Mar 24

کود های خیلی ریز و سرباره کارخانه

خط تولید - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺴ. ﺘﻘﯿﻤﺎً واردﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد . ﺑﺮاي. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻞ از ورود اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ آﻧﻬﺎ را در واﺣﺪ آﮔﻠﻮﻣﺮاﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ. ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ. ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ. و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﺮﻣﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در روش. ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺳﺎزي، ذوب ﺳﻄﺤﯽ آﻧﻬﺎﺳ .ﺖ. در ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ، از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ. و آﻫﮏ ﻣﻮﺟﻮد در آﮔﻠﻮﻣﺮه. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﮔﺪازآور ﺑﺮاي ذوب. SiO2. و اﯾﺠﺎد ﺳﺮﺑﺎره. اي روان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.کود های خیلی ریز و سرباره کارخانه,پشم سرباره - شرکت پشم سنگ آسیا5 جولای 2017 . خصوصیات منحصر به فرد پشم سرباره : دارای خواص و درصد خلوص یکنواخت در تمام محصولات است. در کشور های صنعتی جزو پر مصرف ترین عایق های معدنی است. سر الیاف آن کروی شکل بوده که به همین دلیل باعث خراش و تحریک پوستی بسیار کمتری می شود . به دلیل ریز بودن ذرات آن عایق الکتریسته نیز می باشد .

به اشتراک گذاشتن در

دانستنی های علمی | کیمیا پارس شایانکارعلائم استفاده بیش از حد از کود و ریز مغذی های کشاورزی در تغذیه خیار كوددهي زياد (شوري زياد): گياه خيار به كوددهي زياد حساس مي باشد، زيرا كوددهي زياد باعث افزايش شوري خاك و سميت خصوصاً سميت ناشي از ازت مي شود. رشد گياهان در خاك يا محيط كشت شور (هدايت الكتريكي بالا) متوقف و ظاهر برگ هاي آنها سبز تيره، غير شاداب، چرمي شكل و.کود های خیلی ریز و سرباره کارخانه,اصل مقاله13 آگوست 2016 . ﺧﯿﻠﯽ. زﯾﺎد. ﺗﻮﻟﯿﺪ. و. اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮﺑﺎره. و ﻟﺠﻦ ﮐﻨﻮرﺗﻮر در ﺧﺎك ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮك زﯾﺴﺘﯽ و ﻓﺮم. ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻫﻦ در ﺧﺎك ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ . از ﺳـﻮﯾﯽ. دﯾﮕﺮ. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ. ﻓﻠﺰات .. 207. ﺣﺎوي آﻫﻦ ﻣﻌﺪﻧﯽ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي آﻫﻦ. و ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮر، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﻫﺎي. آﻟﯽ ﻏﻨﯽ. ﺳﺎزي. ﺷﺪه از آﻫﻦ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳـﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻘﺶ ﻣ.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر کود های خیلی ریز و سرباره کارخانه

آموزش اصول تغذیه گیاهی و انواع کودها و ریز مغذی ها در خر. - شركت خدمات .

22 آگوست 2016 . کلاس آموزشی کارگزاران در خصوص آشنایی با اصول بازاریابی کشاورزی و آشنایی با اصول تغذیه گیاهی و انواع کودها و ریز مغذی ها توسط مديريت شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردید. اشتراک بگذارید. چاپ این صفحه. ارسال به دوست.

کاربرد سرباره و لجن کنورتور فولادسازي در غني سازي کود دامي جهت .

اين آزمايش به صورت انکوباسيون دو کود آلي، کود گاوي و ورمي کمپوست کود گاوي در نمونه هاي 3 کيلوگرمي در رطوبت ظرفيت مزرعه و دماي اتاق به مدت سه ماه انجام شد. تيمارهاي غني سازي شامل سطوح مختلف 0، 5 و 10 درصد آهن خالص از سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن و سولفات آهن تجاري بودند که در ابتداي انکوباسيون به کودهاي فوق الذکر.

تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز .

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تغييرات عملکرد و صفات کيفي ذرت شيرين تحت تاثير کود هاي ريز مغذي و روش مصرف آن ها.

مقاله بررسی تاثیر جایگزینی مقادیرمختلف پودر سرباره بجای سیمان .

دراین تحقیق برای بررسی تاثیر جایگزینی پودر سرباره بدست آمده از سرباره کارخانه ماشین سازی تبریز به جای سیمان برروی مقاومت مکانیکی و شیمیایی 180 نمونه مکع . نسبت آب به سیمان 0/51 و حداکثر سنگدانه ها 25 میلی متر و عیار سیمان و یا سیمان و سرباره در بتن 350 کیلوگرم در مترمکعب بود مقاومت فشاری و شیمیایی نمونه های.

