Apr 23

مونتاژ و دمونتاژ محور مخروطی مخروطی خرد

روش ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺘﺎژ و دﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎي ﻏﻠﺘﺸﻲﺲ اﺟﺰاي ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﺎ. ﻫﻢ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد . •. ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺴﺖ را رواﻧﻜﺎري ﺟﺰﺋﻲ ﻛﺮد . ﻣﻮﻧﺘﺎژ. دﻣﻮﻧﺘﺎژ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﻲ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺟﺪاﺷﺪﻧﻲ .. ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻲ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ژور. ﻧﺎل ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺳﻮار ﺷﺪه و ﻳﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﻮش واﺳﻄﻪ. (Adapter Sleeve or Withdrawal.مونتاژ و دمونتاژ محور مخروطی مخروطی خرد,روش ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺘﺎژ و دﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎي ﻏﻠﺘﺸﻲ ( اداﻣﻪ )ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻲ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ژور. ﻧﺎل ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺳﻮار ﺷﺪه و ﻳﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﻮش واﺳﻄﻪ. (Adapter Sleeve or Withdrawal Sleeve). روي ﺷﺎﻓﺖ. اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . Shaft Nut. Shaft Nut &. Adapter Sleeve. Shaft Nut &. Withdrawal Sleeve.

به اشتراک گذاشتن در

مونتاژ و دمونتاژ محور مخروطی مخروطی خرد,بوش مخروطی - شرکت سروتک خاورمیانه12 سپتامبر 2016 . بوش مخروطی. بوشهای مخروطی قطعات واسطه استاندارد هستند که برای نصب انواع پولی روی شافتها بکار میروند. استفاده از بوشهای مخروطی در مونتاژ سریعتر و ساده تر . بدلیل نوع طراحی و دقتهایی که در مراحل ساخت بوشهای مخروطی صورت میگیرد ، ضمن هم محور شدن کامل پولی با شافت ، میزان سطح درگیری شافت و پولی به.مونتاژ و دمونتاژ محور مخروطی مخروطی خرد,نمایش موارد بر اساس برچسب: بلبرینگکارخانه مدرن شرکت درشهرتبریزواقع شده وبالغ بر ۳/۶ میلیون عدد از بلبرینگ ورولر برینگ مخروطی و همچنین بالغ بر ۱۲ میلیون عدد انواع ساچمه در سایزهای مختلف تولید می کند . ... این امر در مواردی نظیر جا زدن و در آوردن رولبرینگ ها به خصوص در مواردیکه انطباق باید تداخلی باشد، موجب تسهیل کار مونتاژ و دمونتاژ می شود. این نوع.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر مونتاژ و دمونتاژ محور مخروطی مخروطی خرد

نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی - اداره کل نظارت بر نشر و .

اینترنت تهیه کرده ایم بر روی تلفن همراه نصب کرده و پس از باز کردن اپلیکیشن به ترتیب مراحل زیر را بر روی .. سنبه حرکت کرده و سنگ ها خرد می شوند. ... مقايسه کنید و مزايا و معايب هر يك از آنها را نام ببريد.16ـ5. چرخ دنده مخروطی مارپیچی. چرخ دنده مخروطی ساده. شکل 18ـ5 مکانیزم چرخ دنده ای که در آن محور چرخ دنده ها با هم متقاطع است.

برگه ی پرینت شده برای جلد و پهلوی کتاب را مطالعه نمایید

فیزیک های SOL محور. زیست شناسی پیش AP. فیزیک 1 و AP 2. شیمی پیش AP. تاریخ جهان و جغرافی پیش AP تا سال 1500. زیست شناسی 2: بوم شناسی. جغرافیای انسانی .. دانش آموزان وارد دنیای فناوری رایانه می شوند و تجربه عملی مونتاژ سیستم رایانه، .. معادالت و نامعادالت، نظریه نمودار، ماتریکس، دنباله و مجموعه، بخش های مخروطی.

