Mar 20

فیزیوتراپی (Physiotherapy) - شکستگی باز و بستهاگر شکستگی استخوان به صورتی باشد که یک ارتباط مستقیم بین پوست و انتهای استخوان شکسته ایجاد گردد به عنوان یک شکستگی باز یا شکستگی مرکب .. شکستگی خستگی اغلب در استخوان های اندام تحتانی ایجاد می شود، به نحوی که استخوان های کف پا (متاتارس ها) بیشتر از استخوان های دیگر دچار این نوع از شکستگی می.7 پا شکسته مخروط,فیزیوتراپی (Physiotherapy) - جراحی ارتوپدیمهمترین علامت این شکستگی ها درد شدیدی است که در اطراف مفصل ران و یا در کشاله ران احساس میشود. گاهی اوقات کوچکترین حرکتی در اندام تحتانی موجب احساس درد شدید در این نواحی میشود. اندام تحتانی در طرف شکسته معمولا کوتاه تر از طرف سالم به نظر میرسد و پای طرف مبتلا به طرف خارج میچرخد. در شکستگی های بدون جابجایی بیمار.

به اشتراک گذاشتن در

7 پا شکسته مخروط,مقایسه برخی خصوصیات جلای بیابان در سطوح پایدار، ناپایدار و .7 فوریه 2015 . ﻣﺨﺮﻭﻁ. ﺍﻓﮑﻨﻪ. ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺷﺖ. ﻫﺎﻱ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰﻩ. ﺩﺍﺭ. ) ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﻴ. ﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻋﺪﻡ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻼﻱ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳـﮏ ﺳـﻮ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺳـﺎﻳﺮ. ﺭﻭﺵ ... ﺳﻄﺢ ﭘﺎ. ﻳﺪﺍﺭ ﭘﺪﻳﻤﻨﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ، ﺍﻟﻒ. ) ﭘﻮﺷﺶ ﺭﺱ ﻳﺎ ﺟﻼ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻗﺸﺮ ﺳﻄ. ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﭘﺮﺷﺪﮔﻲ ﺭﺱ ﻳﺎ ﺟﻼﻱ ﺷﮑﺎﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﻔﺮﻩ ﮐﺎﻧﺎﻟﻲ، ﺙ. ) ﭘﻮﺷﺶ ﺭ. ﮏ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﮏ ﺣﻔﺮﻩ ﮐﺎﻧﺎﻟﻲ ﻭ.7 پا شکسته مخروط,فصل نهم (نحوه تشکیل رسوبات آبرفتی و اثر امواج بر سواحل)بخشهایی. از. ایران. مسیر. رودها. بیش. تر. غیرمستقیم. و. شکسته. یا. درهم‌بافته. است . جریان. آب. در. بیشتر. این. رودها. در. فصولی. از. سال. کاهش. قابل. توجهی. یافته،. یا . می‌کند. و. در. رسیدن. هب. شیب. کمتر. مخروط. افکنه‌هایی. را. بر. جای. می‌گذارد . در. جاهایی. که. رودها. به. هم. نزدیک‌اند،. مخروط. افکنه‌ها. به. هم. چسبیده. و. یک. » دشت. آبرفتی.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر 7 پا شکسته مخروط

بررسي فيزيكي - بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

تراکشن اسکلتی عموماً برای ایجاد فاصله بین قطعات شکسته جهت فیکساسیون داخلی یا جا انداختن و بیحرکت کردن محل شکستگی قبل از گچگیری انجام میشود. برای حفظ قدرت عضلات لازم است بیمار ناحیهی ساق پا ، پا و انگشتان خود را به طور منظم ورزش بدهد. محدودیت حرکات مفصل زانو یکی از عوارض شایع بعد از شکستگی استخوان.

قسمت اول

.7 .8. فهرست كاالهاي مشمول ترجيحات تعرفه. اي اعطاء شده بين جمهوري. اسالمي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان. List of tariff preferences between the Islamic Republic .. هاي واريس( و پاي. پوش. ها بدون بكار بردن كفه كشباف يا قالب. بافي شده از پنبه. 144. %. 44. 00. 605000. لباس به صورت دست، به صورت مجموعه از پنبه. 144. %. 44.

