Feb 24

نزدیک در 500 متر از خطوط ولتاژ بالا ممنوع است

حریم جدید خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، ابلاغ شد - برق نیوز2 مه 2015 . الف حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 1 تا 20 کیلوولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (2.10) متر می‌باشد. . عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و تأسیسات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و.نزدیک در 500 متر از خطوط ولتاژ بالا ممنوع است,ولتاژ بالا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. به کار می‌روند. ولتاژ بالا به معنی ولتاژی بیش از ۱٬۰۰۰ ولت است بدین معنی که ولتاژهای بیش از هزار ولت را ولتاژ بالا و زیر هزار ولت را ولتاژ پایین می نامند. . ناشی از خطوط فشارقوی، برای خطــوط برق ۲۰ کیلوولت ۵ متر، ۶۳ کیلوولت ۱۳ متر، ۱۳۲ کیلوولت ۱۵ متر، ۲۳۰ کیلوولت ۱۷ متر و ۴۰۰ کیلوولت ۲۰ متر حریم درنظر گرفته شده است.

به اشتراک گذاشتن در

ایمنی کار کنار خطوط فشار قوی برق - ایمنی بالابرها fe | ایمنی بهداشت .2 ژوئن 2012 . حریم درجه یک و حریم درجه دو و برای شبکه های هوایی با ولتاژ بیش از 1000 ولت تعریف شده است همان طوری که در پیامهای قبلی نیز اشاره شده است برای ولتاژ بین 1000 ولت تا 33 هزار ولت ولتاژ فشار متوسط و برای خطوط بالاتر از 33 هزار ولت به بالا فشار قوی گفته می شود در بعضی از تقسیم بندی ها برای ولتاژ 400 هزار.نزدیک در 500 متر از خطوط ولتاژ بالا ممنوع است,ولتاژ بالا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. به کار می‌روند. ولتاژ بالا به معنی ولتاژی بیش از ۱٬۰۰۰ ولت است بدین معنی که ولتاژهای بیش از هزار ولت را ولتاژ بالا و زیر هزار ولت را ولتاژ پایین می نامند. . ناشی از خطوط فشارقوی، برای خطــوط برق ۲۰ کیلوولت ۵ متر، ۶۳ کیلوولت ۱۳ متر، ۱۳۲ کیلوولت ۱۵ متر، ۲۳۰ کیلوولت ۱۷ متر و ۴۰۰ کیلوولت ۲۰ متر حریم درنظر گرفته شده است.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر نزدیک در 500 متر از خطوط ولتاژ بالا ممنوع است

ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاره ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ دو ۶٣ ﺧﻂ

ارﺗﻔﺎع. ﻣﻤﻨﻮع. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . •. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. در. ﻣﻮاردﯾﮑﻪ. در. ﻧﺰدﯾﮑﯽ. ﺧﻂ. اﻧﺘﻘﺎل. ﻋﻨﺼﺮ. دﯾﮕﺮي. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ. آن. ﻫﻢ. ﺑﺮاي. ﺧﻮد. ﺣﺮﯾﻢ. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ. (. ﻣﺜﻞ. ﻟﻮﻟﻪ. ﮔﺎز. ) ﺑﺎﯾﺪ. ﺣﺮﯾﻢ. آن. ﻋﻨﺼﺮ. را. ﻧﯿﺰ. در. ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺜﺎل. در. ﺷﮑﻞ. ﻟﻮﻟﻪ. ﮔﺎز. ﻧﺸﺎن. داده. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺑﺮاي. ﺧﻮد. ﺣﺮﯾﻢ. ﺑﺮاﺑﺮ. 12. ﻣﺘﺮ. ﻧﯿﺎز. دارد. ﮐﻪ. ﺑﺎﯾﺪ. از. اﻧﺘﻬﺎي. ﺣﺮﯾﻢ. درﺟﻪ. 2. ﺧﻂ. 12. ﻣﺘﺮ. ﻓﺎﺻﻠﻪ. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻪ. از. ﺧﻮد. ﻣﺤﻮر. ﺧﻂ. •. ﺑﺮاي. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺣﺮﯾﻢ. ﺷﻬﺮي.

