Apr 20

هنگامی که تولید 1200 تن آسیاب سرعت متوسط

سرعت متوسط زاویه ای - Tebyan - تبیان9 نوامبر 2013 . حركت دورانی یك نوع خاص از حركت است كه در آن نقاط جسم حول محور مشخصی دوران می‌كند. در این جا درصدد آن هستیم كه آهنگ دوران جسم را تعریف كنیم. بدیهی است آهنگ دوران برابر نسبت جا به جایی زاویه به زمان وقوع آن خواهد بود. اگر خوب به این تعریف دقت كنید شباهت هایی بین این رابطه و تعریف سرعت متوسط خواهید یافت.هنگامی که تولید 1200 تن آسیاب سرعت متوسط,هنگامی که تولید 1200 تن آسیاب سرعت متوسط,سرعت متوسط و لحظه‌ای - Tebyan - تبیان11 جولای 2013 . به ‌كمك شیب خط مماس بر منحنی جا به جایی-زمان می‌توان سرعت لحظه‌ای را به دست آورد. خط مماس در یك نقطه با منحنی تماس دارد. اما اگر خطی رسم شود كه در دو نقطه مجزا منحنی را قطع كند چه اتفاقی روی می‌دهد؟ به شكل مقابل توجّه كنید. در اینجا شرایط متفاوت از آن است كه در درس قبل داشتیم. در واقع ما با دو نقطه متفاوت از نمودار سر و.

به اشتراک گذاشتن در

اطلاعات عمومی در مورد الكتروموتور - آبیارانهنگامی که موتور به سرعت نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده ، دسته کنتاکتها فعال می‌شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع برق جدا می‌سازد، در این هنگام موتور تنها با سیم پیچ اصلی عمل . *روتور: هسته داخلی و متحرک که به محور خروجی متصل شده و با توجه به میدان دوار تولید شده توسط استاتور، گشتاور تولید می‌کند.هنگامی که تولید 1200 تن آسیاب سرعت متوسط,کلیات پایان نامه - Aquatic Commons4 ژانويه 2016 . به نام اللّه آن بخشايشگر بس بخشنده همگان و ويژگان سپاس ويژه اللّه آن هستى بخشى است كه با توان .. تن در. سال می باشد . این. مزارع از بزگترین مزارع تولید اسپیرولینا با بیش از. 500. تن در سال است. پرورش مداوم. جلبک در سیستم های کنتر. ل شده یا نیمه کنترل ... که مشابه سایر منابع اقتصادی است مقدار متوسط.

جان فرانک

طلب الإقتباس

20 اظهار نظر بر هنگامی که تولید 1200 تن آسیاب سرعت متوسط

روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

٠. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ. ﮔﺮوه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ. روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺧﻼﺻﻪاي از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي، ﻓﻮرج، ﻧﻮرد، اﻛﺴﺘﺮوژن، ﻛﺸﺶ ﺳﻴﻢ،. ﺷﻜﻞدﻫﻲورق و روشﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎري. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ: ﺣﻤﻴﺪ رﻫﺮوان. ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٨٤ . ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﺔ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﺑﻪ ٤٠٠٠ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛــﻪ . ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ١٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻠـﺰي ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻲﺷـﻮد. از ﻗﻄﻌـﺎت.

Famco - اطلاعات عمومی الكتروموتور معمولی

هنگامی که موتور به سرعت نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده ، دسته کنتاکتها فعال می‌شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع برق جدا می‌سازد، در این . سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش ، یا اختلاف در سرعت چرخش بین روتور و میدان استاتور ، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می‌کند.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

دﻫﻨﺪه ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﺮﻏﻮب در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده، داراي اﻟﻴﺎف ﺧـﺎم ﻗﺎﺑـﻞ. ﺗﻮﺟﻪ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ. از . ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ، ﻳﻮﻧﺠـﻪ داراي. ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪه ﻛﻠـﺴﺘﺮول، ﺿﺪﺳـﺮﻃﺎن و. ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ). 13(. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻳﻮﻧﺠـﻪ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻃﻴـﻮر. داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ . در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ در ﺟﻮﺟﻪ. ﻫﺎي ﮔﻮﺷـﺘﻲ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از.

