Feb 23

از دور صفحه نمایش ارتعاشی

ارتعاش سنج، بالانسر و ترمومتر VibPro V2 - دلتا صنعت شریفدارای صفحه نمایش رنگی 3.5 اینچی. – نمایش لحظه‌ای اسپکترام و سیگنال زمانی. – قابلیت تعریف روت جهت تسریع در داده برداری. – دارای تاکومتر جانبی جهت اندازه‌گیری دور، بالانس و اندازه‌گیری زاویه فاز. – آنالایزر ارتعاشات تک کاناله با قابلیت بالانس تک صفحه. – دارای نرم افزار حرفه‌ای MRS 3000 با قابلیت گزارش‌گیری سریع به.از دور صفحه نمایش ارتعاشی,ارتعاش سنج اندازه گیری جابه جایی و ارتعاش از راه دور نمایش اطلاعات .دستگاه ارتعاش سنج. MDV-FR. ارتعاش سنجی از راه دور با استفاده از تکنیک ماره(Miore). از بر هم نهی دو ساختار تکراری که دوره تناوب آنها برابر و یا نزدیک به هم باشد، ساختار تناوبی جدیدی در عبور و یا بازتاب ظاهر می شود که دوره تناوب آن خیلی بزرگتر از دوره های تناوب اولیه می باشد. به آن ها فریزهای ماره می گویند. در واقع به گونه ای.

به اشتراک گذاشتن در

آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان6 مارس 2013 . در اين آزمايش، ارتعاشات آزاد در سيستم¬هاي پيچشي يك و دو درجه آزادي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. . در اين آزمايش دور بحراني محورهاي دوار، روش‌هاي تعيين آنها و مُدهاي ارتعاشي در وضعيت¬هاي مختلفِ بار قابل بررسي است. . دستگاه روي چهار پايه فنري براي جذب و نمايش ارتعاشات سيستم هنگام عدم توازن سوار شده است.از دور صفحه نمایش ارتعاشی,از دور صفحه نمایش ارتعاشی,CMx9 FASIT_Lubri - Home_Special Productsاین مد برای تست سریع وضعیت سلامت بیرینگهای غلطکی و گریسکاری صحیح آنهاست. در صورت نیاز به گریسکاری فرمان Grease روی صفحه نمایش ظاهر میشود و بارگرافی مثل شکل روبرو نیاز به گریسکاری و شدت آنرا نمایش میدهد. FASIT. Lubri (Bearing & Grease Monitor). پارامتر بیرینگ و طیف ارتعاشات فرکانس بالا از سایر.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر از دور صفحه نمایش ارتعاشی

بهینه پردازش آرمان - سیستم های اندازه گیری - آنالیز ارتعاشات - بالانس .

دستگاه اندازه گيري ارتعاشات - ارتعاش سنج - ویبرومتر. دستگاه آنالايزر ارتعاشات - پایش وضعیت - تحلیل و عیب یابی. دستگاه آنالايزر ارتعاشات - تحلیل و عیب یابی - پایش وضعیت. سوئيچ ارتعاشي - ویبریشن سوئیچ - ترنسدیوسر. سوئيچ ارتعاشي - ویبریشن سوئیچ - ترنسدیوسر · نمایش همه محصولات. نرم افزار. مانیتورینگ.

اصول ارتعاشات

آشنايي با اصول ارتعاشات در ماشين آالت صنعتي به انضمام واژه نامه ارتعاشاتنام کتاب: حسين شيخ عليزاد .. بررسي طیف است. یك طیف عبارت است از نمایش گرافیكي فرکانس هاي یك. جزء مرتعش ماشین به طور همزمان با نمایش دامنه آن فرکانس ها در یك صفحه. نمایش گرافیكي. ... است، معموالً آنالیز ارتعاشات دور از خود ماشین انجام مي شود .

ارتعاش سنج، بالانسر و ترمومتر VibPro V2 - دلتا صنعت شریف

دارای صفحه نمایش رنگی 3.5 اینچی. – نمایش لحظه‌ای اسپکترام و سیگنال زمانی. – قابلیت تعریف روت جهت تسریع در داده برداری. – دارای تاکومتر جانبی جهت اندازه‌گیری دور، بالانس و اندازه‌گیری زاویه فاز. – آنالایزر ارتعاشات تک کاناله با قابلیت بالانس تک صفحه. – دارای نرم افزار حرفه‌ای MRS 3000 با قابلیت گزارش‌گیری سریع به.

آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

6 مارس 2013 . در اين آزمايش، ارتعاشات آزاد در سيستم¬هاي پيچشي يك و دو درجه آزادي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. . در اين آزمايش دور بحراني محورهاي دوار، روش‌هاي تعيين آنها و مُدهاي ارتعاشي در وضعيت¬هاي مختلفِ بار قابل بررسي است. . دستگاه روي چهار پايه فنري براي جذب و نمايش ارتعاشات سيستم هنگام عدم توازن سوار شده است.

CMx9 FASIT_Lubri - Home_Special Products

این مد برای تست سریع وضعیت سلامت بیرینگهای غلطکی و گریسکاری صحیح آنهاست. در صورت نیاز به گریسکاری فرمان Grease روی صفحه نمایش ظاهر میشود و بارگرافی مثل شکل روبرو نیاز به گریسکاری و شدت آنرا نمایش میدهد. FASIT. Lubri (Bearing & Grease Monitor). پارامتر بیرینگ و طیف ارتعاشات فرکانس بالا از سایر.

The effects of temperature on vibration amplitude by thermography .

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮي ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ اﺻﻮل ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ. ﻛﻪ. ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو. دور ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺨﺘﻠ. ﻒ ﺻﻮرت .. داﻣﻨﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺗﺎﺑﻊ ω، m k n = ω. وc. اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ω. ﺳﺮﻋﺖ زاوﻳﻪ. اي ﻧﻴﺮوي ﺧـﺎرﺟﻲ، n ω. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و c. ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﺮاﻳﻲ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮازي ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ h.

بهینه پردازش آرمان - سیستم های اندازه گیری - آنالیز ارتعاشات - بالانس .

دستگاه اندازه گيري ارتعاشات - ارتعاش سنج - ویبرومتر. دستگاه آنالايزر ارتعاشات - پایش وضعیت - تحلیل و عیب یابی. دستگاه آنالايزر ارتعاشات - تحلیل و عیب یابی - پایش وضعیت. سوئيچ ارتعاشي - ویبریشن سوئیچ - ترنسدیوسر. سوئيچ ارتعاشي - ویبریشن سوئیچ - ترنسدیوسر · نمایش همه محصولات. نرم افزار. مانیتورینگ.

ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺍﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻴﺮ. ،. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﺍ. ﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ. ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﯼ ﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻩ. ﻭﻋﻴﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ. ،. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷ. ﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻴﺎ. ﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ.

محاسبه نیروی گریز از مرکز از یک صفحه نمایش

به عنوان مثال ماشین نیروی مرکز . (r مثبت باشد در این صورت نیروی مرکز یک نیروی . ضربه و نیروی گریز از مرکز می . صفحه نمایش . دریافت قیمت . نیروی گریز از مرکزshidshad. یک نمایش شگفت انگیز از علم . نیروی گریز از مرکز وقتی شما یک ظرفی از آب را دور . صفحه اصلی . محاسبه نیروی گریز از مرکز از یک صفحه.

Bruel & kjaer vibro - پردیس صنعت آموز نوین - پرس صانکو - فروش .

Vibrocontrol 1500 : سیستم مانیتورینگ دو کاناله جهت اندازه گیری سرعت ، شتاب و دما با قابلیت برنامه ریزی و کنترل از راه دور جهت حفاظت و پایش وضعیت می باشد. . با قابلیت کار در محیط های عادی و ضد انفجاری طراحی شده است. تنها تفاوت بین VT 80 و VP 80 در صفحه نمایش بزرگتر و وزن بیشتر VP 80 نسبت به VT 80 می باشد.

مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد پره توربینهای گازی به منظور جلوگیری از .

تحلیل ارتعاشات آزاد پره توربینهای گازی به منظور جلوگیری از خستگی دور بالا. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۰ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۸۷۸ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۸۴. محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات. کد COI مقاله: NCM03_093. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲۱۶.۴۵ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۰ صفحه با.

ویژگیهای ارتعاشی چوب و کوک کردن صفحات ویولن (VII) – گفتگوی .