ایمنی کار کنار خطوط فشار قوی برق - ایمنی بالابرها fe | ایمنی بهداشت .

2 ژوئن 2012 . حریم درجه یک و حریم درجه دو و برای شبکه های هوایی با ولتاژ بیش از 1000 ولت تعریف شده است همان طوری که در پیامهای قبلی نیز اشاره شده است برای ولتاژ بین 1000 ولت تا 33 هزار ولت ولتاژ فشار متوسط و برای خطوط بالاتر از 33 هزار ولت به بالا فشار قوی گفته می شود در بعضی از تقسیم بندی ها برای ولتاژ 400 هزار.

بررسی ایمنی در سیستم های برق فشار ضعیف - پیام ایمنی

12 مه 2014 . (مقاومت بدن را بین 500 تا 1000 اهم در نظر می‌گیرند) مطابق شکل 2 در ولتاژ ثابت، عامل محدود کننده جریان، امپدانس بدن، امپدانس مسیر و امپدانس منبع ولتاژ است. (امپدانس منبع معمولا ناچیز و قابل صرفنظر است). امپدانس مسیر بستگی به شرایط مدار برق گرفتگی، خشکی و رطوبت محل اتصالی، مقاومت زمین و نحوه تماس با.

نزدیک در 500 متر از خطوط ولتاژ بالا ممنوع است,

ايمني كاربردي در كار با تجهيزات و دستگاه هاي الكتريكي و مدارات برق دار

وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق. : اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را. ﺑﺎ وﻟﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در. ﺻﻨﻌﺖ. ودﺑﻪ. دﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. : وﻟﺘﺎژ ﺑ. ﺎﻻ ﮐﻪ از. 1000. وﻟﺖ. (. 1kv. ) ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻪ از. 1000. وﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ . 500. ﺗﺎ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ. 10000. ا. ﻫﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . 2-5-. ﻋﻠﻞ. ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ. ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ. ﺑﻪ ﺷﺶ ﻋﻠﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. : 2-5-1-. ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺪار. ﻓﺎز (. ) 2-5-2-. ﺗﻤﺎس ﺑ. ﺎ. ﺳﯿﻢ ﻧﻮل در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن وﻟﺘﺎژ در.

ﮑﺎت ا ا ﯽ ﺗﺄ ﺴﺎت ﯽ ﺳﺎ ﻤﺎن - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

10. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ وﻟﺘﺎژ ﻧﺒﺎﺷﺪ. 30. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . •. در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ اﺑﺘﺪا. 10. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻒ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪن ﻛﺎﺑﻞ. 10. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ روي آن ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي و ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ .. ﻛﻪ اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ،. ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . -5. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ. اﻧﻮاع ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت، در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ.

ﮐﻠﯿﺎت ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃ - اداره کل راه و شهرسازی .

5 فوریه 2010 . ﻣﺘﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺒﺮ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬر ﯾﺎ ﮔﺬرﻫﺎي ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺒﺮﮔﻮﯾﻨﺪ . ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺣﺪود ﯾﮏ .. وﻟﺘﺎژ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ. 380. -. 220. وﻟﺖ. 50. ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ. 20. ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ. 1. ﻣﺘﺮ. 63. ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ. /5. 1. ﻣﺘﺮ. ب. -. ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎﯾﻪ و دﮐﻞ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل.

دنیایی آزمایشات الکترونیک:بازی با خطوط برق ولتاژ بالا! - آپارات

9 ژانويه 2014 . دنیایی آزمایشات الکترونیک:بازی با خطوط برق ولتاژ بالا! . جناب،طبق گفته خودشون البته در ویدئو های قبلی این ها با خطوط 500کیلو ولت کار میکنند،ضمن اینکه ایرن خطوط برق 500 نداره،ولی 400 و 230 دارد،اما در خارج (چین )1200 کیلو ولت هم . مشخصه دست اینها به حدود 30 سانتی متری که میرسه جریان برقرار میشه .

