Jan 22

هنجارهای استاندارد ایمنی هدایت فن

هنجارهای استاندارد ایمنی هدایت فن,باسمه تعالي - مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران - دانشگاه تهرانچکيده. هنجارهای اجتماعی، مقررات و انتظاراتی هستند که با آن جامعه رفتار اعضای خود را. هدایت می. کند و بر. اساس فرآیند کنترل. اجتماعی، مشروعیت. سیاسی و رویه. های اعمال. ع. دالت در زمینۀ حاکمیت، نظم اجتماعی در جامعه تضمین می. شود . در این پژوهش. تأثیر متغیرهای مستقل مرتبط با سه زمینۀ کنترل. اجتماعی، عدالت رویه. ای و سرمایۀ.هنجارهای استاندارد ایمنی هدایت فن,هنجار استرن عقیده - تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران9 ا کتبر 2012 . Email: tarvij86gmail. مدل. یابي. رفتار. زیست. محیطي. زارعان. شهرستان. شیراز. با. استفاده. از. تئوری. ارزش. –. عقیده. –. هنجار استرن. یم. ثم. منت. ي. زاده .. 620. تحق. ی. قات. اقتصاد. و. توسعه. کشاورز. ی. یا. ران،. دوره. 45. ،. شماره. 4. ، زمستان. 1393. جدول .5. آثار. مستق. ی. م،. یغ. ر. مستق. می. و. کل. استاندارد. متغ.

به اشتراک گذاشتن در

3. مفهوم هنجارشکنی - مرکز پژوهش های صدا و سیمااین مفهوم به معنای سرپیچی از ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه به کار می رود. اگر فردی برخلاف رویه ها و قواعد مطلوب و مثبت جامعه گام بردارد و آنها را نقض کند، او را هنجارشکن می نامند. هنجارشکنی ارتباط نزدیک و استواری با مفهوم «آنومی» دارد. کلمه «آنومی» را امیل دورکیم به قلمرو جامعه شناسی وارد کرد و آن عبارت است از: حالت مبهمی بین فرد و.هنجارهای استاندارد ایمنی هدایت فن,بررسی انطباق نظری و رفتاری در هنجارهای اخالق علمی دانشجویان چکیدهترجیحات نظری و رفتاری مربوط به هنجارهای اخلاق علمی (انتظارات درون نقشی)، انطباق. بالایی وجود ندارد. واژگان کلیدی: انطباق، ترجیحات نظری و رفتاری، انتظارات درون . جامعه، سیاست گذاری در عرصه های سیاسی و اقتصادی مهم جامعه، هدایت عرصههای. فرهنگی و صیانت از میراث فرهنگی جامعه، ارائه خدمات در عرصه های صنعتی. تکنولوژی،.

جان فرانک

طلب الإقتباس

20 اظهار نظر بر هنجارهای استاندارد ایمنی هدایت فن

هنجارهای استاندارد ایمنی هدایت فن,

بررسی وضعیت جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در . - مجله علمی پژوهشی

ﻫﻨﺠﺎر. ،ﻫﺎ. ﻧﮕﺮش. ،ﻫﺎ. ﻧﻘﺶ. ،ﻫﺎ. آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده. اﻧﺪ. ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺪﯾﺮان. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك و آﺳﯿﺐ. -. رﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .)9(. Richter. و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﺮاي. ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده. اﻧﺪ. " ﻣﻌﺎﻧﯽ. ،. ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻫﺎ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ. آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮك از ﮐﺎر و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد را. در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ و ﺣﻮادث و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن. ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ.

تاثير هم نشيني و معاشرت با گروه هنجار شكن و گرايش جوانان به اعتياد

روان شناسان اجتماعي به فشارهايي كه از جانب گروه هاي نزديك، نظير خانواده و هم سالان به فرد وارد مي شود، اهميت بسيار قائلند و از طريق مقايسه نفوذ و فشار ارزش ها و هنجارهاي دو گروه خانواده و هم سالان در مطالعاتشان، نفوذ هنجارهاي غالب را نشان مي دهند. بديهي است جوان براي هم رنگ شدن با ارزش ها و هنجارهاي گروه هاي نزديك، زير فشار قرار مي گيرد.

ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﯾﻤﻨﯽ وﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. (. (HSE. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ. ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ. ﺳﻤﺘﻬﺎي ﻣﻌﺎدل. ﺳﻄﺢ. رﺗﺒﻪ. ﺷﻐﻠﯽ. رﺗﺒﻪ. ﺷﺨﺼﯽ. ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره. ﻫﺎ. ﮐﺪ دوره. ﺳﻄﺢ دوره. زﻣﺎن ﻃﯽ. ﻧﻤﻮدن دوره. ﻫﺎ. ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﭘﺎﯾﻪ. ﺗﺨﺼﺼﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ. رﺋﯿﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﻓﻦ اداره ﺟﻠﺴﺎت. 53104. 24. ﺳﺎﻋﺖ. ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ. 53102. 24. ﺳﺎﻋﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ. 53103. 24. ﺳﺎﻋﺖ. اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

1014. CRANE Safety. RG - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

6 آگوست 2016 . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﻧﻈﯿﺮ. ,…OSHA ,ASME ,ISO. ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎ و. ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ و. ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﺻﺪﻣﺎت وآﺳﯿﺐ ﻫﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد،. ﻣﻮﺟﺒ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮ. ﻟﺪ ﻧﯿﺮو. (. ﻣﻮﺗﻮر، ژﻧﺮاﺗﻮر و ..). .10. ﻧﺸﺘﯽ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي روﻏﻦ و ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺪاد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎري ﻫﻮا .11. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮﻣﺎن.

ﲞﺶ ﻳﻚ اﺷﺨﺎص در ﺑﺎزداﺷﺖ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاهﺎي ﻏﲑﺳﺎﻟﺐ ﺁزادي، ﻋﺪ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮ. اﻳﻦ اﺳﺎس ﻗﺒﻮل اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ در اﻳﻦ آﺸﻮرهﺎ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﳕﻲ. ﮔﺮدد . در ﻣﻮاردي آﻪ دوﻟﺘﻬﺎ اﺣﺴﺎس. آﻨﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻈﺎم. ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﭘﺬﻳﺮش. ﺁن در. ﻓﺮهﻨﮓ. ﻣﻠﯽ .. هﺪاﻳﺖ ﮔﺮدد . د ﺻﻴﺎﻧﺖ از رﻓﺎﻩ و ﺁﺳﺎﻳﺶ، ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ، ﺣﻘـﻮق و. ﻣﺼﺎﱀ ﮐﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺟﻮان. هـ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـ. ﻪ رﻓﺘـﺎر ﻳـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد دورﻩ. ﺟــﻮاﻧﻲ ﺑــﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮﲠــﺎي هﻨﺠﺎرهــﺎ و ارزﺷــﻬﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺪارد، در اﻏﻠﺐ.

محصوالت فناوری نانو در صنعت ساخت و سـاز - ستاد نانو

زندگی مــدرن امروزه، نا هنجاری های فراوانی را به دنبال داشــته. که آلودگی صوتی یکی از آنها می باشــد. کاهش فضای زندگی در. شهرهای بزرگ و استفاده از مواد سبک و با دوام جدید، باعث بوجود. آمدن اســتاندارد های اجباری به منظور کنترل سر وصدا در محیط. زندگی انسان ها شده است. در این میان، ادوات نصب شده در داخل. ساختمان مانند فن ها، فن کویل های.

