Apr 20

مخلوط کردن امکانات ایستگاه طرح

طرح توجیهی احداث واحد تولید بتن آماده - سپینود شرقبا توجه به امکان سفارشی کردن خواص بتن آماده برای استفاده در سازه های بتنی مختلف ومقاومت و دوام بتن و شرایط متفاوت، بتن آماده یکی از مواد پرکاربرد در ساختمانی ها و . دانه های سنگی، سیمان و آب در دیگ بتن که در ایستگاه تولید قرار دارد ترکیب شده و بتنی که به کامیون مخلوط کن (تراک میکسر) منتقل می شود بلافاصله آماده استفاده.مخلوط کردن امکانات ایستگاه طرح,استاندارد ملی ایران - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ منتشر می شود، بدین ترتیب، استاندراد های ملی تلقی می ... بتن آماده تازه اختلاطی که فقط در مخزن کامیون مخلوط کن با سرعت دوران مخلوط کردن (تعداد دوران ۱۲ دور . تازه بعد از تولید اولیه در مخلوطکن ثابت ایستگاه مرکزی واحد تولیدی بتن آماده که بخشا مخلوط شده.

به اشتراک گذاشتن در

مخلوط کردن امکانات ایستگاه طرح,طرح توسعه شمالي خط يک مترو تهران - عمران سریرسنگ های بزرگی در مسیر ساخت قرار داشت که نه با انفجار قابل از بین رفتن بود و نه امکان خارج کردن آن از مسیر وجود داشت. اقداماتی که برای مهار آبهای زیرزمینی در جریان ساخت ایستگاه متروی تجریش انجام شد ، به تنهایی یک پروژه عظیم بود به طور مثال در این محدوده زهکشی آب به طول ۲۰ کیلومتر انجام شد. شرایط خاص زمین در این منطقه موجب.مخلوط کردن امکانات ایستگاه طرح,ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ - شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضویدر زﯾﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﭻ ﯾﮑﺴﺮه ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﺮاردارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آن ﻣـﯽ ﺗـﻮان. ﺑـﻪ. ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐـﻪ ﺑـﺎزو ﺑـﺴﺖ ﮐـﺮدن. ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻓﺸﺎر. : رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻓﺸﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز را ﮐﻪ از ﻣﺨﺰن ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﮐـﻢ ﮐﻨـﺪ . ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ وارد ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر مخلوط کردن امکانات ایستگاه طرح

طرح توجیهی

6 جولای 2011 . ﻫﺎي ﺗﻘﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان، اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﻨﻮب، ﻣﺮﮐﺰ و. ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ. ﺳﺎزد. اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺧﻂ. 6. ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه. ﻫﺎ. ي ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، ﺷﻬﯿﺪ ﺣﮑﯿﻢ، ﺷﻬﯿﺪ. ﺳﺘﺎري، اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ، ﯾﺎدﮔﺎراﻣﺎم، ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ، ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ، ﭼﻤﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻦ، ﺷﻬﺮان و ﺟﻨﺖ. آﺑﺎد. در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن. ﻫﺎي وﻟﯿﻌﺼﺮ(ﻋﺞ)، ﮐﺎرﮔﺮﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﺮﯾﻢ. ﺧﺎن، ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز، ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﻧﻘﻼب در.

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ آﻣﺎده و اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾ - شرکت شهرکهای صنعتی .

ﺷﻤﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮي. 00. ﺗﺎرﯾﺦ. 1390. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ آﻣﺎده و اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﺘﻨﯽ. در ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺗﺮ، داﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ، ﺳﯿﻤﺎن و آب در دﯾﮓ ﺑﺘﻦ ﮐﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارد. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و. ﺑﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺨﻠﻮط .. از اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﯾﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺨـﺎر ﻣﯿﺘـﻮان ﺟﻬـﺖ. ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ . ـ7. ـ2. 3. ﻗﺴﻤﺖ دﮐﻔﺮه ﮐﺮدن ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﯿﻮرﯾﻨﮓ ، ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪه از اﺗﺎق ﺑﺨـﺎر از.

طرح توسعه شمالي خط يک مترو تهران - عمران سریر

سنگ های بزرگی در مسیر ساخت قرار داشت که نه با انفجار قابل از بین رفتن بود و نه امکان خارج کردن آن از مسیر وجود داشت. اقداماتی که برای مهار آبهای زیرزمینی در جریان ساخت ایستگاه متروی تجریش انجام شد ، به تنهایی یک پروژه عظیم بود به طور مثال در این محدوده زهکشی آب به طول ۲۰ کیلومتر انجام شد. شرایط خاص زمین در این منطقه موجب.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ - شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

در زﯾﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﭻ ﯾﮑﺴﺮه ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﺮاردارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آن ﻣـﯽ ﺗـﻮان. ﺑـﻪ. ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐـﻪ ﺑـﺎزو ﺑـﺴﺖ ﮐـﺮدن. ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻓﺸﺎر. : رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻓﺸﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز را ﮐﻪ از ﻣﺨﺰن ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﮐـﻢ ﮐﻨـﺪ . ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ وارد ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ.