فیزیک )2 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

خطوط انتقال برق ولتاژ باال. 10410ــ6 V. آذرخش. 10810ــ9V. برخورد پرتوهای کیهانی با مولکول های هوا،. نتیجهٔ. در. الکترون هایی از این مولکول ها کنده می شوند. در نزدیکی. سطح زمین، میدان الکتریکی با بزرگی 150N/C و جهت رو. به پایین وجود دارد. الف( اگر یکی از این الکترون ها، تحت. تأثیر این میدان 500m رو به باال جابه جا شود، انرژی.

خرید دستگاه تستر های ولتاژ | فاز متر فشار قوی - پارس الکترونیک

دستگاه های تستر هایولتاژ جهت بررسی ولتاژ بالا در دو نوع ولتاژ DC و یا ولتاژ AC کاربر را در اندازه گیری الکتریسیته موجود در خطوط برق و یا مولدهای تولید هایولتاژ . دستگاه های آشکار ساز ولتاژ فشار قوی و فشار متوسط با نام هایاپرومتر و فازمتر جهت تست ولتاژ شبکه برق مورد استفاده قرار میگیرند این نوع دستگاه ها با نزدیک شدن.

کیفیت توان- بخش هارمونیک - Works Bepress

17 نوامبر 2015 . وﺟﻮد. ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎي. زوج. در. ﺳﯿﺴﺘﻢ. اﻏﻠﺐ. ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه. اﺷﮑﺎﻟﯽ. در. ﺳﯿﺴ. ﺘﻢ. اﺳﺖ . ➢. ﺑﺎرﻫﺎي. ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ. ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎي. ﺟﺮﯾﺎن. ﻫﺴﺘﻨﺪ. و. ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﻬﺎ. ار. ﺑﻪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻗﺪرت. ﺗﺰرﯾﻖ. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . اﻋﻮﺟﺎج. وﻟﺘﺎژ. ﻧﯿﺰ. در. اﺛﺮ. ﻋﺒﻮر. ﺟﺮﯾﺎن. اﻋﻮﺟ. ﺎﺟﯽ. از. اﻣﭙﺪاﻧﺲ. ﺳﺮي. و. ﺧﻄﯽ. ﺷﺒﮑﻪ. اﯾﺠﺎد. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ➢. ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي. ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ. ﻋﺒﻮر. ﮐﻨﻨﺪه. از. اﻣﭙﺪاﻧﺲ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺎﻋﺚ. اﯾﺠﺎد. اﻓﺖ. وﻟﺘﺎژ. ﺑﺮاي. ﻫﺮ. ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ.

تويع برق استان قم-شركت نيرو آيلار

4 فوریه 2014 . لذا با نظر به اهمیت کیفیت نصب ارتینگ در بالا بردن ضریب اطمینان: ایمنی افراد، خطوط شبکه، سیستم های تولید، تجهیزات مصارف صنعتی و خانگی. . 5- ضروری است در هنگام پر کردن چاه بعد از هر20سانتی متر مواد دوغاب سفت شده را کمپکت کرده تا کاملاً به میله ارت بچسبد، این عمل باعث فشردگی و چسبندگی لایه های.

نزدیک در 500 متر از خطوط ولتاژ بالا ممنوع است,

ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

2 فوریه 2011 . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﺨﺎر. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳـﻪ. ﻣﻄﺒﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮاي ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ، ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ. 63. ﻛﻴﻠﻮ. وﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ. و ﻳﺎ ﺧﻄﻮط ﮔﺎز .. 5-1-2. اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ، ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪ. ﻛﺸﻲ ﮔﺎز. و. در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﻳـﺪ رﻋﺎﻳـﺖ. ﻧﻤﻮد. ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﺒﻮر ﻋﺮﺿﻲ ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﮔﺎز از داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ. ﻧﻴﺰ. ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ.