فصل نهم (نحوه تشکیل رسوبات آبرفتی و اثر امواج بر سواحل)

بخشهایی. از. ایران. مسیر. رودها. بیش. تر. غیرمستقیم. و. شکسته. یا. درهم‌بافته. است . جریان. آب. در. بیشتر. این. رودها. در. فصولی. از. سال. کاهش. قابل. توجهی. یافته،. یا . می‌کند. و. در. رسیدن. هب. شیب. کمتر. مخروط. افکنه‌هایی. را. بر. جای. می‌گذارد . در. جاهایی. که. رودها. به. هم. نزدیک‌اند،. مخروط. افکنه‌ها. به. هم. چسبیده. و. یک. » دشت. آبرفتی.

7 پا شکسته مخروط,

قسمت اول

.7 .8. فهرست كاالهاي مشمول ترجيحات تعرفه. اي اعطاء شده بين جمهوري. اسالمي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان. List of tariff preferences between the Islamic Republic .. هاي واريس( و پاي. پوش. ها بدون بكار بردن كفه كشباف يا قالب. بافي شده از پنبه. 144. %. 44. 00. 605000. لباس به صورت دست، به صورت مجموعه از پنبه. 144. %. 44.

ﺟﺪول ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻼچ روش رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻮع ﻋ

k٧ــ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮدﻧﺪه (. )h. f٨ــ ارﺗﻔﺎع ﭘﺎی دﻧﺪه (. )S٩ــ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻧﺪه (. )L١٠ــ اﻧﺪازه ی ﺷﻴﺎر ﺑﻴﻦ دو دﻧﺪه (. )z١١ــ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ (. )c١٢ــ ﻟﻘﯽ (. ﺷﮑﻞ ١١٢. ﺷﮑﻞ ١١٣. ﭘﻴﭻ و ﭼﺮخ ﺣﻠﺰون. داﻳﺮه ﺳﺮدﻧﺪه. داﻳﺮه ﭘﺎی دﻧﺪه ... از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺨﺼﻮص،. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﺮد. ﺷﮑﻞ ١٦١. ﺷﮑﻞ ١٦٠. ﺷﮑﻞ ١٦٢ــ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﺟﻠﻮ. دﻧﺪه ﺧﻮرﺷﻴﺪی. ﮐﻼچ ﻣﺨﺮوﻃﯽ.

باغبانی آزمون ادواری رشته

2. ( عوامل محیطی. -. عوامل اقتصادی و انتخاب نهال مناسب. 3. ( عوامل اقتصادی و انتخاب نهال مناسب. 4. ( تنها عوامل اقتصادی. -2. خواب درختان میوه به چه صورتی. شکسته می. شود؟ . 4. ( لیموشیرین. -7. کدام یک از نواحی زیر برای کشت درختان پسته مطلوب. تر است؟ 1. ( نواحی خشک و کویری. 2. ( نواحی گرمسیر جنوبی. 3. ( نواحی سردسیر غربی. 4.

7 پا شکسته مخروط,

راهنما استادان دالورشهباززاده دكتر جميلي شهال دكتر - Aquatic Commons

بهترین اثر ضد دردي را ن. سبت به سرایر ر. وش هرا داشرت. در نتیجره. برازآرا. یی پپتیرد برا ایرن روش. /5. 95. %. محصول. با خلوص. 98. %. بدست آمد . با تزریق. 7 ... زیرا. سم این حلزون ها حاوي. ترکیبات )پپتید. هاي(. ضد دردي است . بعضی گونه. هاي حلزون مخروطی. انسان را. در. کمتر. از. 5. دقیقه از پاي در می. آ. ورند. ) Nelson, 2004 .(. -2. 3.

7 پا شکسته مخروط,

بازی های محلی منطقه جوانرود - اخبار جوانرود

هاتره شه لان :به نوعی شاید همان بازی (یه قل دو قل) باشد که دو تیم دست به سینه و یک پا جمع سعی در انداختن نفر تیم مقابل میکنند. . می کشیدند بعضی اوقات مخروط خود رابه مخروط افراد دیگری که در حال چرخش بود می زدند و به این ( خلورته مارانی ) یا مخروط شکستن می گفتند اگر مخروط شخصی بدون ترک برداشتن موفق می شد مخروط دیگران.

