Apr 23

هنگامی که تولید 520 تن تولید آسیاب کامل خط

آسیاب زردچوبه - istgahبازرگانی تولیدی سینا تجهیز، تولید کننده و وارد کننده انواع تجهیزات و وسایل مورد نیاز عطاری ها و آشپزخانه های صنعتی شامل آسیاب های عطاری رومیزی مناسب عطاری ها و . کاکائو ، بسته بندی پودر کاکائو ، پودر قهوه ، آسیاب زردچوبه ، بسته بندی مواد غذایی ، قیمت دستگاه آسیاب ادویه ، و 10 - خط کامل آسیاب و بسته بندی ادویه جات داخل.هنگامی که تولید 520 تن تولید آسیاب کامل خط,هنگامی که تولید 520 تن تولید آسیاب کامل خط,تولیدی بازرگانی سینا تجهیز | آسیاب قهوه | آسیاب برقی | آسیاب .آسیاب قهوه - آسیاب عطاری آرتیسان مدل 5000 ، دارای موتور بسیار قدرتمندی با سرعت 25000 دور در دقیقه می باشد که می تواند انواع مواد کوچک و بزرگ را تبدیل به پودر کرده و ریز ریز نماید ، جنس بدنه آسیاب قهوه - آسیاب عطاری نیمه صنعتی مدل 5000 از استیل کاملا بهداشتی بوده و دارای یک عدد تیغه آسیاب یدکی با قابل باز و بست شدن نیز.

به اشتراک گذاشتن در

دستگاه آسیاب ادویه جات،دستگاه آسیاب شکر،آسیاب پودر - آپارات11 سپتامبر 2016 . دستگاه آسیاب ادویه-قیمت دستگاه آسیاب ادویه-آسیاب ادویه-خط بسته بندی ادویه جات-خط تولید و بسته بندی ادویه جات--شرکت سازنده:صنعت سازان نام آور؛بزرگترین سازنده ماشین آلات بسته بندی پودری و ادویه جات و خط آسیاب ادویه جات و تنها دارنده نشان استاندارد ایران-لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید تلفن.هنگامی که تولید 520 تن تولید آسیاب کامل خط,بولتن علمی - شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضاکارخانه خوراک دام طیور و آبزیان 21 بیضا. تولید کننده نمونه کشور.

جان فرانک

طلب الإقتباس

20 اظهار نظر بر هنگامی که تولید 520 تن تولید آسیاب کامل خط

فولاد اسفراين - شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

80. ﺗﻦ. -. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺒﺎرﮔﯿﺮ. ﮐﺎﻣﻞ. -. واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن و ﮔﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ. -. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ. -. ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺮاﺿﻪ. -. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ. اﯾﻦ واﺣﺪ در وﺳﻌﺘﯽ ﻣﻌﺎدل. 23500 ... ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ. 50000. ﺗﻦ در. ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ. 40000. ﺗﻦ در ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﻣﯿﻠﮕﺮد. ﺑﺮش. ﻟﻘﻤﻪ ﮔﯿﺮي. ﻓﻮرج. ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري. ﮔﻠﻮﻟﻪ آﺳﯿﺎب.

ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳ

15 ژانويه 2012 . آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه ﻛﺮدن. 44. 1 -14 -. ﻧﻘﺸﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ. 46. 1 -15 -. آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ. 48. 1 -15 -1 -. آزﻣﻮن. TLC. 48. 1 -15 -2 -. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ. DSC. 48. 1 -15 -3 -. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ. FTIR. ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ. 49. 1 -15 -4 -. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ. ١HNMR. ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه. 50. 1 -15 -5 -. ﺟﺬب روﻏﻦ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ.

Volume 6 - Number 20 - 2016-7 - Isfahan University of Technology .

سالانه بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی در جهان به‌خاطر سطوح بالای یون سدیم و کلر از تولید خارج می‌شود که معمولاً این خاکها را خاکهای شور مینامند (24). ... از هر نمونه خشک شده یک ریزنمونه تهیه و توسط دستگاه آسیاب برقی پودر گردید و میزان نیتروژن گیاه با روش هضم، تقطیر و تیتراسیون توسط دستگاه کجلدال (20) و میزان فسفر با.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - نشریه علوم باغبانی

ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر. اﻣﻴـﺪوار ﻛﻨﻨـﺪه اي را در ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي و. ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺳﺎ. ﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ. ﺿﺪ اﺳﺘﺮﺳـﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪه ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮔﻴﺎﻫـﺎن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ .. ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ. ﭼﻬﺎر. ﺗﻜﺮار. اﻧﺠـﺎم. ﺷـﺪ . در اﻳـﻦ. آ. زﻣـﺎﻳﺶ. ﻓﺎﻛﺘﻮر. ﻛﻮد. ﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ د. ر. ﭼﻬﺎر. ﺳـﻄﺢ. (. ﭼﻬـﺎر ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر. ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷـﻬﺮي، ﭼﻬـﺎر ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر ورﻣـﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ،. 130.

