Apr 24

طراحی ایستگاه های پمپاژ آب و تأسیسات مربوطهایســتگاه هاي پمپاژ اصلي، که آب را براي سامانه شبكه توزیع. فراهم مي کنند، معموالً در نزدیكي تأسیســات تصفیه و یا ذخیره. آب آشــامیدني قرار گرفته اند و مستقیماً به سامانه لوله کشي پمپاژ. مي کنند. این ایســتگاه هاي پمپاژ، ممكن اســت بخشي از چنین. ساختاري باشــند. پمپ هایي که آب را مستقیماً به خطوط انتقال. می دهند و به ســامانه هاي.چرخ ایستگاه پمپ,مقاله توربو پمپ ها | آبیاران - شرکت آبیاران پویان آذردر این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و در امتداد آن نیز خارج می شود . موارد استفاده این پمپ ها در دبی های زیاد و هد کم می باشد. اجزاء اصلی توربو پمپ ها: توربو پمپ ها دارای سه جزء اصلی می باشند. این اجزاء عبارتند از هدایت کننده، پروانه یا چرخ و کاهش دهنده یا جمع کننده. پمپ مخلوطی. پمپ گریز از مرکز شعاعی. الف )هدایت کننده : همانطور.

به اشتراک گذاشتن در

پمپ های ALPبرخی از کاربردهای پمپ های کم فشار ALP عبارتند از: تامین و گردش سوخت، ازگازوئیل تا سوخت های سنگین; انتقال نفت در عرشه کشتی، ایستگاه های برق و تاسیسات نفتی; گردش روغن در سیستم های هیدرولیکی; گردش روغن های روانکار برای موتورهای دیزلی، چرخ دنده ها و غیره. مزایا: مزایای کلیدی پمپ های ALP عبارتند از: نسبت هزینه به.چرخ ایستگاه پمپ,ﺿﺮﺑﺖ ﻗﻮﭼﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ - مکانیک آب3. -1-1-4: اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ. ی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دور ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ. 23. 3. -2: ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل. 23. 3. -2-1: ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺘﻮن آب وﺟﻮد ﻧﺪارد. 23. 3. -2-1-1: روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر. 24. 3. -2-2: ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺘﻮن آب وﺟﻮد دارد. 28. 3. -2-2-1: ﭼﺮخ ﻟﻨﮕﺮ. Flyweel. 28. 3. -2-2-2: ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻤﭗ ﮐﻨﺎر ﮔﺬر. Pump Bypass. 35. 3. -2-2-3: ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮای دو روزﻧﻪ.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر چرخ ایستگاه پمپ

پیرامون پمپ ها | شرکت داما آریا عرضه کننده سیستم های تهویه مطبوع .

15 نوامبر 2008 . سر وصدای در ایستگاه پمپاژ علاوه بر پمپ ازموتور ، چرخ دنده ها ،لوله هاو اتصالات نیز ناشی میگردد. از آنجایی که این موارد به ملزومات نصب (که در انواع نصب مختلف هستند ) مربوط میشوند نمیتوان آنها را در اطلاعات دادهشده توسط سازنده درباره نویز ناشی از نوعی پمپ قلمداد کرد . برای تعیین میزان سرو صدای پمپ روشهایی از جمله.

تجهیزات ایستگاه CNG | شرکت تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور

تجهیزات ایستگاه CNG. در سال ۱۳۸۱ بعلت شرایط استثنایی کشور جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروژه عظیم گازسوز کردن وسایل نقلیه و در پیشبرد اهداف انتقال تکنولوژی و ساخت داخل شدن دستگاههای سوختگیری گاز طبیعی CNG ، شرکت تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور، بزرگترین و با سابقه ترین شرکت در ساخت کمپرسورهای.

جایگاه بنزین چگونه کار می‌کند؟ :: وان کار - 1Car

29 مارس 2014 . پمپ های زیرزمینی: همانطور که از اسم‌شان پیداست، این قبیل پمپ ها پایین‌تر از سطح مایع (بنزین) نصب شده‌اند و برای به حرکت در آوردن بنزین به طرف بالا از ابزاری پروانه مانند که پیشرانه نام دارد استفاده می‌کنند. تیغه های اریبِ پیشرانه‌ی چرخان، به کمک یک فن الکتریکی که دمنده هوا است، بنزین را به طرف مسیر مورد نظر.

طراحی ایستگاه های پمپاژ آب و تأسیسات مربوطه

ایســتگاه هاي پمپاژ اصلي، که آب را براي سامانه شبكه توزیع. فراهم مي کنند، معموالً در نزدیكي تأسیســات تصفیه و یا ذخیره. آب آشــامیدني قرار گرفته اند و مستقیماً به سامانه لوله کشي پمپاژ. مي کنند. این ایســتگاه هاي پمپاژ، ممكن اســت بخشي از چنین. ساختاري باشــند. پمپ هایي که آب را مستقیماً به خطوط انتقال. می دهند و به ســامانه هاي.