هنگامی که تولید 1200 تن آسیاب سرعت متوسط,

شرکت مروارید ارسباران - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

2 آوريل 2018 . 1383 بالغ بر 3/7 میلیون تن بوده است(. مقایسه عملکرد متوسط تولید چند محصول راهبردي )استراتژیک(. کشور با تولیدات کشاورزان نمونه و پیشرو مؤید آن است که از طریق مصرف بهینه کود ضمن توجه کافي به. سایر عوامل تولید مي توان به عملکرد پیش بیني شده در برنامه چهارم توسعه دست یافت. کتاب ارزشمند پتاسیم در.

سرعت متوسط زاویه ای - Tebyan - تبیان

9 نوامبر 2013 . حركت دورانی یك نوع خاص از حركت است كه در آن نقاط جسم حول محور مشخصی دوران می‌كند. در این جا درصدد آن هستیم كه آهنگ دوران جسم را تعریف كنیم. بدیهی است آهنگ دوران برابر نسبت جا به جایی زاویه به زمان وقوع آن خواهد بود. اگر خوب به این تعریف دقت كنید شباهت هایی بین این رابطه و تعریف سرعت متوسط خواهید یافت.

سرعت متوسط و لحظه‌ای - Tebyan - تبیان

11 جولای 2013 . به ‌كمك شیب خط مماس بر منحنی جا به جایی-زمان می‌توان سرعت لحظه‌ای را به دست آورد. خط مماس در یك نقطه با منحنی تماس دارد. اما اگر خطی رسم شود كه در دو نقطه مجزا منحنی را قطع كند چه اتفاقی روی می‌دهد؟ به شكل مقابل توجّه كنید. در اینجا شرایط متفاوت از آن است كه در درس قبل داشتیم. در واقع ما با دو نقطه متفاوت از نمودار سر و.

3.3 سرعت متوسط - webbmatte

تصور کنید که با موتور سیکلت به سوی خانه ی دوست خود در حرکت هستید . در طول راه سرعت ثابت ندارید به دلیل این که ترمز می زنید، حرکت می کنید و توقف می کنید. شما بعضی اوقات 10 km/hو بعضی اوقات 30 km/hسرعت دارید. اگر مسافتی که پیموده اید بر زمانی که طول کشیده است تقسیم کنیم، سرعت متوسط به دست می آید.

اطلاعات عمومی در مورد الكتروموتور - آبیاران

هنگامی که موتور به سرعت نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده ، دسته کنتاکتها فعال می‌شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع برق جدا می‌سازد، در این هنگام موتور تنها با سیم پیچ اصلی عمل . *روتور: هسته داخلی و متحرک که به محور خروجی متصل شده و با توجه به میدان دوار تولید شده توسط استاتور، گشتاور تولید می‌کند.

کلیات پایان نامه - Aquatic Commons

4 ژانويه 2016 . به نام اللّه آن بخشايشگر بس بخشنده همگان و ويژگان سپاس ويژه اللّه آن هستى بخشى است كه با توان .. تن در. سال می باشد . این. مزارع از بزگترین مزارع تولید اسپیرولینا با بیش از. 500. تن در سال است. پرورش مداوم. جلبک در سیستم های کنتر. ل شده یا نیمه کنترل ... که مشابه سایر منابع اقتصادی است مقدار متوسط.

هنگامی که تولید 1200 تن آسیاب سرعت متوسط,

روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

٠. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ. ﮔﺮوه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ. روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺧﻼﺻﻪاي از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي، ﻓﻮرج، ﻧﻮرد، اﻛﺴﺘﺮوژن، ﻛﺸﺶ ﺳﻴﻢ،. ﺷﻜﻞدﻫﻲورق و روشﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎري. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ: ﺣﻤﻴﺪ رﻫﺮوان. ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٨٤ . ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﺔ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﺑﻪ ٤٠٠٠ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛــﻪ . ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ١٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻠـﺰي ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻲﺷـﻮد. از ﻗﻄﻌـﺎت.

Famco - اطلاعات عمومی الكتروموتور معمولی

هنگامی که موتور به سرعت نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده ، دسته کنتاکتها فعال می‌شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع برق جدا می‌سازد، در این . سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش ، یا اختلاف در سرعت چرخش بین روتور و میدان استاتور ، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می‌کند.