ایستگاه تولید بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در طرح اختلاط خشک، در ایستگاه تولید، سیمان و سنگدانه‌ها با یکدیگر طی نسبت‌های وزنی مورد نیاز به صورت خشک ترکیب شده، پس از انتقال به مخلوط‌کن به مخلوط خشک، آب . اجزای یک ایستگاه تولید بتن با طرح اختلاط تر را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: دپوی سنگدانه‌ها، سیلوی سیمان، بچینگ پلانت (دستگاه پیمانه و توزین کردن.

حفاظتی در تهیه طرح واکنش در شرایط اضطرار های . - ResearchGate

کردن. طرح واکنش در شرایط اضطراری با توجه به مدل. سازی حوادث. بود . با استفاده از روش. HAZOP. ،. 92. مورد خطر شناسایی شده و سطح ریسک هر یک از مخاطرات محاسبه گردید . بیشتری . و وطایف آنها، امکانات و تواناییهای الزم برای مقابله و جزئیات. شیوه برخورد با حوادث را .. رطوبت از طریق ایستگاه هواشناسی مشخص گردید. نتایج تحلیل.

مخلوط کردن امکانات ایستگاه طرح,

حذف سه ایستگاه از خط 7 مترو تهران با هدف افتتاح زودهنگام

29 نوامبر 2017 . دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: با هدف افتتاح زودهنگام خط 7 مترو در اواخر دوره قبلی مدیریت شهری تهران 3 ایستگاه مصوب در طرح جامع ریلی . با انتقال این پایانه امکان افزایش سرانه خدماتی، فضای سبز و آموزاشی و سایر سرانه ها با استفاده از زمین فعلی این پایانه برای منطقه وجود دارد و از همه مهمتر.

اصل مقاله (4651 K)

دانش، مهندس حسین پور و کارکنان ایستگاه دامپروری. شهید سرقینی لشت نشاء از . سیلوی تفاله لیمو ۲۳. تفاله خشلیک مرکبات ۹۱/۸. تفاله خشالش مرکبات. ۱/۱ ملاس مرکبات. کنجاله دانه مرکبات ۸۵. ۹۰ تفاله خشاملو. شده پرتقال. تفاله تر. پرتقال تنکابن. مخلوط تفاله ... غیره، امکان خشل کردن تفاله پرتقال را در شرایط. کنونی کشور با.

دریافت

ﺗﺮ ﻛﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ. ، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻛـﺎﻓﻲ. ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد . ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي. ﺷـﻬﺮ زﻳﺒـﺎي اﺻـﻔﻬﺎن،. ﻫﺮ روز. ﻃﺮح ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ .. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗـﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ دوﭼﺮﺧـﻪ ﺳـﻮاري در. اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ. ﺷـﻬﺮداري. اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد. اﻳﺴﺘﮕﺎه.

انتخاب‌ گیری‌چند‌معیاره‌فازی‌جهت طراحي‌مدل‌تلفیقي‌تصمیم ط

کارگیری نظریه. مجموعه. های فازی به. دلیل. توانایی بیشتر در بیان مقادیر غیر. دقیق معیارهای کیفی باعث افزایش کیفیت. طرح چیدمان خواهد شد. در این روش از. AHP . تسهیالت به عنوان یک اصل کلیدی برای بهبود بهره. وری کارخانه در نظر. گرفته می. شود و هدف از آن رسیدن به اثربخش. ترین. ترتیب ماشین. آالت یا ایستگاه. های کاری. است.

شرکت گچ صنعتی امید سمنان > اخبار و مقالات - خواص و ویژگی های گچ .

17 سپتامبر 2017 . هر نوع ملاتی كه بخواهیم بسازیم باید بعد از تعیین اجزاء تشكیل دهنده آن و مخلوط كردن آنها به آن اضافه كرده و دوباره ملات را مخلوط كنیم تا ملات یكنواخت گردد ولی ... پذیری، امکان ساده سازی و بهینه سازی هرگونه عملیات ساختمانی رافراهم نموده و با سازگاری با انواع نماها نظیر نماهای آجر، طرح آجر، سیمانی، گچی، پی وی سی و .

