منجر شده است. برای مثال جمهوری فدرال نیجریه از سال 2006 به ایجاد یک روند رقابتی در صنعت برق.

تأثیر نسبت سرمایه بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی ایران

31 دسامبر 2012 . ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰا. ي. ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از. ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ. آﯾﻨـﺪ. و. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. واﺳﻄﻪ. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه. اي در ﺣﺼﻮل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه. دارﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ... ﺑﺎﺷـﺪ، اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد. روﻧـﺪ. ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ادوار. ﺗﺠﺎري و ﺟﺰء ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ ﭘﺮﺳﮑﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻮدآوري ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﮐﻞ. ﻣﯽ.

Nano Products Book - Public Version - Edition4dd - ستاد نانو

دسﺘﻪ بنﺪی محصوالت فناوری نانو. ﺗﻔﮑیﮏ حوزه ﺻنﻌﺘﯽ محصوالت و ﺗﺠهیﺰات فناوری نانو (ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ محصوالت ﻫر بﺨﺶ). تجهیزات، ٪3۷. محصوالت نهایی، ٪34. نانو مواد، ٪16. محصوالت واس ه، 13٪. تجهیزات آزمایشگاهی، %39 ،141. بهداشت و سالمت، %16 ،56. نانومواد، %9 ،33. نساجی و پوشاک، %8 ،29. عمران و ساختمان، %7 ،26. خودرو و حمل و نقل، %4 ،.

Pre:ردیابی تلفن همراه خرد کردن 650T عملکرد ایستگاه
Next:شن و ماسه ماشین رو جرثقیل چنگ زدن به