ﺿﺮﺑﺖ ﻗﻮﭼﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ - مکانیک آب

3. -1-1-4: اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ. ی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دور ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ. 23. 3. -2: ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل. 23. 3. -2-1: ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺘﻮن آب وﺟﻮد ﻧﺪارد. 23. 3. -2-1-1: روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر. 24. 3. -2-2: ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺘﻮن آب وﺟﻮد دارد. 28. 3. -2-2-1: ﭼﺮخ ﻟﻨﮕﺮ. Flyweel. 28. 3. -2-2-2: ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻤﭗ ﮐﻨﺎر ﮔﺬر. Pump Bypass. 35. 3. -2-2-3: ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮای دو روزﻧﻪ.

پدیده ضربه قوچ ، پیشگیری از ضربه قوچ | زادآب

4 سپتامبر 2017 . برای خطوط که طول کمتر از 2 کیلومتر دارند یکی از بهترین روش‌های مقابله با ضربت قوچی نصـب چـرخ لنگـر بین پمپ و الکتروموتور است. مکانیزم عملکرد چرخ لنگر چنین است که بعد از قطع جریان برق از کاهش سریع دور موتور جلوگیری می‌کند و درنتیجه فشار منفی کمتری در اثر ضربت قوچی ایجاد می‌شود و چون فشار.

پمپ ها وماشىن هاى آبىارى - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

عنوان نمونه چرخ اىرانى ىا دوالب پمپ ساده اى است كه با نىروى كارگر دوران نموده، آب را به سطح ... اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺳﻴﺎل در ﻓﻀﺎى ﺑﻴﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد ۱ــ۱ــ۳ــ ﭘﻤﭗ ﻫﺎى ﭼﺮخ دﻧﺪه اى: .. ۶/۱۵. ۶/۰۵. ۷. ۱۲۲۰. ۶/۱۲. ۶/۱۰. ۶/۰۰. ۵/۹۰. ۵/۸۰. ۸. ۱۵۲۵. ۵/۹۰. ۵/۸۵. ۵/۸۰. ۵/۷۰. ۵/۵۵. ۹. ۱۸۳۰. ۵/۶۷. ۵/۶۰. ۵/۵۵. ۵/۴۵. ۵/۳۵. ۱۰. ۲۱۳۵. ۵/۴۵. ۵/۴۰. ۵/۳۳. ۵/۲۳. ۵/۱۰. ﺷﮑﻞ ١ــ ٥ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ.

بلوک پمپ (روتور) | تامین کننده قطعات و لوازم یدکی کوماتسو - آریا راه

29 ا کتبر 2016 . بلوک پمپ با همان سیلندر پمپ جزء قطعات مکانیکی هیدرولیک بیل مکانیکی به شمار می رود. این قطعه به وسیله پلیت والو (بشقاب والو) چپ و راست و پین فشار به هیدرولیک موتور بیل مکانیکی متصل می گردد. بلوک پمپ در دسته زیربندی قطعات مکانیکی و لوازم یدکی بیل مکانیکی های کوماتسو قرار میگیرد. تصویری.

تجهیزات ایستگاه آتش نشانی | توربو اجکتور پمپ آتش نشانی

تجهیزات ایستگاه آتش نشانی. توربو اجکتور پمپ آتش نشانی (TURBO EJECTOR PUMP). پمپ های تخلیه پره ای / توربینی (توربو اجکتور پمپ آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار) دستگاه پمپی هستند که با استفاده از پروانه جهت تخلیه مواد زائد، ائم از مایعات نفتی، آب و غیره. این امکان را بوجود می آورد، تا بتوان بدون نیاز به نیروی.

Famco - فروش پمپ دنده ای ایران تولید

دو چرخ دنده (محرک و متحرک) در داخل پوسته می چرخند، در هنگام چرخش، دنده ها مایع را از قسمت مکش بین پوسته پمپ و تاج دنده نگه می دارند و با خود به قسمت تخلیه پمپ منتقل می کنند سپس دنده ها مایع را با فشار به شاخه تخلیه می رانند. محور محرک در بالای محور متحرک قرار دارد و روی محور محرک جای خارکوپلینگ وجود دارد. در دو طرف محورها، بوشهای.

چرخ دنده و چرخ دنده | ماشین تولید کننده چند دستگاه - Yieh Chen

ییه چن دنده ی چرخ دنده و دنده ی مارپیچی | تولید کننده ماشین چند تولید کننده از تایوان از سال 1984 است. شفت های کرم، چرخ دنده های مارپیچی خاردار، جعبه های خرس، پمپ های دنده و قفسه های دنده نیز به همراه ماشینکاری دنده های CNC و گواهینامه ایزو ارائه شده است.

حمله با چکش به پورشه در پمپ بنزین/ زن جوان تحت تعقیب قرار دارد+ .

