Mar 24

فرایند تولید بنتونیت به توجه

بنتونیت - شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبیﺧﺎﺻﯿﺖ. رﻧﮕﺒﺮی. ،ﺗﺼﻔﯿﻪ. ،ﮐﻤﮏ. ﺑﻪ. ﺷﻮﯾﻨﺪﮔﯽ. وﻏﯿﺮو. ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. وﺟﻮد. دارد. وﻟﯽ. ﻫﯿﭽﮑﺪام. از آﻧﻬﺎ. ﺧﺎﺻﯿﺘﻬﺎی. وﯾﮋه. ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ. را. ﻧﺪارﻧﺪ . 1 -8-. اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺎﻻ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ. ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨ. ﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ... ، ﺧﻮد. ﮐﻔﺎ ﺷﺪن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.فرایند تولید بنتونیت به توجه,فرایند تولید بنتونیت به توجه,پروژه گندله سازی 5 میلیون تن در سال : شرکت سرمایه گذاری پارسیاندر حال حاضر احداث کارخانه تولید گندله به ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن در سال در مجتمع سنگان به نحوی که مناسب برای استفاده در روش احیا مستقیم میدرکس یا فرآیند های . یا لورگی می باشد، که با توجه به شرایط خوراک و محصول مورد نیاز و همچنین ظرفیت تولید روش زنجیر متحرک برای تولید گندله دراین کارخانه مدنظر قرارگرفته شده است.

به اشتراک گذاشتن در

شركت كامپوزيت مكرر>بنتونیتاين ماده ژله اي در بين دو لايه تكستايل محصور شده و فيلم آببندي را به ضخامت 6 ميليمتر ايجاد مي نمايد بنتونيت مورد استفاده در توليد اين محصول از دو نوع سديم بنتونيت و كلسيم بنتونيت ميباشد كه هر يك با توجه به ساختار مولكولي خود داراي خواصي متفاوت هستند . متداول ترين نوع بنتونيت مورد استفاده ، بنتونيت سديم فعال (Active.فرایند تولید بنتونیت به توجه,بهبود كيفيت بنتونيت هاي نامرغوب با مواد شيميايي . - پژوهش نفت7 ژوئن 2014 . ضعيف بنتونيت های نامرغوب، استفاده از پليمرها به صورت افزودني در سيال حفاری، توجه پژوهشگران را بيش تر جلب كرده است. اما اين. مواد عيوبی نيز دارند كه از آن جمله مي توان به آسيب سازند و باال بودن هزينه توليد اشاره كرد. بنابراين پژوهش هايي . خلل در سيال. حفاری مستقيما بر فرآيند حفاری موثر است، حفظ و بهبود.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر فرایند تولید بنتونیت به توجه

ماشین آلات خط تولید فعال بنتونیت

19 جولای 2016 . arab.stonecrushersolution/solutions/solutions ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺧﺎك رﻧﮕﺒﺮ. (. ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ. ) در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ .

بنتونیت - سینا تولید - آهک | سود پرک | سود مایع

انواع بنتونیت. این ماده با توجه به نوع ساختار و همچنین ناخالصی های موجود در آن به 2 دسته کلی تقسیم بندی می شود: بنتونیت سدیمی (سدیک) : ناخالصی قالب آن عنصر سدیم بوده و جاذب رطوبت است و در اثر جذب آب ، به میزان زیادی منبسط می شود. کاربرد اصلی آن در حفاری چاه های نفت و گاز بوده و به عنوان یک عایق طبیعی نیز کاربرد دارد.

ﻣﻮﻧﺘﻤﻮرﻳﻠﻮﻧﻴﺖ از ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻣﻌﺪن ﻗﺎﺋﻦ ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻨﺎﺳ

3 سپتامبر 2013 . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺘﻤﻮرﻳﻠﻮﻧﻴـﺖ در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺑـﻪ. روش ﺧﺎﻟﺺ. ﺳﺎزي از ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻤـﻲ. ﺷـﻮد و. ﺑـﺎ. در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻧﺘﻤﻮرﻳﻠﻮﻧﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ از ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر،. ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻟ. ﺺ. ﺳﺎزي ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ. ﻲ. ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از. ﻣﻌﺪن ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻮﻧﺘﻤﻮرﻳﻠﻮﻧﻴـﺖ آن.

شركت كامپوزيت مكرر>بنتونیت

اين ماده ژله اي در بين دو لايه تكستايل محصور شده و فيلم آببندي را به ضخامت 6 ميليمتر ايجاد مي نمايد بنتونيت مورد استفاده در توليد اين محصول از دو نوع سديم بنتونيت و كلسيم بنتونيت ميباشد كه هر يك با توجه به ساختار مولكولي خود داراي خواصي متفاوت هستند . متداول ترين نوع بنتونيت مورد استفاده ، بنتونيت سديم فعال (Active.