اصل مقاله (506 K) - پژوهش های صنایع غذایی

14 جولای 2010 . 7. و ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ داﻧﻪ. 13. ﺑﻪ. 1. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﮐﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ا. ﯾ. ﻦ ﻣﺤﻘﻘ. نﺎ. /9. 7%. ﮔﺰارش ﮔﺮد .ﺪﯾ. ﺑﺮوﻣﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل. 2003. اﺳﺘﺨﺮاج ، ﺗﺨﻠ. ﯿ. ﺺ و ﺧﺼﻮﺻ. ﯿ. ﺎت ﻓ. ﯾﺰﯿ. ﮑﻮﺷ. ﯿﻤﯿ. ﺎ. ﯾﯽ. ﺻﻤﻎ. داﻧﻪ. ﺷﻨﺒﻠ. ﯿ. ﻠﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﻗﺮار دارﻧﺪ . آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش. ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﻣﺎ. ي. اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ،. ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ. ﯽ. ﮐﻤﺘﺮ. ي. وارد ﺻﻤﻎ ﻣ. ﯽ. ﺷﻮد . ﺻﻤﻎ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠ. ﯿ. ﻠﻪ در. ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎ.

درسنامه دستگاه پوست - دانشكده پزشكي همدان

ﺗﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ . ﺷﻜﻞ. -4. ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎردار ﭘﻮﺳﺖ. ﻛﻒ ﭘﺎ. (. ﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨﻴﻢ. ) ﭘﻠﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ. را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻦ ﻻﻳﻪ را ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ... VII. در ﻓﻴﺒﺮﻳﻠﻬﺎي ﻟﻨ. ﮕﺮي. (anchoring fibril). ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻼژن درم ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﻗﺎﻋﺪه اي ﻣﻲ ﮔـﺮدد وﺟـﻮد. دارد . ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. : ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻟﻴﺰ ﺑﻮﻟﻮزا دﻳﺴﺘﺮوﻓﻴﻚ. رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ در.

All words - BestDic

قط‌ع‌ مخروط‌. Parabola, سهمي‌. Parabolic, سهمي‌ وار. Paraboloid, سط‌حي‌ كه‌ در اثر گردش‌ جسم‌ شلجمي‌ بدور خود تشكيل‌. Paraboloid, ميگردد، قط‌ع‌ مخروط‌ي‌. Parachute, چتر ... Peculiar, عجيب‌ وغريب‌، داراي‌ اخلاق‌ غريب‌، ويژه‌. Peculiarity, صفت‌ عجيب‌ وغريب‌، حالت‌ ويژگي‌، غرابت‌. Pecuniary, پولي‌، نقدي‌، مالي‌، جريمه‌ دار. Ped, سبد، زنبيل‌، پا.

Untitled

ﺭﺩﯾﻒ. ﻫﺎی. ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾ. ﻪ. ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺑﻪ. ﺁﻥ. ، ﺿﺮﯾﺒﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی. ﺯﯾﺮ، ﻃﺒﻖ. ﺭوﺵ. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪﻩ. ﺩﺭ ﺑﻨﺪ. ـ2. 8. ، ﺍﻋﻤﺎﻝ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ . ـ2. ـ7 .1. ﺿﺮﯾﺐ. ﻃﺒﻘﺎﺕ. و ﺿﺮﯾﺐ. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ. ، ﻣﻄﺎﺑﻖ. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﭘﯿﻮﺳﺖ .2. ـ2. ـ7 .2 .. ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﺑﺎ. 200. ﮐ. ﯿﻠﻮ ﮔﺮﻡ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻦ . 080103. 313،500. ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ. ﺗﻬﯿﻪ و ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ. ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﺑﺎ. 250. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻦ . 080104. 337،000.

7 پا شکسته مخروط,

آیین نامه ، قوانین و مقررات پیش نویس مسابقات ورزش زورخانه اي

-7. یک. نفر باید به عنوان میاندار انتخاب شود و با پیراهن شماره یک باید ورودی گود شنو، نرمش، میل گیری، پازدن، پای آخر،. داوری کشتی پهلوانی و دعا را انجام دهد. -8. در صورت مصدومیت میاندار)شماره. 1. ( و خروج نامبرده از ... زانو نباید هنگام شنا رفتن سنتی و زمان فرود شیرینکاری شکسته شود. ب( شنوی یک شالقه. -. دو شالقه. -. سه شالقه. -1.

