Feb 24

طراحی در فاصله ایمنی انفجار معدن

ایمنی در معادن روبازﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ. ﺭﺍﺷﺪ ﭘﻮﺭﻋﺒﺎﺳﻲ-. ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻛﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻴﻼﻥ- ﺗﺎﻟﺶ rashed.taleshyahoo. 1. -. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ.ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ . ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ .. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ.طراحی در فاصله ایمنی انفجار معدن,کنترل چال ها و حمل مواد ناریه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیاصالحات الزم. بزرگ شدن ابعاد محصول حاصل از انفجار و مشكالت حمل و نقل. و یا فرآوري. افزایش. فاصله. چال ها. کوچك تر شدن ابعاد محصول از ابعاد طراحي و مشكالت در فروش ... کاربرد: کاربرد زیاد در معادن روباز با سنگ سخت. خصوصیات ویژه: مقاومت ضعيف در مقابل آب. ارزان، ایمن و با حساسيت کم. (gr/Cm. 3 وزن مخصوص کم )0/9. ایمني:.

به اشتراک گذاشتن در

راﻫﻨﻤﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و (HSE) در ﻣﻌﺎدن ﻣﺤﻴﺑﻬﺪاﺷـﺖ، اﻳﻤﻨـﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ. (HSE). در ﻣﻌـﺎدن. اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي. دارد . ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﺮرﺳﻲ. و ارزﻳﺎﺑﻲ. HSE. ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان. و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن. در ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي و. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫـﺎي. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ .. درﺟﻪ) و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ از دﻳﻮار. 60(. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ). 75/0. □. وﺟﻮد ﭘﺎﮔﺮد در اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺮدﺑﺎن. 5/0. □. ﻫﻴﭻ. ﻛﺪام. - 1. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل آﺗﺶ. ﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر. 108. در ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎﻳﻲ از. ﻣﻌﺪن آﺗﺶ.طراحی در فاصله ایمنی انفجار معدن,دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدنﻞ اﻳﻤﻨﻲ. اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﻳﻲ. از آن. ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ. و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و. ﻃﺮاﺣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﺑﺮي. در ﻣﻌﺎدن در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ اراﻳﻪ ﺷﺪه .ﻧﺪا. در ﻓﺼﻞ اول. ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﻛﻠﻴﺎت و ... ﺑﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ. اي ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺎزه ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ . -ح. ﺑﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ اﺳﺖ.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر طراحی در فاصله ایمنی انفجار معدن

بررسی اثرات انفجار بر پرده آب بند سد مخزنی سرابی تويسركان

انرژی آزاد شده در یک انفجار معدن افزون بر خرد و گرم. كردن سنگ های اطرف محل انفجار، باعث انتشار انرژی لرزه ای در محيط اطرف معدن می شود. به منظور بررسی تأثير انفجارهای حاصل در معادن سد سرابي تویسركان )واقع در. با لرزه سنج های سه PDAS فاصله ده كيلومتري خاور شهر تویسركان( و ایمن بودن پرده آب بند از نظر همزمانی عمليات تزریق و.

ﻣﻌﺎدن در ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ آﻳﻴﻦ - نظام مهندسی معدن

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ. در. ﻣﻌﺎدن. 9. 47. –. ﮔﺮد زﻏﺎل. : ذرات رﻳﺰ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در. ﻓﻀﺎي ﻣﻌﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . 48. –. ﮔﺎز زداﻳﻲ. : ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﺮون .. ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم از ﻓﺸﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﺷﻨﻲ در. داﺧﻞ ﻓﺸﻨﮓ ﻣﺎده ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻣﺎده. :321. در ﻛﻠﻴﻪ ﭼﺎل. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ. ﻧﻮﺑﺖ آﺗﺸﺒﺎري ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﭼﺎﺷﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. (. ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ).

ایمنی در معادن روباز

ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ. ﺭﺍﺷﺪ ﭘﻮﺭﻋﺒﺎﺳﻲ-. ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻛﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻴﻼﻥ- ﺗﺎﻟﺶ rashed.taleshyahoo. 1. -. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ.ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ . ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ .. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ.

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

د ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ اراﻳ. ﻪ. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، و در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن، ﭘﺮوژه. اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. " ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد. ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري. " در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ . د. ر اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺗﺸﺒﺎري از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻳﻤﻨﻲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻛﻪ در آﻳ. ﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺎدن. ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﺟﻨﺒﻪ.

آیین نامه ایمنی در معادن - وزارت صنعت، معدن و تجارت

30 نوامبر 2010 . ماده 22- روشن کردن آتش در سطح زمین تا شعاع 20 متری از دهانه دویلها , چاهها و ورودی معادن زیرزمینی که احتمال خطر آتش سوزی و انفجار وجود دارد مطلقاً ممنوع می باشد ماده 23- در . راه بند مسدود کننده عبور واگن باید در دو نقطه یکی در دهانه تونل شیبدار و دیگری در فاصله 20 متری از محل کار کارگران نصب شود ماده 46- در جبهه.

عملیات آتشکاری

آتشباری شغلي ويژه و خاص در معدن است كه داراي گستره كاربرد در بسياري از معادن است. . طبق دستورالعمل هاي ايمني و مراحل انجام اين كار عبارتند از: بازرسي، اعالم هشدار، اعالم زمان انفجار مي باشد. كه در كتاب به آن پرداخته خواهد .. 2- كنترل مقاومت مدار سري و مطابقت دادن مقادير طراحي شده با مقادير اندازه گيري شده و رفع عيب در. صورت نياز،.

راﻫﻨﻤﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و (HSE) در ﻣﻌﺎدن ﻣﺤﻴ

ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، اﻳﻤﻨـﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ. (HSE). در ﻣﻌـﺎدن. اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي. دارد . ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﺮرﺳﻲ. و ارزﻳﺎﺑﻲ. HSE. ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان. و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن. در ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي و. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫـﺎي. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ .. درﺟﻪ) و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ از دﻳﻮار. 60(. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ). 75/0. □. وﺟﻮد ﭘﺎﮔﺮد در اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺮدﺑﺎن. 5/0. □. ﻫﻴﭻ. ﻛﺪام. - 1. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل آﺗﺶ. ﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر. 108. در ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎﻳﻲ از. ﻣﻌﺪن آﺗﺶ.

طراحی در فاصله ایمنی انفجار معدن,

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

ﻞ اﻳﻤﻨﻲ. اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﻳﻲ. از آن. ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ. و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و. ﻃﺮاﺣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﺑﺮي. در ﻣﻌﺎدن در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ اراﻳﻪ ﺷﺪه .ﻧﺪا. در ﻓﺼﻞ اول. ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﻛﻠﻴﺎت و ... ﺑﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ. اي ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺎزه ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ . -ح. ﺑﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ اﺳﺖ.

آیین‌نامه ایمنی در معادن - روزنامه رسمی

9 مارس 2013 . ماده۷۸: شرایط ساخت، نصب، نگهداری و بهرهبرداری مخازن سوخت و مواد سریع اشتعال و همچنین فاصله آنها با توقفگاه ماشین‌آلات معدنی باید مطابق آییننامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار مصوب شورای عالی حفاظت فنی رعایت شود. ماده۷۹: جام، چنگک‌ یا بیل ماشین‌آلات بارگیری معادن سطحی در هنگام.

طراحی در فاصله ایمنی انفجار معدن,

ایمنی در فاز حفاری تونل - پیام ایمنی

19 جولای 2014 . بدیهی است امروزه با گسترش ساخت و ساز در كشور، نیاز بیشتری به بهبود شرایط ایمنی برای پرسنل فعال در كارگاه های زیرزمینی اعم از تونلكاران یا معدنكاران . دیواره ها و نگهدارنده ها پس از انفجار در سینه كار، مرتب بازرسی شوند و نسبت به اصلاح سطوح آسیب دیده اقدام گردد. ... استوار، آتش کاری در معادن، جلد دوم، 1383.

فاجعه در معدن زمستان یورت/همه محبوسان جان باخته اند - خبرگزاری مهر .

3 مه 2017 . سوسرایی تصریح کرد: هنگام روشن کردن لوکوموتیو با باتری، انفجار به دلیل نشت گاز رخ می دهد و متاسفانه شاهد حادثه بزرگ و دلخراشی بودیم. وی ادامه داد: هیچ گاه نکات ایمنی در این معدن رعایت نمی شد و این یکی از دلایلی بود که منجر به این حادثه شد. وی در خصوص مشکلات معدنچیان معدن یورت آزادشهر، خاطرنشان کرد:.