دستاوردهای فناوری محور

2 دسامبر 2017 . خريــد هــر كيلوگــرم كلــزا 23500 ريــال، هــر ســاله ارزش افــزوده بالــغ بــر 22560 ميليــون ريــال ايجــاد. مي گــردد، .. مــوزع دســتگاه از نــوع مخــروط و صفحــه ســلولی )Cell Wheel Portion سيســتم توزيــع بــذر: ... 50 ميلی متــر پايين تــر از بــذر، پيــش بــر كاردی ســاخته شــده قــادر بــه بــاز كــردن شــکافی در خــاك.

روش ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺘﺎژ و دﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎي ﻏﻠﺘﺸﻲ

ﺲ اﺟﺰاي ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﺎ. ﻫﻢ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد . •. ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺴﺖ را رواﻧﻜﺎري ﺟﺰﺋﻲ ﻛﺮد . ﻣﻮﻧﺘﺎژ. دﻣﻮﻧﺘﺎژ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﻲ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺟﺪاﺷﺪﻧﻲ .. ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻲ. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ژور. ﻧﺎل ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺳﻮار ﺷﺪه و ﻳﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﻮش واﺳﻄﻪ. (Adapter Sleeve or Withdrawal.

تخمین حفرپذیری و سایندگی توده سنگ ها در . - انجمن تونل ایران

10 ژوئن 2015 . دنبال نصب عرشــه بحث روســازی و خرید تجهیزات ریل و متعلقات آن شامل پابند و فرش الستیکی )PU( آغاز شده و از اواخر امسال نصب ریل در فاز. اول پروژه شروع می ... دستگاه دمونتاژ و به بيرون تونل منتقل Q۴. شد و قرار بود چند .. مخروطی بر روی نوار نقاله؛ بکار رفته در عملیات حفاری خط 4 متروی تهران. از ابتدای شهریور.

نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی - اداره کل نظارت بر نشر و .

اینترنت تهیه کرده ایم بر روی تلفن همراه نصب کرده و پس از باز کردن اپلیکیشن به ترتیب مراحل زیر را بر روی .. سنبه حرکت کرده و سنگ ها خرد می شوند. ... مقايسه کنید و مزايا و معايب هر يك از آنها را نام ببريد.16ـ5. چرخ دنده مخروطی مارپیچی. چرخ دنده مخروطی ساده. شکل 18ـ5 مکانیزم چرخ دنده ای که در آن محور چرخ دنده ها با هم متقاطع است.

برگه ی پرینت شده برای جلد و پهلوی کتاب را مطالعه نمایید

فیزیک های SOL محور. زیست شناسی پیش AP. فیزیک 1 و AP 2. شیمی پیش AP. تاریخ جهان و جغرافی پیش AP تا سال 1500. زیست شناسی 2: بوم شناسی. جغرافیای انسانی .. دانش آموزان وارد دنیای فناوری رایانه می شوند و تجربه عملی مونتاژ سیستم رایانه، .. معادالت و نامعادالت، نظریه نمودار، ماتریکس، دنباله و مجموعه، بخش های مخروطی.

مونتاژ و دمونتاژ محور مخروطی مخروطی خرد,

مجموعه پرسش و پاسخ شغل بازديد كننده ي قطار - مرکز آموزش و تحقیقات .

محور. محور تبريز – جلفا و محور فيروزکوه – پل س فيد و بالعکس و خطوط مش ابه به ازاي هر. پنجاه تن وزن قطار، يک محور. در ساير خطوط راه آهن به ازاي هر صد تن وزن قطار، يک محور. 23- حداقل چه .. از بين رفتن شيب مخروطي سطح غلتش چرخ .. دمونتاژ، مونتاز و نگهداري و تعميرات جعبه ياتاقان هاي سيلندريکال به مراتب از اسفريکال.

ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻣﺸ

26 مه 2010 . ﺧﺮد. ﺷﺪه،. ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي. ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎره. 1006. ﺟﻮاﻧﻪ. ﻏﻼت،. ﻛﺎﻣﻞ،. ﭘﻬﻦ. ﺷﺪه،. ﻓﻠﺲ. ﺷﺪه. ﻳﺎ. آﺳﻴﺎب. ﺷﺪه .(Ground). 11041200. از ﺟﻮ دو ﺳﺮ. 1. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ. -. ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. 11041900. از ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻼت .. ﻫﺎ. 84822000. . روﻟﺒﻴﺮﻳﻨﮓ ﻣﺨﺮوﻃﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻟﺮﺑﻴﺮﻳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﺷﺪه. ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﻏﻠﺘﻚ ﻣﺨﺮوﻃﻲ. ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺧﻮدرو. *. 6. 84823000. روﻟﺮﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻛﺮوي (. Spherical. ).

راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا

ﺷﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺳﺖ . -. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن. ﻫﺎ. ي. ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﺮ ﺑﺎز ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . -. ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﺗﺐ. آﺑﺒﻨﺪ. ﻫﺎ. ﻣﺤﻮر. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺳﻴﺎل ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺗﺎ ﺣﺪود. 175. درﺟﻪ .. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺷﺎﺗﻮن. -11. ﭘﻴﻦ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن. -12. ﺷﺎﺗﻮن. -13. ﭘﻴﻦ ﻟﻨﮓ. -14. ﻟﻨﮓ. -15. ﭘﻴﻦ ﻟﻨﮓ. -16. ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ. - 17. ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻓﻠﻨﺠﻲ. -18. ﺑﻮش ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن. -19. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺣﻠﺰوﻧﻲ. -20. ﻣﺤﻞ ﭘﻴﭻ ﻣﺨﺮوﻃﻲ. ﺷﻜﻞ. 2-15-.

کتیا, طراح برتر (CATIA Excellence Designer) آموزش کتیا، طراحی و .

آموزش کتیا، نحوه ایجاد انیمیشن از مراحل مونتاژ و دمونتاژ چندین قطعه در محیط DMU Fitting Simulator نرم افزار CATIA. آموزش کتیا، نحوه ایجاد انیمیشن از مراحل مونتاژ و .. آموزش طراحی، مونتاژ و انیمیشن دو چرخ دنده مخروطی با زاویه محورهای 60 درجه در نرم افزار SolidWorks و GearTrax. آموزش طراحی، مونتاژ و انیمیشن دو چرخ دنده مخروطی با زاویه.

کتیا, طراح برتر (CATIA Excellence Designer) آموزش سالیدورکس .

جهت خرید ویدئو آموزشی طراحی و مدلسازی پوسته حلزونی و پره های داخل توربین در نرم افزار SolidWorks به مبلغ استثنایی فقط 3000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید. !!لطفا قبل از خرید از ... آموزش طراحی، مونتاژ و انیمیشن دو چرخ دنده مخروطی با زاویه محورهای 60 درجه در نرم افزار SolidWorks و GearTrax.

Apr. / 2017 Iran Khodro Co. All rights reserved. - ایران خودرو

ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو، تبریک ما را به جهت این حسن انتخاب پذیرا باشید. .. باز کردن. درهای خودرو باز می شوند. B با یک فشار بر روی دکمه. این عمل با دو بار چشــمک زدن چــراغ راهنما نمایش. داده مي شود. چنانچه قفل درهای خــودرو را باز کنیم ولی تا ۱2 ثانیه .. مخروطی شکل روی هر پیچ تضمین شده است.

مونتاژ و دمونتاژ محور مخروطی مخروطی خرد,

ﺣـﻔﺎري

ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ. Three– Cone. Bit. ﺑﺮاي ﺣﻔﺎري در ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ۵. -. ﺑــﯿﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎي. ١٩٢٠. -. ١٩۴٠. ﻣﺘــﻪ. ﻫﺎي ﻧﮕﯿﻨــﻲ از ﺟــﻨﺲ. ﮐﺮﺑﻮرﺗﻨﮕﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻦ. Tungsten Carbide .. ﻣﻮاد ﮐ ﻨﺪه ﺷﺪه و ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﻣﺨ ﻠﻮط و. ﺑﺼﻮرت ﮔﻞ ﺷﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻞ ﮐﺶ از ﭼﺎه ﺧﺎرج ﻣﻲ. ﺷﻮد، دﺳﺘﮕﺎه. را ﺑﺮ روي ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ. ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺪك ﮐﺶ. ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ. ﮐﻨﻨﺪ . ﺷﺎﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎوداﻧﻲ و ﺗﯿﺮ.