Z] Z¯|ŸY« Âe€a { Êf À ʧY€³ÂË{Y - سازمان انرژی اتمی

ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﺧﺎص و در ﺻﻮرﺗﯿﮑ. اﻪ. ﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع دز از. µSv. 50. ﺗﺠﺎوز. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران ﺑﺎ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰ. ی دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ در آن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . 3-48. ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ... ﻣﺘﺮی. P”. " ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ. 2000. 500. 20. M”. " ﻣﺘﺤﺮک. 2000. 1000. 50. F”. " ﺛﺎﺑﺖ. 2000. 1000. 100. **. ﺗﻮﺟﻪ. : ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آﻫﻨﮓ دز ﺑﺎﯾﺪ درﯾﭽﻪ ﺧﺮوج ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺮوج ﭼﺸﻤﻪ در.

جریان های اتصال کوتاه 0.4 kVA

کابل را از ترانسفورماتور به RSCH1 در زمین علامت ASBG 3h120 + 1x70 گذاشته، طول خط 250 متر است. . حذف قابل توجهی از سیستم های قدرت الکتریکی از مراکز تغذیه نشان می دهد که اتصال کوتاه برای ولتاژ ترانسفورماتور گام به پایین در شبکه که در آن نصب می شود، باقی می ماند .. برای خطوط در قلاب ها، این فاصله معمولا بین 500 .

ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ - گروه مهندسی عمران

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺧﻄﻮط. اﻧﺘﻘﺎل ﻧﮕﺮدد ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻛﺘﺒﻲ از وزارت ﻧﻴﺮو و ﻳﺎ. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . . در ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ. 2. ﺗﻨﻬﺎ. اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻢ از ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺨﺎزن. ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﺣﺮﻳﻢ. ﻫﺎي. درﺟﻪ. و 1. 2. اﻧﺘﻘﺎل. ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق. ردﻳﻒ. وﻟﺘﺎژ. (. ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ. ) ﺣﺮﻳﻢ. درﺟﻪ ﻳﻚ. (. ﻣﺘﺮ. ) ﺣﺮﻳﻢ. درﺟﻪ دو. (. ﻣﺘﺮ. ) 1. ﺗﺎ. 20. 3. 5. 33. 5. 15. 63. 13. 20. 132. 15. 30. 23. 17. 40. 400. ﺗﺎ. 500.

آیین نامه ایمنی در معادن

ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ. ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮ. ﻣﻤﻨﻮع. اﺳﺖ . ﻣﺎده. :154. ﺳﻴﻢ. ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻛﻠﻴﺪ. ﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن در ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. 500. ﻣﺘﺮ و در اﺑﺘﺪاي. ﻫﻤﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده. :155. ﺳﻴﻢ. ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮ. ا ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎ. ﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده. :156. ﺳﻴﻢ. ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﻌﺎدن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ. زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮاي ﺗﺎزه ﺷﺒﻜﻪ.

نزدیک در 500 متر از خطوط ولتاژ بالا ممنوع است,

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

7 ژوئن 2010 . ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ . ﺩﺭ ﻃـﺮﺡ. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻻﺯﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣ. ﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺑﻨﻴـﻪ ﺑـﺰﺭﮒ،. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ .. ﻣﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘـﻪ. ای، ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ در اﺻـﻠﯽ ورود ﺑـﻪ. ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده. ،. و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن. ،. ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳـﻂ، دری.

حقوق: حقوق شهري و شهرسازي

2 ژوئن 2011 . قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز در تاريخ 31/3/1350 بصورت ماده واحده با 3 تبصره به تصويب رسيد که بر اساس ماده واحده آن احداث هرگونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع اعلام گرديده است. مطابق تبصره يک همان قانون شرکت ملي گاز.

دستورالعمل هاي نصب

ﻣﺠﺮﻳﺎن در ﺣﻮزه ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﻜـﺎران و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در ﺣـﻮزه ﺑﻬـﺮه. ﺑـﺮداري و ﺳـﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬـﺪاري و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه. اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻴﺮو و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﺻﻔﺮ. ﻓﺮﺿﻌﻠﻲ. زاده. رﺋﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴ. ﺮو. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ. ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻂ و ﭘﺴﺖ. ﺣﻤﻴﺪه.

Pre:اجاره پاره پاره کننده
Next:ماشین آلات برای سنگ طلا