ترکیب رنگ مو به همراه عکس و بهترین فرمول های ترکیب رنگ مو - بیتوته

بهترین ترکیب رنگ مو ها برای تغییر رنگ مو: ترکیب رنگ مو,آموزش ترکیب رنگ مو,فرمول ترکیب رنگ مو. فرمول ترکیب رنگ برای تیره کردن موها. ترکیب رنگ مو برای موهای دکلره شده که به رنگ بلوند است و می خواهیم تیره کنیم: از ترکیب دو رنگ سری گرم (شکلاتی و طلائی) شماره 3 یا 4 استفاده کرده با اکسیدان شماره 1 مخلوط می کنیم.

طرح آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - EPCzoom

30 آگوست 2014 . فهرست مطالب [پنهان کردن]. ۱ تعریف و چگونگی . ۱۰ روابط عمومی و اطلاع رسانی در شرایط اضطراری: ۱۱ اطلاعات مربوط به پرسنل در یک طرح واکنش اضطراری: ۱۲ پیاده سازی طرح: ۱۲.۱ فاز «۱» عملیات . این امر تنها با تشکیل یک کمیته که توانایی لازم را برای واکنشی سریع داشته باشد، امکان پذیر است. این کمیته باید در.

مخلوط کردن امکانات ایستگاه طرح,

دستورالعمل تهیه نقشه های 500/1 و 1000/1 و 2000 . - سازمان نقشه برداری

ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎر و ﺣﺼﻮل راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ را دارد و ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳ. ﺎﺋﻲ ﺧﻮب ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻧﺪه اي از. ﻧﻈﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﭘﺮوژه را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ،. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ و اﻣﻜﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري. ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﻨﻈﻮر. ﻣﺴﻄﺤﺎﺗﻲ و ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻳﻜﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ.

طرح پرورش بز سانن | مشاوره طرح توجیهی و امکان سنجی | ایطرح

25 مارس 2018 . طرح پرورش بز سانن. در ایران مصرف گوشت بیش از مصرف شیر بز رواج دارد، لذا در حال حاضر تولید شیر بز در اغلب مناطق کشور مورد غفلت واقع شده و تن‌ها در برخی نواحی عشایری شیر بز بصورت دستی دوشیده و به مصرف می رسد. در حال حاضر نزدیک به ۵۵ میلیون رأس گوسفند و بز در کشور وجود دارد که سهم بز در این آمار ۲۰.

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی | طرح تصفیه خانه فاضلاب .

موقعیت طرح: شهر مراغه در شمال غربی ایران و در فاصله حدود 640 کیلومتری تهران قرار گرفته است. این شهر در طول جغرافیائی 46 درجه و 14 دقیقه و عرض جغرافیائی 37 درجه و 24 دقیقه واقع و ارتفاع آن . ایستگاه پمپاژ (اسکروپمپ) . الف) هوادهی: فاضلاب خام عبور کرده از مراحل آشغالگیری و دانه گیری بداخل تانک جریان یافته و با مایع مخلوط.

همدان - پرتال

دستور العمل فني وتوصيه ترويجي: با استفاده از مخلوط دو اسيد به نسبت 80% اسيد پروپيونيک خالص و20% اسيد استيک خالص به نسبت ا% از يونجه با رطوبت 30% و مخلوط کردن آن با آب به نسبت 1:1 توصيه مي شود. 3- بررسي امکان استفاده از برگ و ساقه خشك سيب زميني در تغذيه بره هاي پرواري نژاد مهربان. دستورالعمل فني و توصيه.

ساخت تابلو سرامیکی - سرامیک البرز ، سرامیک استخری البرز .

نمایندگی رسمی جلال زاده به عنوان مرکز فروش کاشی و سرامیک استخری با ارائه انواع کاشی و سرامیک استخری با تنوع رنگ و بافت در کاشی و سرامیک های استخری این امکان را برای همگان فراهم مینماید تا به بهترین طرح مطلوب برای مزیین کردن مکان تفریحی خود نظیر استخر، سونا وجکوزی برسند. طراحی تابلو های سرامیکی استخرهای انجام.

ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر (ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮ

4 سپتامبر 2013 . ﻫـﺎي ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪه ﻣﻮﺿـﻮع. ﭘﻴﻤﺎن، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آﻣﺪه در اﺳﻨﺎد ﭘﻴﻤﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 1 -10-. ﻧﻘﺎط. ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺪاء. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن. ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓ. ﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ اراﻳ. ﻪ ﺷـﺪه در اﺳـﻨﺎد ﭘﻴﻤـﺎن و ﻧﻴـﺰ ﻛﻨﺘـﺮل و. اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺪاء ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. ﻧﻘﺎط اﺻﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺪاء ﻃـﺮح. ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﺎﻓﻲ.

Pre:سنگ سنگ شکن معدن
Next:دستگاه های خسته کننده برای فروش