خط تولید - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺴ. ﺘﻘﯿﻤﺎً واردﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد . ﺑﺮاي. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻞ از ورود اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ آﻧﻬﺎ را در واﺣﺪ آﮔﻠﻮﻣﺮاﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ. ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ. ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ. و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﺮﻣﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در روش. ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺳﺎزي، ذوب ﺳﻄﺤﯽ آﻧﻬﺎﺳ .ﺖ. در ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ، از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ. و آﻫﮏ ﻣﻮﺟﻮد در آﮔﻠﻮﻣﺮه. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﮔﺪازآور ﺑﺮاي ذوب. SiO2. و اﯾﺠﺎد ﺳﺮﺑﺎره. اي روان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

پشم سرباره - شرکت پشم سنگ آسیا

5 جولای 2017 . خصوصیات منحصر به فرد پشم سرباره : دارای خواص و درصد خلوص یکنواخت در تمام محصولات است. در کشور های صنعتی جزو پر مصرف ترین عایق های معدنی است. سر الیاف آن کروی شکل بوده که به همین دلیل باعث خراش و تحریک پوستی بسیار کمتری می شود . به دلیل ریز بودن ذرات آن عایق الکتریسته نیز می باشد .

ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ: EAF ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﭘﻔﻜﻲ ﻳﻚ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ

ﺧﻴﻠﻲ ﺭﻳﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻫﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ[13]. Xiao ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﻜﻞ5. ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺫﺭﺍﺕ ﺩﺭﺷﺖ ﺍﺳﭙﻴﻨﻞ ﺣﺎﻭﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺫﺭﺍﺕ ﻓﻠﺰﻯ. ﺷﻜﻞ6. ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺣﺎﻭﻯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ. ﺍﺳﭙﻴﻨﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺤﺚ. ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻓﻠﺰ. ﻧﻮﻋﺎً EAFﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ. ﺣﺎﻭﻱ ﺩﻭﻧﻮﻉ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻓﻠﺰﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﺍﺳﺖ.

اصل مقاله

13 آگوست 2016 . ﺧﯿﻠﯽ. زﯾﺎد. ﺗﻮﻟﯿﺪ. و. اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮﺑﺎره. و ﻟﺠﻦ ﮐﻨﻮرﺗﻮر در ﺧﺎك ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮك زﯾﺴﺘﯽ و ﻓﺮم. ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻫﻦ در ﺧﺎك ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ . از ﺳـﻮﯾﯽ. دﯾﮕﺮ. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ. ﻓﻠﺰات .. 207. ﺣﺎوي آﻫﻦ ﻣﻌﺪﻧﯽ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي آﻫﻦ. و ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮر، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﻫﺎي. آﻟﯽ ﻏﻨﯽ. ﺳﺎزي. ﺷﺪه از آﻫﻦ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳـﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻘﺶ ﻣ.

آموزش اصول تغذیه گیاهی و انواع کودها و ریز مغذی ها در خر. - شركت خدمات .

22 آگوست 2016 . کلاس آموزشی کارگزاران در خصوص آشنایی با اصول بازاریابی کشاورزی و آشنایی با اصول تغذیه گیاهی و انواع کودها و ریز مغذی ها توسط مديريت شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردید. اشتراک بگذارید. چاپ این صفحه. ارسال به دوست.

کاربرد سرباره و لجن کنورتور فولادسازي در غني سازي کود دامي جهت .

اين آزمايش به صورت انکوباسيون دو کود آلي، کود گاوي و ورمي کمپوست کود گاوي در نمونه هاي 3 کيلوگرمي در رطوبت ظرفيت مزرعه و دماي اتاق به مدت سه ماه انجام شد. تيمارهاي غني سازي شامل سطوح مختلف 0، 5 و 10 درصد آهن خالص از سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن و سولفات آهن تجاري بودند که در ابتداي انکوباسيون به کودهاي فوق الذکر.

مقاله بررسی تاثیر جایگزینی مقادیرمختلف پودر سرباره بجای سیمان .

دراین تحقیق برای بررسی تاثیر جایگزینی پودر سرباره بدست آمده از سرباره کارخانه ماشین سازی تبریز به جای سیمان برروی مقاومت مکانیکی و شیمیایی 180 نمونه مکع . نسبت آب به سیمان 0/51 و حداکثر سنگدانه ها 25 میلی متر و عیار سیمان و یا سیمان و سرباره در بتن 350 کیلوگرم در مترمکعب بود مقاومت فشاری و شیمیایی نمونه های.

اﯾﺮان ﺎت ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ دراراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘ - مدیریت اراضی

ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ از دو ﺟﻨﺒﻪ اﻫﻤﯿﺖ. دارﻧﺪ . اول ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آن ﺑﺮاي دام و اﻧﺴﺎن و. ﺟﻨﺒﻪ. ﺑﮑﺎ. رﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﻮان. ﺳ. ﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي، ﻏﺬاي دام و. ﮐﻮد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮام ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ داﻣﺪاري، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد دام در داﻣﺪارﯾﻬﺎ و. ﻧﺒﻮد ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﮐﻮدﻫﺎي د. اﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ورود و ﺧﺮوج ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد. داﺷﺖ . ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ رواج.

