Apr 23

3000 شن آسیاب کاربید سیلیکون

سیلیکون تولید کاربیدپودرهای سیلیکون کاربید، به‌علت خواص . ابعاد نانوپودر تولید شده در هر دو روش . دریافت قیمت. سیلیسیوم کاربید : . از مرکز اضافه می‌شود و در نتیجه پرتاب قطعات سنگ به اطراف امکان تولید . دریافت قیمت. خدمات آسیاب میکرونیزه پودر ها تا سختی 10 mohs - نیازپرداز آسیاب جهت پودر کردن سیلیکون کارباید . دریافت قیمت.3000 شن آسیاب کاربید سیلیکون,کاربید سیلیسیوم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکاربید سیلیسیوم. Sample of silicon carbide as a boule. Preferred IUPAC name[نهفتن]. Silicon carbide. دیگر نام‌ها[نهفتن]. Carborundum Moissanite. شناساگرها . کاربید سیلیسیوم با فرمول شیمیایی SiC، یکی از مواد دیرگداز است که به صورت خام در طبیعت یافت نمی‌شود؛ این ماده به‌صورت مصنوعی ساخته می‌شود. کاربرد آن در.

به اشتراک گذاشتن در

کاربید کلسیم تصاویر چین کلسیم کاربید چین - آسیاب ذغال سنگتولید کنندگان و تولید کنندگان کاربید سیلیس سیاه خالص . فروشگاه آنلاین برای کاربید سیلیس سیاه سیاه خالص اینجا در dwmetallurgical. به عنوان یکی از تولید .3000 شن آسیاب کاربید سیلیکون,2 ي ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ي دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 13944 فوریه 2012 . ZrB2-SiC. ﺑــﺼﻮرت درﺟــﺎ از ﻣﺨﻠــﻮط ﭘﻮدرﻫــﺎي زﻳﺮﻛــﻮﻧﻴﻢ،. ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و. B4C. ﺑﺎ روش ﭘﺮس ﮔﺮم در دﻣﺎي. C. °. 1900. ، ﻓـﺸﺎر. MPa. 30. و اﺗﻤﺴﻔﺮ آرﮔﻮن ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ]. 1[. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .. اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮدرﻫﺎي. ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎ را ﺑﺎ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ. 3. 1 ﺑﻪ. 2 و. 1 ﺑﻪ. ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﺳﻴﺎره. اي ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر. ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮس ﺗﻚ ﻣﺤﻮر ﺷﻜﻞ داده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از.

جان فرانک

طلب الإقتباس

20 اظهار نظر بر 3000 شن آسیاب کاربید سیلیکون

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻮري دﻛﺘﺮ

3000. ﻣ. ﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ . داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ اﻳـﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن. ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎب. ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ، ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه. ي. 3. ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن را آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺘﻮن. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﻫﺎي در ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻛﻨﺶ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻢ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴ ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ در رﻓﺘﺎر ﭘﺪﻳﺪه ژل ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﺷﻮد. [21,23,24] . ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه. اﺳــﺖ. ﻛــﻪ ذرات. ﻛﺎرﺑﻴــﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴــﻴﻢ (. SiC. ) در. ﻓــﻮم. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻓﺸﺎري ﻓﻮم و ﻛﺎﻫﺶ. زه ﻛﺸﻲ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ. ﺷــﺪن آﻟﻮﻣﻴﻨــﺎ .. ﺗﺎﻧﺘﺎﻟﻮم در. دﻣﺎي ﺑﺎﻻي. ℃. 3000. و ﺳﺮد ﺷﺪن در ﻣﺤﻔﻈﻪ. در دﻣﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ. ℃. 400. ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻔـﻮذ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﺘﺎﻟﻮم ﺑﻪ زﻳﺮﻻﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد. ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺎﻣـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺨﺘﻲ ﮔـﺮدد.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ - ResearchGate

5 مارس 2017 . 3000. ﺳﻤﺒﺎد. زﻧه. ﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﻴﭘﻮﻟ. ﺶ. ﺷﺪه. و. ﭘﺲ. از. ﺷﺴﺘـﺸﻮ. ﺑـﺎ. اﺳـﺘﻮن،. اﻟﻜـﻞ. و. آّب. ﻣﻘﻄـﺮ،. ﭘﻮﺷـﺶ. ﺳﺮاﻣ. ﻜﻴ. ﻲ. ﻳز. ﺮﻛﻮﻧ. ﺑﺎﺎﻴ. اﺳﺘﻔﺎده. از. روش. ﭘﻮﺷﺶ. دﻫ. ﻲ. ﻏﻮﻃﻪ. ور. ي. ﺑﺎ. ﺳﺮﻋﺖ mm/min. 25. ﺑﺮ. رو. ي. ﺳﻄﺢ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎ. اﻋﻤـﺎل. ﺷـﺪه. اﺳـﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﭘﺲ. از. ﺧﺸﻚ. ﺷﺪن. در. ﻫﻮا. ﺗﺤﺖ. ﻋﻤﻠ. ﺎتﻴ. ﺣﺮارﺗ. ﻲ. ﺑﻪ. ﻣﺪت. 2. ﺳﺎﻋﺖ. در. ﻣﺎد. ي. ºC. 150. ﺑﺎ. ﻧﺮخ. ºC/min. 1.

