Feb 21

این گونه گیاهان تولید کنندگان ماشین آلات چ�%B

ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺘﻮﺋﯿﻦ(ﻫﺎ) ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺲ ﺗ - زیست فناوری گیاهان زراعی9 ژوئن 2016 . رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮑﺎري اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ در ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﻧﺎن (ﭘﯿﺸﺘﺎز و زرﯾﻦ) و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺘﻮﺋﯿﻦ(ﻫﺎ. ) ... ﻫﺎ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ از ﺑﺮگ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ﮔﯿﺎﻫﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﻬﻨﺎي. ﺑﺮگ. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي. و در راﺑﻄﻪ. زﯾﺮ ﻗﺮار. داده ﺷﺪ ﮐﻪ در آن. L. ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ و. B. ﭘﻬﻨﺎي. ﺑﺮگ. اﺳﺖ:.این گونه گیاهان تولید کنندگان ماشین آلات چ�%B,این گونه گیاهان تولید کنندگان ماشین آلات چ�%B,احداث گلخانه صنعتی پرورش گل تزئینی - پایگاه اطلاعات سرمایه .در این روش ریشه گیاهان در محیطی قرار گرفته که به وسیله قطراتی آب که حاوی مواد غذایی لازم است اشباع شده است . این روش به تجهیزات پیشرفته نیاز دارد . کشت در ورمی کولیت در کشت هیدروپونیک. ریشه گیاه در ورمی کولیت که با موادی معدنی مخلوط شده است قرار دارد. کشت آبی. این کشت بیشتر برای گیاهان زینتی به کار می رود .

به اشتراک گذاشتن در

یافته‌ها – نشریه نگاشته23 ا کتبر 2017 . این دو مشکل بر اساس نظرسنجی که اخیرا از تولیدکنندگان تجهیزات بارگیری و تخلیه کشتی ها توسط World Grain انجام شده است، دسته بندی شده اند. .. موفق شده اند گونه ای را پرورش دهند که ۱۰ برابر دیگر انواع آن محصول تولید می کند. اما آمارانت چیست؟ بسیاری از افراد حتی اسم آن را نیز نشنیده اند. این گیاه پربرگ در.این گونه گیاهان تولید کنندگان ماشین آلات چ�%B,مرگ تجارت گیاهان دارویی - ایسنا4 ژانويه 2017 . محمدباقر رضایی، رئیس انجمن گیاهان دارویی در این‌ باره می‌گوید كه گروهی را برای کنترل حدود ١٥ گونه صادراتی تشکیل داده‌ایم، زیرا اگر این اقدام اضطراری را انجام . تولید انواع گیاهان دارویی وجود دارد، قاعدتا می‌توانست ایران را به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی این گیاهان در دنیا تبدیل کند، اما آن چه اکنون.

جان فرانک

طلب الإقتباس

20 اظهار نظر بر این گونه گیاهان تولید کنندگان ماشین آلات چ�%B

آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی - پژوهشکده گیاهان دارویی

کارایی و اثر درمانی فرآورده‌های گیاهی وابسته به حضور مواد موثره در غلظت مناسب می باشد و این درحالی است که میزان این ماده موثره تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل گونه‌ ی گیاه، زمان و فصل برداشت، نوع خاک و .. در سال ۲۰۱۵ كشور آمریکا با 97 ميليون هكتار ۳۹٪ ميزان جهاني همچنان در رتبه اول توليد كنندگان گياهان زراعي تراريخت قرار داشت.

ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ - بوم شناسی کشاورزی

8 ژانويه 2015 . اﻣﻞ اﯾﺠﺎد. ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺘﻮان. ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. اي، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ. اي، ﻧﻈﺎم ﮐﻢ. ﻧﻬﺎده. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1 .. ﻫﺎ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎورزي ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﮐﺸﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد . در ﻣــﺰارع ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ، ﺟﻬــﺖ ﺛﺒــﺖ. اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ و. ﻣﺨﺘﺼﺎت. ﻫﺮ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. از. دﺳﺘﮕﺎه.

آشنایی با انواع ظروف یکبار مصرف | Amir Khatami | Pulse | LinkedIn

6 نوامبر 2015 . و قابل ذکر است در این سیستم و دستگاه با توجه به مراحل تولید ، فقط از مواد پلی استایرن ( هر دو نوع کریستال و هایم پک ) میتوان ظروف یکبار مصرف تولید کرد . نیمه فرمینگ می توان به تولید ظروف از انواع مواد اولیه پلیمری مانند پلی پروپلین PP , پی وی سی ,PVC وپت PET و پلی اتیلن PE و حتی گیاهی اشاره کرد.

ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺘﻮﺋﯿﻦ(ﻫﺎ) ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺲ ﺗ - زیست فناوری گیاهان زراعی

9 ژوئن 2016 . رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮑﺎري اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ در ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﻧﺎن (ﭘﯿﺸﺘﺎز و زرﯾﻦ) و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺘﻮﺋﯿﻦ(ﻫﺎ. ) ... ﻫﺎ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ از ﺑﺮگ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ﮔﯿﺎﻫﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﻬﻨﺎي. ﺑﺮگ. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي. و در راﺑﻄﻪ. زﯾﺮ ﻗﺮار. داده ﺷﺪ ﮐﻪ در آن. L. ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ و. B. ﭘﻬﻨﺎي. ﺑﺮگ. اﺳﺖ:.

راه اندازی خط تولید داروهای گیاهی و داروسازی - ماشین آلات صنعتی کاران .

در کشور ما هم چند سالی است که استفاده از گیاهان در داروسازی رشد مناسبی به خود گرفته و صنعتگران و تولید کنندگان به سمت استفاده هر چه بیشتر از گیاهان در تولیدات خود هستند . گسترش طب . اما خط تولید گیاهان دارویی به چه شکل است و روند تولید داروهای گیاهی چگونه است ، که در این مقاله سعی در توضیح و تبیین این موضوع داریم .

احداث گلخانه صنعتی پرورش گل تزئینی - پایگاه اطلاعات سرمایه .

در این روش ریشه گیاهان در محیطی قرار گرفته که به وسیله قطراتی آب که حاوی مواد غذایی لازم است اشباع شده است . این روش به تجهیزات پیشرفته نیاز دارد . کشت در ورمی کولیت در کشت هیدروپونیک. ریشه گیاه در ورمی کولیت که با موادی معدنی مخلوط شده است قرار دارد. کشت آبی. این کشت بیشتر برای گیاهان زینتی به کار می رود .

اهمیت بسته بندی گیاهان داروئی - کاراما ماشین

اهمیت بسته بندی گیاهان داروئی ، ماشین آلات بسته بندی ، دستگاه بسته بندی. . بسته بندی موفق چگونه پدید م . » سه ویژگی یک بسته بندی . دستمال های پاک کننده ، امروزه جزو پرفروش ترین محصولات بهداشتی می باشد ، تنوع در تولید این محصولات به دو دسته کلی خشک و مرطوب تقسیم می گردددستمال مرطوب از محصولات پرف.

ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ - بوم شناسی کشاورزی

8 ژانويه 2015 . اﻣﻞ اﯾﺠﺎد. ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺘﻮان. ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. اي، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ. اي، ﻧﻈﺎم ﮐﻢ. ﻧﻬﺎده. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1 .. ﻫﺎ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎورزي ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﮐﺸﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد . در ﻣــﺰارع ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ، ﺟﻬــﺖ ﺛﺒــﺖ. اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ و. ﻣﺨﺘﺼﺎت. ﻫﺮ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. از. دﺳﺘﮕﺎه.

هر شامپو خارجی لزوما بهترین نیست! معرفی شامپو گیاهی آتو پارسی طب

تجهیزات و ماشین آلات استفاده شده و بروزبودن چرخه تولید محصول. مواد تشکیل دهنده اصلی و سلامت ظروف بکار برده شده. شامپو گیاهی واقعی چه مشخصه هایی باید داشته باشه؟ . رعایت خیلی از این موارد به وجدان تولید کننده بر میگرده و مصرف کننده اطلاعی از ترکیبات سرطانزا و ارزان قیمتی که در محصول استفاده میشه، کیفیت عصاره، بیس.

Untitled - نمایشگاه دانه های روغنی

خوراکی، ماشینآلات و. صنایع و ایسلسله. انواع مصارف صنعتی. | هایی روغنی و اهمیت آن. ها در سلامت و محیط. لالی القفافیا. تولیدکنندگان. = AMal دانههای روغنی. کشورهای مهم . روغن های گیاهی در ایران بسیار پرطرفدار میباشند به گونه ای که. سرانه مصرف روغن گیاهی . واردات زیاد دانه های روغنی و محضولات تولید شده از این دانه. ها ایران را تبدیل.

Untitled - نمایشگاه دانه های روغنی

خوراکی، ماشینآلات و. صنایع و ایسلسله. انواع مصارف صنعتی. | هایی روغنی و اهمیت آن. ها در سلامت و محیط. لالی القفافیا. تولیدکنندگان. = AMal دانههای روغنی. کشورهای مهم . روغن های گیاهی در ایران بسیار پرطرفدار میباشند به گونه ای که. سرانه مصرف روغن گیاهی . واردات زیاد دانه های روغنی و محضولات تولید شده از این دانه. ها ایران را تبدیل.