باسمه تعالي - مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران - دانشگاه تهران

چکيده. هنجارهای اجتماعی، مقررات و انتظاراتی هستند که با آن جامعه رفتار اعضای خود را. هدایت می. کند و بر. اساس فرآیند کنترل. اجتماعی، مشروعیت. سیاسی و رویه. های اعمال. ع. دالت در زمینۀ حاکمیت، نظم اجتماعی در جامعه تضمین می. شود . در این پژوهش. تأثیر متغیرهای مستقل مرتبط با سه زمینۀ کنترل. اجتماعی، عدالت رویه. ای و سرمایۀ.

هنجار استرن عقیده - تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

9 ا کتبر 2012 . Email: tarvij86gmail. مدل. یابي. رفتار. زیست. محیطي. زارعان. شهرستان. شیراز. با. استفاده. از. تئوری. ارزش. –. عقیده. –. هنجار استرن. یم. ثم. منت. ي. زاده .. 620. تحق. ی. قات. اقتصاد. و. توسعه. کشاورز. ی. یا. ران،. دوره. 45. ،. شماره. 4. ، زمستان. 1393. جدول .5. آثار. مستق. ی. م،. یغ. ر. مستق. می. و. کل. استاندارد. متغ.

3. مفهوم هنجارشکنی - مرکز پژوهش های صدا و سیما

این مفهوم به معنای سرپیچی از ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه به کار می رود. اگر فردی برخلاف رویه ها و قواعد مطلوب و مثبت جامعه گام بردارد و آنها را نقض کند، او را هنجارشکن می نامند. هنجارشکنی ارتباط نزدیک و استواری با مفهوم «آنومی» دارد. کلمه «آنومی» را امیل دورکیم به قلمرو جامعه شناسی وارد کرد و آن عبارت است از: حالت مبهمی بین فرد و.

بررسی انطباق نظری و رفتاری در هنجارهای اخالق علمی دانشجویان چکیده

ترجیحات نظری و رفتاری مربوط به هنجارهای اخلاق علمی (انتظارات درون نقشی)، انطباق. بالایی وجود ندارد. واژگان کلیدی: انطباق، ترجیحات نظری و رفتاری، انتظارات درون . جامعه، سیاست گذاری در عرصه های سیاسی و اقتصادی مهم جامعه، هدایت عرصههای. فرهنگی و صیانت از میراث فرهنگی جامعه، ارائه خدمات در عرصه های صنعتی. تکنولوژی،.

بررسی وضعیت جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در . - مجله علمی پژوهشی

ﻫﻨﺠﺎر. ،ﻫﺎ. ﻧﮕﺮش. ،ﻫﺎ. ﻧﻘﺶ. ،ﻫﺎ. آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده. اﻧﺪ. ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺪﯾﺮان. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك و آﺳﯿﺐ. -. رﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .)9(. Richter. و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﺮاي. ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده. اﻧﺪ. " ﻣﻌﺎﻧﯽ. ،. ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻫﺎ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ. آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮك از ﮐﺎر و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد را. در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ و ﺣﻮادث و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن. ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﯾﻤﻨﯽ وﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. (. (HSE. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ. ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ. ﺳﻤﺘﻬﺎي ﻣﻌﺎدل. ﺳﻄﺢ. رﺗﺒﻪ. ﺷﻐﻠﯽ. رﺗﺒﻪ. ﺷﺨﺼﯽ. ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره. ﻫﺎ. ﮐﺪ دوره. ﺳﻄﺢ دوره. زﻣﺎن ﻃﯽ. ﻧﻤﻮدن دوره. ﻫﺎ. ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﭘﺎﯾﻪ. ﺗﺨﺼﺼﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ. رﺋﯿﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﻓﻦ اداره ﺟﻠﺴﺎت. 53104. 24. ﺳﺎﻋﺖ. ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ. 53102. 24. ﺳﺎﻋﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ. 53103. 24. ﺳﺎﻋﺖ. اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

1014. CRANE Safety. RG - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

6 آگوست 2016 . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﻧﻈﯿﺮ. ,…OSHA ,ASME ,ISO. ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎ و. ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ و. ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﺻﺪﻣﺎت وآﺳﯿﺐ ﻫﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد،. ﻣﻮﺟﺒ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮ. ﻟﺪ ﻧﯿﺮو. (. ﻣﻮﺗﻮر، ژﻧﺮاﺗﻮر و ..). .10. ﻧﺸﺘﯽ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي روﻏﻦ و ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺪاد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎري ﻫﻮا .11. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮﻣﺎن.