هنگامی که تولید 1200 تن آسیاب سرعت متوسط,

تعیین الگوی مصرف و پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنعت آرد

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ. ﺑﺎ ﺳ. ﺮاﻧﻪ. اي ﺣﺪود. 150. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮآورد ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ. 340. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﺣـﺪود. 21/3. ﺑـﻴﺶ از. 90. درﺻــﺪ ﻣﺼــﺮف اﻧــﺮژي در ﺻــﻨﻌﺖ آرد از ﻧــﻮع اﻧــﺮژي . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ داﻧﻪ ﺗﻤ. ﻴﻴﺰ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﻣﺮﻃـﻮب. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ ﺧﻴﺲ ﻛﺮدن ﮔﻨﺪم اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد،. از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ. ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ . در اﻳﻦ روش ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ و.

ﻫﺎي رﺷﺪي، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ - پژوهشهای زراعی ایران

23 نوامبر 2014 . ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر. ﮐﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﻮه را داﺷﺘﻨﺪ. اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻮه در ﺑﻮﺗﻪ. ﻣﻌﻨﯽ. دار. ﺑﻮد وﻟـﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﻌﻨﯽ. داري. ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﯿﻮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ و . رﺳﺪ ﮐﻪ. ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﯽ. را. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﮐﻢ. ﻧﻬﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي، ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، ﮐﻮد داﻣﯽ.

سيمان

امروره شيوه كلي توليد سيمان پرتلند بدين صورت است كه پس از استخراج مواد اوليه (سنگ آهك و خاك رس) و آماده كردن آنها، مخلوط را تا دماي بيش از حرارت مي دهند. حاصل اين فرايند كلينكر [9] است كه آن را پس از سرد شدن با 3 الي 4 درصد وزني سنگ گچ آسياب مي كنند تا پودر سيمان پرتلند بدست آيد. لازم به ذكر است نام پرتلند به جهت تشابه رنگ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 1 ﮐﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺑ - ResearchGate

داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮوﺟﯽ آﺳﯿﺎ در. 1. ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮدن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي در ﻫﯿﺪروﺳﯿﮑﻠﻮن ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ. ﻣﻮﺟﺐ. ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾ. ﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺪار ﺧﺮداﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ. 1. ﻣﺠﺘﻤﻊ. ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺷﺪ. .. ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ،. D. ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ آﺳﺘﺮ (ﻣﺘﺮ)،. Vp. ﮐﺴﺮي از ﺣﺠﻢ آﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺮ. ﻣﯽ ﺷﻮد، fcs. ﮐﺴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و. Ss. ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮاي آﺳﯿﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از. 3/3. ﻣﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس.

صنعت فولاد - واحد های فولادسازی

3 دسامبر 2008 . واحد فولاد ایده‌آل از نظر این افراد باید تولید سالانه ۲۰ میلیون تن داشته باشد (که چنین واحدی هرگز ساخته نشده است!) اما برخی محققان نشان داده‌اند که هزینه واحدهای خیلی بزرگ بیش از واحدهای کوچک است. مثلا در سال 1982 نسبت هزینه به ظرفیت سالانه برای واحدهای بزرگ 1200-1500دلار بر تن بود، اما برای واحدهای کوچک 250.

ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳ

15 ژانويه 2012 . 4. ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن،. -5. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و. -6. آﺳﻴﺎب و ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه ﻛﺮدن. ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺮ. ح داده ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ . در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دي. آزوﺗﻪ ﻛﺮدن، ﭘﺎرا ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ. -3 -. ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎزي ﺣﻞ و ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻗﻮي رﺳﻮب داده ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﻚ دي. آزوﻧﻴﻮم ﭘﺎرا ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ. -3 -. ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل، ﺑﻪ رﻧﮓ ز. رد. روﺷﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد . دﻣﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤ. ﺰدن،. pH. و ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰودن اﺳﻴﺪ و. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻚ. دي.

ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ) - شرکت شهرکهای .

1 مارس 2013 . در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ذره. TiO٢. 3،. -·/. ·/2. ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ذرات. ﺗﺎ. ·/·1. ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ. آﯾﻨﺪ. ﺷﮑﻞ. )3( . ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﺎﻧﻮ ذره. TiO٢. ﺑﻪ. 70. ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ. ﮔﺮدد . در ژاﭘﻦ اوﻟﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮ. اد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺳﯿﺎب ﺳﺎده. TiO٢. ﭘﯿﮕﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذرات ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ. وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ ﻧﺒﻮد . ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﮕﻤﺎن.

Pre:آرد و پودر آسیاب که اثر
Next:آبی سنگ معادن