بنيسي صمد

1 فوریه 2017 . 10- Yahyaei M., Hadizadeh, M., Banisi, S., “Modification of SAG mill liner shape based on 3-D liner wear profile measurement at the .. الستيک و سيليكون كاربيد، مهم. ترين مواد مورد استفاده در سيكلون. ها جهت مقابله با سايش می. باشند. در صنعت زغال،. آستر آلومينائی، سيكلون. كاربيد و يا پلی. پورتين به كار.

سیلیکون تولید کاربید

پودرهای سیلیکون کاربید، به‌علت خواص . ابعاد نانوپودر تولید شده در هر دو روش . دریافت قیمت. سیلیسیوم کاربید : . از مرکز اضافه می‌شود و در نتیجه پرتاب قطعات سنگ به اطراف امکان تولید . دریافت قیمت. خدمات آسیاب میکرونیزه پودر ها تا سختی 10 mohs - نیازپرداز آسیاب جهت پودر کردن سیلیکون کارباید . دریافت قیمت.

کاربید سیلیسیوم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کاربید سیلیسیوم. Sample of silicon carbide as a boule. Preferred IUPAC name[نهفتن]. Silicon carbide. دیگر نام‌ها[نهفتن]. Carborundum Moissanite. شناساگرها . کاربید سیلیسیوم با فرمول شیمیایی SiC، یکی از مواد دیرگداز است که به صورت خام در طبیعت یافت نمی‌شود؛ این ماده به‌صورت مصنوعی ساخته می‌شود. کاربرد آن در.

کاربید کلسیم تصاویر چین کلسیم کاربید چین - آسیاب ذغال سنگ

تولید کنندگان و تولید کنندگان کاربید سیلیس سیاه خالص . فروشگاه آنلاین برای کاربید سیلیس سیاه سیاه خالص اینجا در dwmetallurgical. به عنوان یکی از تولید .

نمایش موارد بر اساس برچسب: مگنت - فیت مگ

صنایع ، مس ، آلومینیوم ، سرب ، روی و ذغال سنگ / ماسه ریخته گری / سیمان / صنایع فولاد / بازیافت / غذایی / گچ و آجر / شن و ماسه / شیمیایی و داروسازی . کربنات کلسیم – کربنات منیزیم – هیدروکسید آلومینیوم – سیلیکات آلومینیوم – جذب مواد معدنی لعل ( ایلمنیت – میکا ) ) مواد ساینده خاص شامل ( اکسید آلومینیوم – کاربید سیلیکون.

2 ي ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ي دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1394

4 فوریه 2012 . ZrB2-SiC. ﺑــﺼﻮرت درﺟــﺎ از ﻣﺨﻠــﻮط ﭘﻮدرﻫــﺎي زﻳﺮﻛــﻮﻧﻴﻢ،. ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و. B4C. ﺑﺎ روش ﭘﺮس ﮔﺮم در دﻣﺎي. C. °. 1900. ، ﻓـﺸﺎر. MPa. 30. و اﺗﻤﺴﻔﺮ آرﮔﻮن ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ]. 1[. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .. اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮدرﻫﺎي. ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎ را ﺑﺎ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ. 3. 1 ﺑﻪ. 2 و. 1 ﺑﻪ. ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﺳﻴﺎره. اي ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر. ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮس ﺗﻚ ﻣﺤﻮر ﺷﻜﻞ داده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از.

3000 شن آسیاب کاربید سیلیکون,

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻮري دﻛﺘﺮ

3000. ﻣ. ﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ . داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ اﻳـﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن. ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎب. ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ، ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه. ي. 3. ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن را آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺘﻮن. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﻫﺎي در ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻛﻨﺶ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻢ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴ ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ در رﻓﺘﺎر ﭘﺪﻳﺪه ژل ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﺷﻮد. [21,23,24] . ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه. اﺳــﺖ. ﻛــﻪ ذرات. ﻛﺎرﺑﻴــﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴــﻴﻢ (. SiC. ) در. ﻓــﻮم. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻓﺸﺎري ﻓﻮم و ﻛﺎﻫﺶ. زه ﻛﺸﻲ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ. ﺷــﺪن آﻟﻮﻣﻴﻨــﺎ .. ﺗﺎﻧﺘﺎﻟﻮم در. دﻣﺎي ﺑﺎﻻي. ℃. 3000. و ﺳﺮد ﺷﺪن در ﻣﺤﻔﻈﻪ. در دﻣﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ. ℃. 400. ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻔـﻮذ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻧﺘﺎﻟﻮم ﺑﻪ زﻳﺮﻻﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد. ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺎﻣـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺨﺘﻲ ﮔـﺮدد.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ - ResearchGate