چگونه کف خوانی کنیم؟ | ingooneh

خواندن کف دست که کف خوانی و کف بینی گفته می شود، ریشه در فرهنگ هندی ها و کولیها برای پیشبینی آینده دارد. هدف این است که با بررسی کف دست به شخصیت و آینده فرد پی برده شود. چه برای تفریح و وقت گذرانی و چه به طور جدی مشتاق یادگیری کف بینی باشید، در اینجا قصد داریم تنها با گرفتن دست کسی به سر درون او پی.

در ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ارزش ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟ - سازمان بیمه .

ﺳﺎ. ل. ﻫﺎ. ي ا. ﺧﯿﺮ. ،. ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎ. ري. ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﺳﻼﻣﺖ. در. ﮐﺸﻮ. ر ا. ﻓﺰ. وده. ﺷﺪ. ه ا. ﺳﺖ ﮐﻪ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ. اﺟﺮ. ﺣﯽﻫﺎ. ي. ﺑﺰ. رگ. ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ. ي. ﻧﻮﯾﻦ. ﯾﺎو. اﻧﺠﺎم. ﺧﺪﻣ. تﺎ. راﭘﺎ. ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ. د. ﺳﺘﮕﺎ. ﻫﺎه. ي. ﺟﺪﯾﺪ. و. ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ. و. ﻇﺮ. ف. ﻣﺪ. ت ز. ﻣﺎ. ن. ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬ. ا. ﺿﺮ. وري ا. ﺳﺖ. ارزش. ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺪﻣﺎ. ت. ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ. و. ﻫﻤﮕﺎ. م. ﮔﺮ .دد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮ. ر. در ا.

لیست قیمت تجهیزات پزشکی - بانی اسپرت

8, باند کشی 7 و نیم سانتی پاک سمن 065. 6,000 تومان. paksaman-log.jpg. 9, باند کشی ایران شفا 309 .. 102, پاشنه پوش ضد ترک پا طب و صنعت 82100. 20,000 تومان. teb-and-sanat-log.jpg. 103, رطوبت سنج و دماسنج درمان ... 224, ساق بند زانوبند حوله ای مخروطی پاک سمن 112. 31,500 تومان. paksaman-log.jpg. 225, كف بند شست دار.

آشنایی با ابزار و لوازم کوهنوردی (آپدیت 93/7/6 ) – گروه کوهنوردی مهرگان

12 ا کتبر 2013 . استفاده از باتوم از افزایش بی رویه ضربان قلب در ابتدای فعالیت و شروع کوهنوردی کمک کننده است(ولی بعد از مدتی این کاهش ضربان بدلیل فعالیت ماهیچه های دست و پا ادامه پیدا نمیکند). معایب استفاده از باتوم در کوهنوردی: ۱- استفاده نادرست از باتوم(اگر فاصله بین بدن و باتوم زیاد باشد نه تنها کشیدگی در اندامها.

کهربا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

. یا جانوری دارند قرار دارد. در دوران قدیم زمین‌شناسی به صورت صمغ از درختان کاج مخروطی شکل به نام (پیتوس-سوکسینیفرا) خارج شده و پس از خشک و سخت شدن به صورت فسیل و سنگ درآمده‌است. . برخی از درختان صمغ تولید می‌کنند، اما در اغلب موارد این ته نشست توسط فرایندهای فیزیکی و شیمیایی شکسته می‌شود. در معرض نور، باران،.

ﻛﻠﻴﺎﺕ -١ ١٣ ﺷﺮﺡ ﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ

ﻪ ﺑ. ﻫﺮ. ﺣﺎﻝ ﻭﺯﻥ ﻏﻠﺘﻚ ﻣﻮﺭﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻧﮕﺮﺩﺩ . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻗﻮﺳﻬﺎ ﻛﻪ. ﻏﻠﺘﻚ ﺯﻧ. ﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﺱ ﻭ ﭘﺎ .. ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﺒﻬﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻪﺑ(. ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ) -٦. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭﺷﺖ. ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻨﻬﺎﻱ ﭼﻜﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺨﺮﻭﻃﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﺩ . ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻨﻬﺎﻱ ﻓﻜﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ.

Pre:پیشنهاد سنگ شکن مخروطی GP100S
Next:توزیع منابع سنگ آهک در استان شاندونگ