مونتاژ و دمونتاژ محور مخروطی مخروطی خرد,

7000 Harvesters دروﮔﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮ

ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن درب رادﯾﺎﺗﻮر اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آن را ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده. و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر .. ﺧﺮد ﮐﻦ. ) CHOPPER. ﺷﺎﻗﻪ ﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺧﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ chops the cane into billets. ELEVATOR. اﻟﻮاﺗﻮر. : Conveys the cut cane billets to the bin and allows dirt to fall clear. .. ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﻠﺘﮏ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺒﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ.

سوپاپ - فروش دياگ و تجهيزات ، آموزش ان‍ژكتور ، ECU ، CNG

گوشت یا دامنه یا مخروطی سوپاپ . در نوع Fهد که در این نوع سوپاپها هوا روی سرسیلندر و سوپاپهای دود روی بلوک قرار دارند که میل سوپاپ برای باز کردن سوپاپهای هوا نیروی خود را به تایپت و تایپت به میل تایپت و ... محور مخصوصی فاصله اهرم را از میل سوپاپ تغییر میدهد ، وضعیت محور فوق توسط یک سیستم الکتریکی تعیین میشود .

Untitled

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی. ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺎﺱ. و ﺍﺳﺎﺱ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ، ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺘﻦ. ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﯽ. ﺍﺯ. ﻣﺤﻞ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺧﺎ. ﻪﻧ. ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ. ، ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ. ﺳﺎﺯی. ﮐﺎﺭﻫﺎی. ﺍﺑﻨﯿﻪ. ﺗﻬﯿﻪ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ. ، ﮐﻪ. ﺑﺮﺁوﺭﺩ ﺣﺠﻢ. ﮐﺎﺭﻫﺎی. ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺑﻪ .. ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﮐﻮﺑﻦ ﮐﺎﺭی، ﺁﻫﻨﮕﺮی و ﺭﯾﺨﺘﻪ. ﮔﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻩ. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮی ﮐﺮوی ﺗﻮﭘﺮ، ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و. ﯾﺎ. ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺷﮑﺎﻝ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . 22 . ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺳﺮ ﺍﻋﻀﺎ. ،. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮوﻁ. ﻫﺎی ﺳﺮﻟﻮﻟﻪ.

Images about #هایسنس on Instagram - Pictaram

Check out #هایسنس photos & videos on Instagram: latest posts and popular posts about #هایسنس.

رسم فنی تخصصی - afrand-ks

ﺁﺷﻨـﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻰ. ﺍﺻـﻮﻝ ﺧﻮﺍﻧـﺪﻥ ﻧﻘﺸـﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ. ﭘﻴـﺎﺩﻩ ﻛـﺮﺩﻥ (ﺩﻣﻮﻧﺘـﺎژ). ﺳـﻮﺍﺭﻛـﺮﺩﻥ (ﻣﻮﻧﺘـﺎژ). ﺁﺷﻨـﺎﻳﻰ ﺑـﺎ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭﻫﺎ. ﺧـﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﮔـﻮﻩ ﻫﺎ. ﻫـﺰﺍﺭﺧـﺎﺭﻫﺎ. ﻧﻘﺸـﻪ ﺧـﻮﺍﻧﻰ. ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺍﺋﻤﻰ. ﺟـﻮﺵ. ﭘـﺮچ. ﺻﻔﺤﻪ .. »ﻣﺨﺮﻭﻁ« ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻳﻚ. ﻳﻚ ﻣﺨﺮﻭﻁ ﺩﻭّﺍﺭ ﺍﺯ ﺩَﻭَﺭﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺭﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺷــﺔ. ABC ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺿﻼﻉ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺨﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺑﺎﺷــﺪﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ. 1ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﺨﺮﻭﻁ ﺭﺍ.

Pre:غلتک کارخانه قند توضیحات خود را
Next:توپ آسیاب مقدار پردازش