5 مارس 2017 . 3000. ﺳﻤﺒﺎد. زﻧه. ﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﻴﭘﻮﻟ. ﺶ. ﺷﺪه. و. ﭘﺲ. از. ﺷﺴﺘـﺸﻮ. ﺑـﺎ. اﺳـﺘﻮن،. اﻟﻜـﻞ. و. آّب. ﻣﻘﻄـﺮ،. ﭘﻮﺷـﺶ. ﺳﺮاﻣ. ﻜﻴ. ﻲ. ﻳز. ﺮﻛﻮﻧ. ﺑﺎﺎﻴ. اﺳﺘﻔﺎده. از. روش. ﭘﻮﺷﺶ. دﻫ. ﻲ. ﻏﻮﻃﻪ. ور. ي. ﺑﺎ. ﺳﺮﻋﺖ mm/min. 25. ﺑﺮ. رو. ي. ﺳﻄﺢ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎ. اﻋﻤـﺎل. ﺷـﺪه. اﺳـﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﭘﺲ. از. ﺧﺸﻚ. ﺷﺪن. در. ﻫﻮا. ﺗﺤﺖ. ﻋﻤﻠ. ﺎتﻴ. ﺣﺮارﺗ. ﻲ. ﺑﻪ. ﻣﺪت. 2. ﺳﺎﻋﺖ. در. ﻣﺎد. ي. ºC. 150. ﺑﺎ. ﻧﺮخ. ºC/min. 1.

بنيسي صمد

1 فوریه 2017 . 10- Yahyaei M., Hadizadeh, M., Banisi, S., “Modification of SAG mill liner shape based on 3-D liner wear profile measurement at the .. الستيک و سيليكون كاربيد، مهم. ترين مواد مورد استفاده در سيكلون. ها جهت مقابله با سايش می. باشند. در صنعت زغال،. آستر آلومينائی، سيكلون. كاربيد و يا پلی. پورتين به كار.

دستورالعمل هاي محيط زيست-93-خمسه.doc

واحد توليد غذاي كودك از آرد غلات آماده بدون عمليات بوجاري و آسياب. 1128. واحد جمع آوری شیر .. واحد تولید روی به روش پایر و متالوژیک – هیدرومتالوژیک(به استثنای تولید روی به روش قالبکاری)تا ظرفیت 3000 تن در سال. 5479 ... واحد هاي توليد شن و ماسه از معادن كوهي با سنگ شكن (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر). 6510. واحد رنگ.

فصل اول: طبقه بندی مواد

شــدن این مواد به شــدت افزایش می یابد و امکان قالب گیری آن ها را در فرم های. مختلف فراهم می ســازد. بیشــتر این مواد ... ابزارهای ســرمتی از ترکیب پودر تنگســتن کارباید و کبالت تولید می شــود. پودر تحت فشار بسیار زیاد پرس .. آهن که بیشتر به صورت سرباز هستند، استخراج مي شود و به کمک آسیاب های. بزرگ و سنگ شــکن ها خرد و.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۲۰۳ - ستاد نانو

افــراد با تراز علمی بیــن 3000 تا 4000 که. 55 درصد نمره آموزشــی از سواالت تشريحی را. کسب کرده اند، گواهی ... میزان کپسوله کردن و رهايش دارو با روش های فیزيکی شده و از مواجه شدن. با پیچیدگی های موجود در واکنش های کوپلیمريزاسیون ... درصــد( نانو ذرات تیتانیا، ســیلیکون کاربید و. نانو ســیلیکای آمورف در حین تهیه خمیر به.

متالورژی - BLOGFA

ساب زدني به شكل مرسوم با استفاده از كاغذ كاربيد سيليكون (SiC) سرد شونده با ‌آب ماسه سنگ -120 ، -240 ، -320 ، -400 و سپس -600 ( -120 P ، -280 P ، -400 P ، -600P ، -1200 P ) انجام مي ... مصنوعات مسی و برنزی که از شهرهای سومری و مصنوعات مصری که از مس و آلیاژ آن با قلع یافت شده تقریبا" متعلق به 3000 سال قبل از میلاد هستند.

ظروف آشپزخانه

ﺟﻨﺒﻪ. ي. ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ. دارﻧﺪ، ﭼﻮن ﺳﻔﺎل اﮔﺮ ﻟﻌﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ را ﭘﺲ. ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﺑﺮاي. ﺗﻬﯿﻪ. ي. اﯾﻦ ﻇﺮوف ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺧﺎك ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺎده. اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪاري. ﮐﺎه و. ﺷﻦ. ﻪﺑ. ﻋﻨ. ﻮان ﭼﺴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد .. زم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ در. اورﺷﻠﯿﻢ. ،. ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺰي. از ﺷﻬﺮﻫﺎي. ﺳﻮﻣﺮي. و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت. ﻣﺼﺮي. ﮐﻪ از ﻣﺲ و آﻟﯿﺎژ. ﺑﺎ ﻗﻠﻊ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ. 3000. ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﯾﮑﯽ از اﻫﺮام ﯾﮏ.

Pre:آرواره سنگ شکن
Next:خطوط تولید کارخانه سنگ شکنی سیار بازالت