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن - سازمان صنایع کوچک

ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﻧﯿﺰ در ﻏﺎری در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺳﯿﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺮ. ﻣﺮدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی زﯾﺘﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ دارد . ﻣﻄ. ﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮔﻮﯾـﺎی. آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در ﺷﻬﺮ اﮐﺮون در ﻓﺴﻄﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ واﺣﺪ روﻏـﻦ ﮐـﺸﯽ وﺟـﻮد. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ. 1000. ﺗﻦ روﻏﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ . اﺣﺘﻤﺎﻻً از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن. ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﯿﺰ زﯾﺘﻮن را ﻣﻘﺪس و ﻣ.

آسیاب زردچوبه - istgah

بازرگانی تولیدی سینا تجهیز، تولید کننده و وارد کننده انواع تجهیزات و وسایل مورد نیاز عطاری ها و آشپزخانه های صنعتی شامل آسیاب های عطاری رومیزی مناسب عطاری ها و . کاکائو ، بسته بندی پودر کاکائو ، پودر قهوه ، آسیاب زردچوبه ، بسته بندی مواد غذایی ، قیمت دستگاه آسیاب ادویه ، و 10 - خط کامل آسیاب و بسته بندی ادویه جات داخل.

دستگاه آسیاب ادویه جات،دستگاه آسیاب شکر،آسیاب پودر - آپارات

11 سپتامبر 2016 . دستگاه آسیاب ادویه-قیمت دستگاه آسیاب ادویه-آسیاب ادویه-خط بسته بندی ادویه جات-خط تولید و بسته بندی ادویه جات--شرکت سازنده:صنعت سازان نام آور؛بزرگترین سازنده ماشین آلات بسته بندی پودری و ادویه جات و خط آسیاب ادویه جات و تنها دارنده نشان استاندارد ایران-لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید تلفن.

بولتن علمی - شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا

کارخانه خوراک دام طیور و آبزیان 21 بیضا. تولید کننده نمونه کشور.

فولاد اسفراين - شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

80. ﺗﻦ. -. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺒﺎرﮔﯿﺮ. ﮐﺎﻣﻞ. -. واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن و ﮔﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ. -. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ. -. ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺮاﺿﻪ. -. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ. اﯾﻦ واﺣﺪ در وﺳﻌﺘﯽ ﻣﻌﺎدل. 23500 ... ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ. 50000. ﺗﻦ در. ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ. 40000. ﺗﻦ در ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﻣﯿﻠﮕﺮد. ﺑﺮش. ﻟﻘﻤﻪ ﮔﯿﺮي. ﻓﻮرج. ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري. ﮔﻠﻮﻟﻪ آﺳﯿﺎب.

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

هم كشيدگي عناصر چوبي هنگامي كه در معرض رطوبت قرار مي گيرد مي تواند سبب بروز فشار هاي واكشيدگي موضعي روي چوب وخط چسب گردد . تركهاي ريز .. براي مثال در يك خط توليد تخته فيبر با روش تر براي توليد 100 تن تخته فيبر در 24 ساعت به جريان مداوم الياف كاملا خشك و بمقدار069/0 تن در دقيقه نياز مي باشد. اگر در رطوبت.

ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳ

15 ژانويه 2012 . آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه ﻛﺮدن. 44. 1 -14 -. ﻧﻘﺸﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ. 46. 1 -15 -. آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ. 48. 1 -15 -1 -. آزﻣﻮن. TLC. 48. 1 -15 -2 -. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ. DSC. 48. 1 -15 -3 -. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ. FTIR. ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ. 49. 1 -15 -4 -. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ. ١HNMR. ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه. 50. 1 -15 -5 -. ﺟﺬب روﻏﻦ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ.

Volume 6 - Number 20 - 2016-7 - Isfahan University of Technology .

سالانه بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی در جهان به‌خاطر سطوح بالای یون سدیم و کلر از تولید خارج می‌شود که معمولاً این خاکها را خاکهای شور مینامند (24). ... از هر نمونه خشک شده یک ریزنمونه تهیه و توسط دستگاه آسیاب برقی پودر گردید و میزان نیتروژن گیاه با روش هضم، تقطیر و تیتراسیون توسط دستگاه کجلدال (20) و میزان فسفر با.