8 Potatoes in the Central Asian Republics - Deutsche .

ﺑﻪ ﺗﺤﻮل. ﭘﻴﺸﺮﻓﻦ. ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎﯼ. ﺧﻮدﮐﺎر. دﻓﻊ ﺁﻓﺎت. ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ و. ﮐﺎرﺑﺮد. اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎهﻮارﻩ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. هﺎﯼ راﻳﺎﻧﻪ اﯼ ازدﻳﮕﺮﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ . ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻓﻨﺂ. ورﯼ ﺑ. ﻪ. درﺳﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻧﻮﺁورﯼ در. ﮔﻴﺎﻩ .. ﺧﺎﻃﺮﺗﺮﺷﺢ ﺳﻢ و ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ازﺳﺎﻳﺮﻣﮑﺎﻧﻴﺰم هﺎﯼ ﻣﺆﺛﺮدﻓﻊ ﺁﻓﺎت. هﺴﺘﻨﺪ . ﮔﻮﻧﻪ هﺎﺋﯽ ازﺑﺎﮐﺘﺮﯼ. B. subtilis. ازﺷﺮﮐﺖ. (. Serenade, Agraquest Inc., USA ;. FZB 24, ABiTEP . ) ﻣﺎدﻩ اﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺮﺑﺖ هﺎی ﮔﻴﺎهﯽ

ﳏﻮﻃﻪ ﺳﺎزی. ۴۵. ۶. -. ۴. -. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪی و اداری. ۴۶. ۶. -. ۵. -. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ. ۴٩. ۶. -. ۶. -. ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﺁﻻت اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ. ۵١. ۶. -. ٧. -. ﲡﻴﻬﻴﺰات ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ. ۵٢. ۶. -. ٨. -. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ. ۵٢ .. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮوزﻩ در ﺟﻬﺎن. ٩٠٠. ﻓﺮﺁوردﻩ از ﮔﻴﺎهﺎن. داروﻳﯽ. ﲥﻴﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ. ٥٠. ﻓﺮﺁوردﻩ از. ٧٥٠٠. ﮔﻮﻧﻪ در ﮐﺸﻮر هﺴﺘﻴﻢ . اﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ اﳘﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ. اﺷﺎرﻩ ﳕﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ.

این گونه گیاهان تولید کنندگان ماشین آلات چ�%B,

ای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

از اﯾﻦ. رو. ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ. ای. در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ د. ر اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻞ. ﻫ. ﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ و ﺻﯿﻔﯽ. ،ﻫﺎ. ﻣﺤـﺼﻮل ﻣـﻮ. ز ﻧﯿـﺰ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. (. اﻣﺎﻧﯽ،. 1381. ). . اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت. ﭘﯿﺶ. ﮔﻔﺘـﻪ. ﻧﯿـﺰ. ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘ. ﯿﺖ ﻫﺮ. ﭼﻪ. ﺑ. ﯿﺸﺘﺮ. اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻃﺮ.

خمير دندان - خريد و قيمت بهترين برند و انواع خمير دندان اصل - دیجی کالا

خريد آنلاين جديدترين انواع خمير دندان برند و اصل 2018 با بهترين قيمت و تخفيف ويژه در جشنواره ها. سري خمير دندان زغالي، سيگنال، سنسوداين و غيره در ديجي کالا.

ماشين )مورد بينايی کمک ای با گياهان گلخانه نياز مورد تعيين آب هوشمند .

کاهش معنی. دار داشت. حسن. یوسف. ) Coleus Spp. (. گیاهی. با. برگ. های. زینتی. که. متعلق. به. تیره. Lamiaceae. می. باشد . این. جنس. دارای. گونه. های. متنوعی. است . این . می. تواند. در این. زمینه. بسیار مفید. واقع گردد. (. Foucher et al2004 ,. ). پردازش تصویر دیجیتال،. روشی. ریغ. مخرب. است که با. به. کارگ. ری. ی تجهیزات موجود برای.

اصل مقاله (348 K) - دانشگاه تهران

5 فوریه 2008 . ﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه در اﻳﺮان ﮔﺮ. ﭼﻪ ﻗﺪﻣﺘﻲ در ﺣﺪود. 90. ﺳﺎل دارد وﻟﻲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از. ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ رﺷﺪ ﻛﻨﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﺑـﺎ ﻣ. ﻤﻨـﻮع ﺷـﺪن. واردات اﻳﻦ ﻛﺎﻻ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎن دوﺑﺎره ... )ج. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﺎ ﻫـﺮ دو اﺳـﺖ . در. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ،. وﺟﻮد ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻔﺎﻳﺖ. ﻧﻜﺮده.

برنج - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برگ‌های این گیاه کشیده و دارای رگبرگهای موازی بوده و بدون دمبرگ است و قاعده برگ پهنتر از سایر نقاط آن می‌باشد؛ و قسمتی از ساقه گیاه یا تمام محیط آن را احاطه کرده که آن را غلاف یا نیام می‌نامند. .. نشاکارهای صیفی جات ماشین آلات یا ادواتی هستند که نشاء گیاهان را به صورت مکانیزه (اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک) به زمین منتقل می‌کنند.

Pre:تجهیزات اژدها در گرونوبل
Next:ابزار اتوماتیک ماشین سنگ زنی