هنجارهای استاندارد ایمنی هدایت فن,

محصوالت فناوری نانو در صنعت ساخت و سـاز - ستاد نانو

زندگی مــدرن امروزه، نا هنجاری های فراوانی را به دنبال داشــته. که آلودگی صوتی یکی از آنها می باشــد. کاهش فضای زندگی در. شهرهای بزرگ و استفاده از مواد سبک و با دوام جدید، باعث بوجود. آمدن اســتاندارد های اجباری به منظور کنترل سر وصدا در محیط. زندگی انسان ها شده است. در این میان، ادوات نصب شده در داخل. ساختمان مانند فن ها، فن کویل های.

ﺑﺮﺟﺎم - وزارت امور خارجه

15 ا کتبر 2015 . ﻓﻦ. آوري،. ﻣﺎﻟﯽ. و. اﻧﺮژي. ﺗﻮاﻓﻖ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﮐﺮد . اﺗﺤﺎدﯾﻪ. اروﭘﺎﯾﯽ. ﺣﻮزه. ﻫﺎي. ﻣ. ﻤﮑﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ار. وﭘﺎﯾﯽ، دوﻟﺖ. ﻫﺎي. ﻋﻀﻮ و اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد، و در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي .. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. را. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ. ﻃﻮري ﮐﻪ راﮐﺘﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم اﯾﻤﻨﯽ. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. اﯾﺮان ﭘﺮواﻧﻪ راه اﻧﺪازي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ . ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ. راﮐﺘﻮر ﻣﺪرن و ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي.

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/حوزه‌های تربیت و یادگیری .

29 مه 2017 . 1 8 عناوین حوزه های تربیت و یادگیری: 1 حکمت و معارف اسلامی؛ 2 قرآن و عربی؛ 3 زبان و ادبیات فارسی؛ 4 فرهنگ و هنر؛ 5 سلامت و تربیت بدنی؛ 6 کار و فن آوری؛ 7 علوم انسانی و مطالعات . حکمت و بصیرت زمانی به وقوع می پیوندد که فرد در فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و نقل صحیح قرار گیرد.

نظامنامه بهبود كيفيت و ايمني بيماران (QPS)

12 دسامبر 2011 . بنابراين، تلاش در جهت ارتقاء اين فرآيندها، مي‌بايست در چارچوب فعاليت‌هاي سراسري بهبود و مديريت كيفيت در سازمان، هدايت شود و تحت نظارت يك گروه يا هيئت بهبود كيفيت و ايمني بيماران، قرار داشته باشد. این نظام نامه بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي بين‌المللي که نشان دهنده دامنه كامل فعاليت‌هاي مديريتي و.

الکامپ 87 دنیای مجازی | ELECOMP87 - آشنایی با شرایط استاندارد یک .

18 جولای 2009 . مهمترین قسمت در انتخاب یک کیس استاندارد ، بحث Air Circulation (هدایت صحیح گرما به بیرون کیس، آن هم بدون ایجاد صدای اضافی) می باشد. . از فن ؛ همانطور که می دانید دربسیاری از موارد، فن به صورت مستقل ، کاملا بی صدا می باشد ولی پس از نصب برروی محل مورد استفاده ( مانند کیس ) ، صدای نا هنجاری تولید می نماید.

Pre:Diabase عمدتا
Next:چگونه برای ایجاد یک مفصل یک تسمه نقاله حرفه �