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن - سازمان صنایع کوچک

ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﻧﯿﺰ در ﻏﺎری در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺳﯿﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺮ. ﻣﺮدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی زﯾﺘﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ دارد . ﻣﻄ. ﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮔﻮﯾـﺎی. آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در ﺷﻬﺮ اﮐﺮون در ﻓﺴﻄﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ واﺣﺪ روﻏـﻦ ﮐـﺸﯽ وﺟـﻮد. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ. 1000. ﺗﻦ روﻏﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ . اﺣﺘﻤﺎﻻً از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن. ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﯿﺰ زﯾﺘﻮن را ﻣﻘﺪس و ﻣ.

هنگامی که تولید 520 تن تولید آسیاب کامل خط,

طرح توليد انواع باطري، پيل وسلول هاي خورشيدي - شرکت شهرکهای .

توليد. انواع باطري، پيل و سلول هاي خورشيدي. كارفرما. : شركت شهركهاي صنعتي استان. هرمزگان. مشاور : شركت. بهين انديشان راهبر. شركت بهين انديشان راهبر. )سهامي خاص .. ﻧﮑﺘﻪ : ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﭙﺮ از ﺑﺎ. ﻃ. ﺮي ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ. ﻃ. ﺮي ﮐﻤﺘﺮ از. 10,5. وﻟﺖ ﺷﻮد . ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎ. ﻃ. ﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ. ﻃ. ﺮي ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ. ﻃ.

روایت موفقیت تعاونی های تولیدی فارس.pdf

1390. اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺳــﯿﻠﻮﻫﺎي آرد و اﺗﻮﻣﺎﺳــﯿﻮن ﮐــﺮدن واﺣــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪي. ﺧــﻮد ﻧﻤــﻮد . اﯾــﻦ. ﺷــﺮﮐﺖ. ﺑــﺎ وﺳــﻌﺖ. 23000. ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ در آ. ﺑــﺎده ﻓــﺎرس واﻗــﻊ ﺷــﺪه ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ. 85000. ﺗـــﻦ آرد در ﺳـــﺎل. 250(. ﺗـــﻦ آرد در روز. ) و ﻇﺮﻓﯿـــﺖ ذﺧﯿـــﺮه ﺳـــﺎزي. 000/30. ﺗـــﻦ ﮔﻨـــﺪم ﺑـــﺎ. ﺳــﯿﻠﻮﻫﺎي ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰه ﻓﻠــﺰي اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬــﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ آرد در ﺷــﻤﺎل اﺳــﺘﺎن ﻓــﺎرس. ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. ﮐﻪ ﺑــﺎ ﺧﻄــﻮط. ﺗﻮﻟﯿــﺪ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ. ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﭘﺴـﺘﻪ، ﺣـﺪود. 44. درﺻـﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ. (. Razavi et al.,. 2007 .) درﺧﺖ. ﭘﺴﺘﻪ. 3. ﻣﺘﻌﻠﻖ. ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده. Anacardiaceae. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ. داراي .. ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه. روي. ﺧﺎك ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. (. اﻧﺪازه. ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ. ) Fig.8. Drawn path on a flat ground to evaluate the measurement system. ﺷﮑﻞ. -9. ﻧﻤﻮدار زاوﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن.

کربنات سدیم: - دانش روز | دانش روز

4 ژوئن 2013 . فرایند سلوی یک روش جهت تولید کربنات سدیم (Na2CO3) از مواد خام می باشد. الف-کلرید سدیم . ج-کربنات کلسیم (CaCO3): از سنگ آهک آسیاب شده تهیه می شود. . کک نیز در کوره وجود دارد، و هنگامیکه گرم می شود، علاوه بر ایجاد گرما برای تجزیه کربنات کلسیم، تولید دی اکسید کربن بیشتری می کند . C(s) + O2.

ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ: EAF ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﭘﻔﻜﻲ ﻳﻚ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ. EAFﺩﺭ ﻃﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﻭﻡ ﻭ ﭘﻔﻜﻲ ﻛﺮﺩﻥ. ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (ﺑﺨﺶ1 ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ). ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. Ugine & ALZ Belg ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ .ﺭﻭﺵ ﺻﻨﻌﺘﻲ. )) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺎﻣﻞGenkﻛﺸﻮﺭ ﺑﻠﮋﻳﻚ (ﮔﻨﻚ (. )، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 120STF ﻭ EBTF( EAFﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﻮﺭﻩ. ﻳﻚ ﻛﻮﺭﻩ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﻛﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ EBTF ﺗﻦ ﺑﻮﺩ. ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ.

Pre:منابع میکا در هند
Next:پلاتین طلایی بزرگ میلز