افزایش تولید پودر بنتونیت در ناحیه صنعتی مود

19 دسامبر 2017 . خراشادیزاده با بیان اینکه بنتونیت یکی از چرخه های اصلی در تولید صنعت فولاد است افزود: هم اکنون تولیدات کارخانه بنتونیت مود به واحدهای گندله سازی خواف در خراسان رضوی و زرند و سیرجان کرمان ارسال می شود. وی با اشاره به استقبال صنایع فولادی از پودر بنتونیت گفت:خوشبختانه با توجه به مصرف بالا و نیاز این.

بنتونیت سینا

همان طور که می دانید کنترل میزان آفلاتوکسین در شیر بسیار مهم و مورد توجه است. آفلاتوکسین B1موجود در مواد خوراکی در بدن دام هیدروکسیله شده و به آفلاتوكسين 1M تبدیل می گردد و با ترشح به شیر از بدن دفع می گردد. حضور آفلاتوکسین ها در خوراک سبب کاهش مصرف خوراک و به تبع آن کاهش تولید شیر می گردد. به طور کلی سطح ppb.

گندله را چگونه می‌سازند - روزنامه صمت

7 سپتامبر 2015 . در فهرست میانگین درصد عناصر موجود در کنسانتره تولیدی استرالیا که در ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین سالانه ۱۰۰میلیون تن کنسانتره با مشخصات مندرج در جدول را تولید کرده و صادر می‌کنند همراه با میانگین آنالیز گندله تولیدی در سال ۱۳۹۳ در «چادرملو» و «مجتمع فولاد مبارکه» آورده شده است.در۱۰ سال اخیر با توجه به.

پودر بنتونایت - Sormak Mining Company

در حال حاضر اين شركت با 3 خط توليدي فعال ، توليد پودرهاي باريت ، بنتونيت‌، كربنات كلسيم ، آهك هيدراته ،گیلسونایت، هماتيت ميكرونيزه را بر اساس نياز و مشخصات . انواع بنتونیت. این ماده با توجه به نوع ساختار و همچنین ناخالصی های موجود در آن به 2 دسته کلی تقسیم بندی می شود: بنتونیت سدیمی (سدیک) : ناخالصی قالب آن عنصر.

شرکت فرزان پودر

پس از آن با اخذ پروانه بهره برداری از سازمان کل صنایع و معادن به تولید انبوه رسید. در سال ۱۳۸۹ با توجه به نیاز بازار مبادرت به واردات سه خط تولید میکرو پودر نمود. . محصولات ما شامل : انواع پودرهای تالک سبز تالک سفید انواع کائولن بنتونیت فرآوری شده بنتونیت حفاری کربنات کلسیم , دولومیت دیاتومیت بالکلی بنتونیت سوپر.

بررسی اقتصادی و روش تولید بنتونیت فعال از بنتونیتهای معادن .

آنگاه نسبت به بررسی نتایج بدست آمده اقدام خواهد شد و در صورت نیاز خط تولید مناسب نیمه صنعتی جهت تولید بنتونیت فعال ارائه می‌گردد. با توجه به اینکه براساس نتایج آزمایشگاهی طرح نیمه صنعتی تهیه خواهد شد لذا دقت آنالیز نمونه‌ها و نتایج آزمایشگاه از حساسیت بالایی برخوردار است ، لذا ضروری است که با استفاده از نرم‌افزارهای.

فرایند تولید بنتونیت به توجه,

ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي ( ﺑﻨﺘ ) - معاونت غذا و دارو

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو. ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺧﺎك رﻧﮕﺒﺮ. (. ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ. ) در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ. ﺗﺪوﻳﻦ. : 1388. PEI/CrV1/0043 ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳ. ﻜﻲ آن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف دارد . -. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎك رﻧﮕﺒﺮ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﺎ. ر. ﺑﺮدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎك رﻧﮕﺒـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت. زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي.

هضم و مصزف خوراک يت بزتوليد شيز، قابل یم اثز کاربزد بنتونيت .

کاربرد سه نوع بنتونیت مختلف در جیره. گوسفندان، تأثير معنیداری بر تولید پشم، غلظت آمونیاک. شکمبه، وزن زنده حیوان و غلظت اسیدهای چرب فرار موجود در. شکمبه نداشت ( و همکاران، ۱۹۹۰). افزایش رشد ۱۷. درصدی پشم در گوسفندانی که ۱۵ گرم در روز بنتونیت از طریق. آب آشامیدنی دریافت کرده بودند، گزارش گردید (. ، ۱۹۹۰). با توجه به.