6 آوريل 2017 . به گزارش گروه ترجمه رکنا، مردی روز شنبه در پمپ بنزین مورد حمله وحشیانه یک زن سیاه پوست قرار گرفت. وی همراه همسرش وارد ایستگاه پمپ بنزین شد که "آنجلا جونز"، مرد و پورشه اش را با چکش مورد حمله قرار داد و سپس از محل متواری شد. یک شاهد عینی عکسی از خودروی مهاجم به منظور شناسایی وی در اختیار پلیس Police قرار.

ﻫﺎﻱ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻬﺮ - دانشگاه تهران

5 ژانويه 2010 . ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ. ﻫﺎﻱ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺍﻣﮑﺎﻥ. ﻳﭘﺬ. ﺮ ﻧﻤ. ﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. NLP. ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ. ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. ﺗﻮﺍﺑﻊ. ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﺩﺭ. ﻣﺪﻝ ﻭ. ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﭘﻤﭗ. ﻫﺎ .. ﭼﺮﺥ ﺭﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ. ﺯﻧﺪﻩ. ﻣﺎﻧﺪﻥ. ﺑﺮﺍﻱ. ﻫﺮ. ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ. ﻣﻘﺪﺍﺭ. ﺗﺎﺑﻊ. ﺑﺮﺍﺯﺵ. ﺁﻥ. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﮕﺮ. ﻫﺎﻱ ﮊﻧﺘﻴﮏ، ﺗﺰﻭﻳﺞ. ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺩﻭ. ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ. ﺍﺯ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭ. ﺍﻳﺠﺎﺩ.

پمپ بنزین دروازه دولت ، محل نگهداری سطل زباله – سفرنویس

4 آگوست 2013 . پمپ بنزین دروازه دولت (محل نگهداری سطل زباله شهری) قدیمی ترین عمارت پمپ بنزین ایران (ایستگاه خدمات شهری) پمپ بنزینی با کاشی های هفت رنگ و معماری ایرانی و اسلامی (محل دپوی زباله) پمپ بنزین دروازه دولت اولین نسل معماری پمپ بنزین ایران در حال ویرانی …. پمپ بنزین دورازه دولت - عکس حامد میرزا خلیل پمپ.

آپارات - انفجار پمپ بنزین

آپارات - انفجار پمپ بنزین. . انفجار هولناک چرخ یک کامیون در پمپ بنزین در روسیه · یا مهدی(عج). 549 بازدید. -. 2 ماه پیش. 0:29 · این ویدئو که با عنوان انفجار اخیر یک پمپ بنزین در · بهزاد . انفجار بمب در ایستگاه پمپ بنزین در حومه دمشق · ۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-. 95 بازدید. -. 1 سال پیش. 0:13 · انفجار کپسول سی ان جی در پمپ بنزین.

ویژگی ها و تعریف پمپ - شاهد پمپ

پمپ، پمپ دنده ای، پمپ روغن داغ، پمپ لوب، لوب پمپ، پمپ هیدرولیک، پمپ تیغه ای، پمپ تزریق، دوزینگ پمپ، پمپ دیافراگمی.

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر - دانش آب و خاک - دانشگاه .

31 مه 2015 . روش ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮدﯾﺪه. ﻧﺪ.ا. ﻪﺑ. ﻣﻨﻈﻮر. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ. روش. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. در. ﮐﻨﺘﺮل. ﻓﺸﺎرﻫﺎي. ﻧﺎﺷﯽ. از. ﺿﺮﺑﻪ. ﻗﻮچ،. اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﭘﻤﭙﺎژ. ﻣﻮرد. ﻧﻈﺮ. ﺑﺎ د. ر. ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻦ. وﺟﻮد. ﭼﺮخ. ﻃﯿﺎر،. ﻣﺤﻔﻈﻪ. ﻫﻮا،. ﻣﺨﺰن .. ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻤﭗ. ﻫﺎ و ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد آن. ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ. 2 Characteristic equations. 3 Secondary viscosity. 4 Air chamber.

انواع پمپ ها و تجهیزات برقی آتش نشانی - صنایع ایمنی و اطفاء تهران

خودروهای سبک و سنگین آتش نشانی · انواع دستگاههای پودر پرکن و شارژ CO2 · دستگاه تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها · سایر ماشین آلات و تجهیزات ایستگاههای آتش نشانی · قفسه های رختکن پرسنل آتش نشانی · لوازم و تجهیزات کمک آموزشی · کمپرسور دستگاه تنفسی · تجهیزات نشانگر آتش نشانی · تجهیزات Hazmat · انواع پمپ ها و.

پمپ هیدرولیکی - هوپا

1- دنده خارجی External Gear Pumps در این پمپ ها یکی از چرخ دنده ها به محرک متصل بوده و چرخ دنده دیگر هرزگرد می باشد. با چرخش محور محرک و دور شدن دنده های چرخ دنده ها از هم با ایجاد خلاء نسبی روغن به فضای بین چرخ دنده ها و پوسته کشیده شده و به سمت خروجی رانده می شود. لقی بین پوسته و دنده ها در اینگونه پمپ ها حدود ( (0.025 mm می باشد.

Pre:ساخت و ساز روش دفع زباله
Next:توابع از یک آسیاب عمودی