ﻓﺼﻞ اول ﮐﻮره ﻫﺎ ى ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾک

در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺳﺎزى ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش، ﮐﺎﻫﺶ. ﻫﯿﺪروژن ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ از. ٣. ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ. اﺳﺖ. اﮐﺴﯿﮋن زداﯾﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺗﯿﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰودن اﮐﺴﯿﮋن. زداﻫﺎى ﻗﻮى ﻣﺜﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺬاب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﺳﺮﺑﺎره اﺣﯿﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ،. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻪ. ٠.٠٠٢. ﺗﺎ. ٠.٠٠٣. درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺰاﯾﺎ ى ذوب در ﮐﻮره ﻫﺎى ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾک. ١. -. اﯾﺠﺎد ﯾک اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺣﯿﺎء ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮره.

جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . وظیفه محافظت از حوضچه مذاب در این فرآیند بر عهده پوشش الکترود می باشد که این پوشش در هنگام جوشکاری در اثر حرارت تجزیه شده و به صورت سرباره و گاز از فلز جوش . الکترود های فرآیند جوشکاری SMAW ، نیاز های ولتاژ قوس ( در محدوده 16 الی40 ولت ) و نیاز های آمپراژ ( در محدوده 20 الی 550 آمپر ) را مشخص می کنند.

بازرسی جوش و آزمايشات غير مخرب در سازه های فولادی بر اساس استاندارد .

بازرسی با ذرات معناطيسی يکی از روش های ساده و سريع برای آشکار کردن بعضی عيوب سطحی غير قابل رويت و يا کمی زير سطح نظير ترک های خيلی ريز ، ذرات سرباره محبوس نشده و خلل و فرج که در عمق زيادی قرار نداشته باشند ، است . در اين روش از يک جريان قوی ايجاد کننده حوزه مغناطيسی در جوش استفاده می شود که پس از پاشيدن پودر.

ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎ ي ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﯿ - ResearchGate

ﺪهﮐﺎﻧﺴﻨﮓ ﻫﺎي آﻫﻦ ﺳﯿﻨﺘﺮﺷ. 6. ﺷﺪه ، ﮔﻨﺪﻟﻪ. 7. ، ﯾﺎ ﮐﻠﻮﺧﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﮏ و ﺳﻨﮓ آﻫ. ﮏ در ﯾﮏ ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﯽ ﺷﻮد . آن ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺬاب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﻗﺮاﺿ. رﻪ، ﻣﻮاد ﮔﺪازآو. 8. ، آﻟﯿﺎژﻫﺎ، و اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ. ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﯾﮏ. BOF. وارد ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ،. ﺳﯿﻨﺘﺮﮐﺮدن. (. ﺣﺮارت دادن ﺑﺪون ذوب ﮐﺮدن. ) ﺑﺮاي آﮔﻠﻮﻣﺮه ﮐﺮدن ذرات رﯾﺰ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎده ﻏﻨﯽ از.

Types of Insulation Materials

29 ژانويه 2018 . پشم شیشه شامل فیبرهای ریز بازیافتی از شیشه می باشد. پشم سنگ از سنگ basalt استخراج شده از طبیعت و پشم سرباره از سرباره ی حاصل از فرآیند ذوب کوره در کارخانجات فولاد تولید می شود. پشم معدنی به شکل پتویی و یا تخته ای قابل خریداری است. در تولید پشم های معدنی، هیچ افزودنی مقاوم در برابر شعله.

خرید و فروش سرباره و اکسید روی - istgah - مواد شیمیایی - ایستگاه

با سلام ، قابل توجه صنایع مرتبط با صنعت روی : نیازمندی های خود را از کارشناس خبره با چندین سال سابقه در زمینه تولید ، فرآوری و فروش خاک روی، .

دانلود کاتالوگ جداکننده مغناطیسی گرادیان بالا - فکور مغناطیس اسپادانا

از سیستم انرژی دوگانه اشعه ایکس به منظور تشخیص چگالی ماده با حذف همزمان خطای ناشی از اثر ضخامت و شکل ماده استفاده میکند. این. دستگاه با مشاهده درون أحجام درحال جداسازی، اختلاف چگالی مواد، فلزات متفاوت، اجزای دربردارنده هالوژنها و مواد آلی را تشخیص میدهد. مواد کامپوزیت و احاطه شده (مانند پیچ، مهره و .) نیز قابل تشخیص میباشند.

Pre:متر خرد کردن ماشین آلات
Next:مواد و تجهیزات پودر