جداسازی اجزای بنتونیت به منظور دستیابی به نانو مونت‌موریلونیت .

از مهمترین نتایج این پژوهش میتوان به دستیابی به نانوذرات رسی با سطح ویژهی (m2/g) 522.58 و میانگین قطر 6.13 میکرومتر اشاره کرد. نانوذرات تولیدی در این روش از درجهی خلوص مناسبی برخوردار بوده بهطوریکه با توجه به نتایج آزمایشهای ریزساختاری XRD، SEM و PSA، نمونهی نانو مونتموریلونیت بهدست آمده نسبت به نمونه نانو.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺠﻦ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﻗﻴﺮ ﺩﺭ ﺻ

ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻟﺠﻦ ﺍﺳﻴﺪي ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻭي (۱ ﺗﺎ ۵ ﮔﺮﻡ). ﺑﺎ ۵۰ ﮔﺮﻡ ﻟﺠﻦ ﺍﺳﻴﺪي . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﺮﺍي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ، ﺍﺯ ﺻﺪ. ﺑﺸﮑﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ، ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺑﺸﮑﻪ ﻟﺠﻦ ﺍﺳﻴﺪي ﺑﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﺭﻳﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺠﻢ ﻟﺠﻦ ﺍﺳﻴﺪي. ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ. ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ.

ﻣﮕﺎﻓﺮآور - megafaravar

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﺧﻮراك دام، ﻃﯿﻮر و. آﺑﺰﯾﺎن. ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﯽ . در. ﻧﯿﺰ . ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ. اﻋﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺎذب. (. ﺣﺮارت. دﻫﯽ و اﻟﮏ ﮐﺮدن ﻃﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻷ ﻣﯽ. ﺗ. ﻮاﻧﺪ ﺑﺎ. ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي . اﻧﻮاع ﺟﺎذب ﻫﺎ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ي ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي ﮐﺸﻮر اﻣﺮي ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. In vitro.

ﻭ ﺯﺋﻮﻟﻴﺖ ( ﻣﻮﻧﺘﻤﻮﺭﻳﻠﻮﻧﻴﺖ ) ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺷ

3. ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. 8/7/83. ﺧﻼﺻﻪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﻓﺮاوری ﺷﺪه و. ﻧﺸﺪه و. ﮐﻠﯿﻨﻮﭘﺘﯿ. ﻠﻮﻟﯿﺖ روی ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و. ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ. ﻫﺎی ﻫﻀﻢ و ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ. آ. زﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﭘﺲ از. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭼﻬﺎر ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن، وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ. اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد،.

سنتز نانو پودر شیشه سرامیک کوردیریت با استفاده از ماده معدنی .

چکیده - نانو پودر شیشه سرامیک کوردیریت با یک استوکیومتری بسیار دقیق و با استفاده از مواد خام اولیه بنتونیت، تالک، کائولن و . در این مقاله. هزینه تولید کوردیریت را با استفاده از روش واکنش حالت. جامد و استفاده از مواد معدنی خام مانند بنتونیت، تالک و. کائولن و با بکارگیری فرآیند شوک . در این دما با توجه به نتایج که در.

تغییرات ریزساختاری و پیشرفت واکنش¬های . - مهندسی عمران مدرس

ژئوتکنيک زيست. محيطی مناسب با کمترين ميزان نفوذپذيري و قابليت جذب حداکثري آالين. ده از اهداف اين مقاله است. فرايند. توليد نانوذرات رسی از رس. هاي بنتونيت با رويکرد باال به پايين شامل حذف بعضی از مواد به شکل ضايعات است. در پژوهش. هاي صورت. گرفته از طريق فرايندهاي فيزيکی و شيميايی اجزاي نمونه رسی بنتونيت به.

روشهاي فرآوري مواد خوراکي و تأثير آن در تغذيه دام وطيور

ﺎرﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن . رﻃﻮﺑﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن. 15-18 %. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻮراﮐﻬﺎي ﺑﺎﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . از ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ ﻟﯿﮕﻨﻮزول ، ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ وﯾﺎ ﻣﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي. 10-15%. ﮔﻨﺪم وﺗﺎ ﺣﺪ ﮐ. ﻤﺘﺮي ﺟﻮ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده از. % 2. آب اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . دراﯾﻦ روش زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي ﺻﺮف ﺧﻮردن ﻣﯽ.

Pre:خرید دستگاه جدید هواپیمای بی موتوری پرواز
Next:40TPH مخروط تجهیزات هیدرولیک سنگ شکن