مشاهده - مجله نظام مهندسی معدن

سعيد طایی سمیرمی: مسئول ایمنی معدن خاک نسوز سمیرم. احمدرضا امیر احمدی: . برای طراحی الگوی حفاری و انفجار در معدن خاک نسوز سمیرم، به ابعاد سنگ حاصل از انفجار، توجه ویژه ای شده است. با تعیین ابعاد سنگ . خردایش بهینه، خرج ویژه بهینه، ۰/۳۴ کیلوگرم بر متر مکعب، بار سنگ، ۳/۲ متر و فاصله ردیفی بین چالها، ۴ متر. تعیین شد.

چاپ - دانشگاه تهران

"کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان." مجله فیزیک زمین و فضا 26، 2 (1379): 1-13. ، مهدی پور قاسمی ساغند ، عبدالرحیم جواهریان و سیدمحمدفاروق حسینی . "مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان." نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 36، 2 (1381): 277-288. شعبانعلی فمی ، حسین ، مجتبی.

آئين نامه ايمني در معادن – مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE

مسئول ايمني هر معدن نظارت بر ايمني عمليات معدن را به عهده داشته و توسط دارنده پروانه عمليات به اين سمت منصوب ميشود. ضوابط و حدود صلاحيت مسئول ايمني منطبق با مفاد قانون كار و قانون نظام مهندسي معدن و از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ميشود. جانشين مسئول ايمني نيز تابع.

طراحی در فاصله ایمنی انفجار معدن,

بررسی پدیده های لرزش زمین و پرتاب سنگ در عملیات انفجار معادن روباز .

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯼ. ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﯼ ﻭ ﺁﺗﺸﮑﺎﺭﯼ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ. ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ. ﺭﻭﺑﺎﺯ، ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ.

1039. Neighbore & Oil & Gas Ins. Crossing Safety. RG

1. ﺿﺮﯾﺐ ﻃﺮاﺣﯽ. F=0.4. در ﻃﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز و راه. /. راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ . - 2. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﮐﯽ راه. /. راه آﻫﻦ از ﻣﺤﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز، ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺮض ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻌﺎل. اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ . 6-6 . ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز در ﻣﺠﺎورت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و آب، ﻣﻌﺎدن، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓ. ﻌ. ﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك. 6-6 -1 . ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز در ﻣﺠﺎورت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ. 6 -6-1-1 . در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺣﯿﻦ ﺣﻔﺎري و اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨ - روش های تحلیلی و عددی در .

ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠﺎر ﮔﺎز و ﮔﺮد. زﻏﺎل در ﻣﻌﺪن. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ . در ﺳﺎل. ﻫﺎ. ي. اﺧﯿﺮ ﭘﺪﯾـﺪه اﻧﻔﺠـﺎر در ﻣﻌـﺎدن. زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ﺧﺴﺎرت. ﻫﺎ. ي. ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺳـﻌﯽ. ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾـﻪ ﻓﺮﻋـﯽ ﻣﻌـﺪن. 1. ﭘـﺮوده ﻃـﺒﺲ. ﺑﻪ. ﮔﻮﻧ. اﻪ. ي. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻮاي ﮐﺎﻓﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت. ﻻزم را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از. اﻧﻔﺠﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ابنيه.pdf793.714 KB

شرکت ملی گاز و به حداقل رساندن خسارات ناشی از نشت گاز، انفجار، آتش سوزی . ب ) پیشگیری یا کاهش . د) راهنمایی طراحان خطوط لوله و تاسیسات شرکت از نظر رعایت فاصله مناسب از ابنیه ،. خطوط انتقال نیرو، جاده ها و . حریم های ایمنی و اختصاصی کلیه خطوط لوله گاز مشتمل بر خطوط انتقال سراسری ، اصلی و. I | || ۰ فرعی در داخل و خارج.

ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎدن ﻃﺮاﺣﻲ

11 جولای 2006 . رﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ. راﻫﻨﻤﺎ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺰارش. ﻫﺎﻳﻲ ﻳﻜـﺴﺎن ﻛـﻪ. در آن. ﺳﺎﺧﺘﺎر،. اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش،. ﺗﺤﺮﻳﺮ، ﻋﻨﺎوﻳﻦ. ﻓﺼﻞ. ﻫﺎ. و زﻳﺮﻓﺼﻞ. ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارش. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن. ، ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﺰارش. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺳـﻄﺤﻲ و. زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ.

Pre:معدن زمین نادر استرالیا
Next:سنگ شکن فک فشار