28 فوریه 2011 . حال اگر جنس صفحه ما از چوب افرا باشد، جهت های خطوط نودال در دومین و سومین فرکانس تغییر پیدا می کند، بدین صورت که در این چوب خطوط نودال در دومین رزونانس در جهت طول رگه ها و سومین رزونانس در جهت عرض رگه ها می باشد و این بدین معنی است که اولین وضعیت ارتعاشی صفحه حالتی پیچشی و غیر ثابت دارد، در.

صداسنج و آنالایزر 3/1 اکتاو و آنالایزر real-time NA-28 | شرکت پژواک .

کاربری بسیار ساده با اختصاص یک دکمه به هر یک از عملیات های اصلی; صفحه نمایش رنگی دارای تکنولوژی TFT-LCD با کنتراست بسیار بالا; اندازه گیری و نمایش همزمان ۱/۱ . و ساده (با استفاده از کارت حافظه یا با کابل USB); کنترل از راه دور مادون قرمز; عمر استثنایی باطری، ۱۶ ساعت کار مداوم با استفاده از باطری های استاندارد آلکالاین.

طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) - شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه . ناحیه بالاتر از 50µm را ناحیه مادون قرمز دور ، ناحیه بینµm 0/8-2/5 ناحیه مادون قرمز نزدیک و ناحیه بینµm 25-8 را ناحیه اثر انگشت می‌نامند. هر جسم در این ناحیه یک طیف مخصوص به خود.

بررسی نقش ایزولاتور صفحه‌ای در کاهش میزان ارتعاشات منتقله در بدنه .

سنجش ارتعاش در بدنه کانال و پایه فن صورت گرفت و کاهش ارتعاشات منتقل شده پس از نصب و به‌ کارگیری ایزولاتور بررسی گردید. یافته‌ها: میزان کاهش سرعت ارتعاشی فن در سرعت 2580 دور بر دقیقه، 61 درصد به دست آمد و بیشترین تأثیر ایزولاتور ارتعاشی نیز در همین دور از فن بود. همچنین، در سرعت‌های بالا ایزولاتور تأثیر بسیار.

طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)

شکل 1: ارتعاش‌های کششی متقارن و نامتقارن در یک مولکول [1]. ناحیه بالاتر از 50µm را ناحیه مادون قرمز دور ، ناحیه بینµm 0/8-2/5 ناحیه مادون قرمز نزدیک و ناحیه بینµm 25-8 را ناحیه اثر انگشت می‌نامند. هر جسم در این ناحیه یک طیف مخصوص به خود دارد که برای شناسایی گروه‌های عاملی آن به کار می‌رود. نمودار جعبه‌ای از اجزای اصلی موجود در یک.

بررسي تاثير سيم¬هاي مستهلک کننده بر ارتعاشات پره¬هاي متحرک .

بريده شدن سيمهاي مستهلک کننده يکي از مشکلات متداول در صنعت نيروگاهي و به خصوص توربينهاي بخار است. بريده شدن سيم مستهلک کننده باعث ايجاد پديده تشديد، افزايش دامنه ارتعاش و در نتيجه افزايش تنش و در نهايت شکست پرهها ميشود. در اين مقاله تاثير بريده شدن سيم مستهلک کننده بر فرکانس طبيعي و رفتار ارتعاشي پرههاي.

Untitled

5 ژانويه 2013 . اهمیت آزمایشگاه در تفهیم مسایل نظری دروس مختلف، مطلبی نیست که نیاز به تأکید مجدد داشته باشد. اما نکته ای که در خور توجه است چگونگی برخورد با این موضوع می باشد. سوالی که مطرح می. شود این است که آیا صرفا حضور در آزمایشگاه و انجام یک و یا چند آزمایش و بعد از آ. ن هم نوشتن. یک و یا چند گزارش با اکراه به.

تحلیل ارتعاشات ماشین آلات - مقدماتی - فرافن سنجش

مرور ارتعاشات ماشین آلات: فرکانس طبیعی، شکل مد، رزونانس، سرعت بحرانی، میرائی، ناپایداری، زمان نمونه برداری، قدرت تفکیک، پنجره ها و دامنه دینامیکی; تحلیل فرکانس و زمان ۱: نمایش، کاربرد و تحلیل دامنه، تحلیل FFT، مدولاسیون، بریده شدن، نوسان، ضربان، باند جانبی، شکل طیف، سیگنال های همزمان و غیرهمزمان و سوابق موردی; تحلیل.

Pre:میلز برای پردازش صنعتی آرد ذرت
Next:سنگ مرمر پردازش