Apr 26

white papers - Arya Sepehr KayhanISO 10816-3. -. ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ. -. ارزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ارﺗﻌﺎش. ﻗﻄﻌﺎت ﻏﻴﺮ دوار. (ﺑﺨﺶ ﺳﻮم. -. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از. 15. ﻛﻴﻠﻮ وات و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ. 120. و. 1500. دور در دﻗﻴﻘﻪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ). ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ISO 108116. دﻳﮕﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻤﭗ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد. اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ آن. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ارتعاشی کیلو وات,مقایسه ی استانداردهای مختلف در رابطه با ارتعاشات پمپ (بخش دوم)مقایسه ی استانداردهای مختلف در رابطه با ارتعاشات پمپ (بخش دوم). 2-1- ISO 10816-7- ارتعاشات مکانیکی- ارزیابی ارتعاشات ماشین با اندازه گیری ارتعاش قطعات غیر دوار. (بخش هفتم- پمپ های روتودینامیکی برای کاربردهای صنعتی- اندازه گیری از روی شفت دوار). این استاندارد ماشین های صنعتی با قدرت نامی بالاتر از 15 کیلو وات را.

به اشتراک گذاشتن در

عیب یابی الکترو موتور ها با استفاده از آنالیز ارتعاشات از آقای حسن .اﻧﻮاع. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آﻧﺎﻟﯿﺰ. ارﺗﻌﺎﺷﺎت در واﺣﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﮕﻤﺘﺎن. 1-. روﻧﺪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر. اﺳﯿﺎب ﻣﻮاد ﺧﻂ دو. 3400. ﮐﯿﻠﻮ واﺗ. ﯽ. (. دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ. : اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ. ) اﻟﮑ. ﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر اﺳﯿﺎب ﻣﻮاد ﺧﻂ دو. در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ داراي. روﻧﺪ داﻣﻨﻪ ﮐﻠﯽ ارﺗﻌﺎش ﺑﺎﻻ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ . در ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻒ. ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و. Envelope. ﭘﯿﮏ ﻫﺎي ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ. در race. ﺧﺎرﺟﯽ. ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎه در ﻃﯿﻒ.ارتعاشی کیلو وات,کیلووات ساعت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکلیووات ساعت (با نمادهای kW·h ،kW h یا kWh) یکی از یکاهای تجاری انرژی الکتریکی است. از آنجایی که انرژی حاصلضرب توان در زمان است و از سوی دیگر توان بر حسب وات یا کیلووات و زمان بر حسب ثانیه یا ساعت اندازه‌گیری می‌شود، واحد انرژی به صورت وات‌ساعت یا کیلووات ساعت خواهد بود. یک کیلووات ساعت برابر است با انرژی.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر ارتعاشی کیلو وات

ارتعاشی کیلو وات,

white papers - Arya Sepehr Kayhan

ISO 10816-3. -. ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ. -. ارزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ارﺗﻌﺎش. ﻗﻄﻌﺎت ﻏﻴﺮ دوار. (ﺑﺨﺶ ﺳﻮم. -. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از. 15. ﻛﻴﻠﻮ وات و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ. 120. و. 1500. دور در دﻗﻴﻘﻪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ). ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ISO 108116. دﻳﮕﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻤﭗ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد. اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ آن. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

مقایسه ی استانداردهای مختلف در رابطه با ارتعاشات پمپ (بخش دوم)

مقایسه ی استانداردهای مختلف در رابطه با ارتعاشات پمپ (بخش دوم). 2-1- ISO 10816-7- ارتعاشات مکانیکی- ارزیابی ارتعاشات ماشین با اندازه گیری ارتعاش قطعات غیر دوار. (بخش هفتم- پمپ های روتودینامیکی برای کاربردهای صنعتی- اندازه گیری از روی شفت دوار). این استاندارد ماشین های صنعتی با قدرت نامی بالاتر از 15 کیلو وات را.

بررسی کنترل صدا و ارتعاش در برجهای مسکونی پروژه . - فراسوی شرق

2 - بویلرهای آب گرم به ظرفیت 3000000 کیلو کالری در ساعت - 6 دستگاه. 3 - پمپ های سرمایشی به گرمایشی، مبدلهای کویلی صفحه ای و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی حدود 60 عدد ( با مدلهای متفاوت ). 4 - دیزل ژنراتور هر یک به ظرفیت .800 کیلو وات آمپر - 3 عدد. در گام اول، خرید تجهیزات با صدای کم می تواند به عنوان اولین گزینه.

راژان پرتو پارس - سایر محصولات

. از 5 کیلو وات) می باشد. این سروو درایو قابلیت کنترل دقیق موقعیت، سرعت و گشتاور موتور را به صورت همزمان دارا است. برخی از ویژگی های این سیستم را می توان چنین برشمرد: - بهره گیری از پردازندۀ پر قدرت ARM جهت اجرای الگوریتم های پیچیدۀ کنترلی - استفاده از منحنی حرکت S-curve جهت کمینه کردن ضربه و ارتعاشات مکانیکی

بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی تحت عیوب مختلف به کمک .

کيلو وات توان را دارد. تسمه در حاالت. مختلف روي موتور نصب و ارتعاشات آن ثبت شد. در تالش براي شبيه. -. سازي شرایط واقعي تسمة زمانبندي در خودرو از موتور. برقي براي. گرداندن موتور استفاده نشد، بلکه موتور داراي احتراق بود و با نيروي. حاصل از آن به گردش در آمد. در این شرایط الزم است تا سرعت و. گشتاور موتور پایش شود.

بایگانی‌ها تجهیزات آزمون موتور - Dina Motors

لرزه گیر شرکت دینا، یک لرزه گیر از نوع هوایی با قابلیت تنظیم ارتفاع است که امکان میراکنندگی حداکثری ارتعاشات و عدم انتقال آن به سایر قسمتهای ماشین را . دستگاه تکانه آزما، یک دستگاه قدرتمند با طراحی صنعتی مناسب میباشد که مخصوص اندازهگیری و ثبت صدا و ارتعاشات ساخته شده است. .. قدرت خنک کاری 120 کیلو وات.

دینامومتر ادی کارنت 190 دستگاه اندازه گیری قدرت و کشتاور موتور .

ارتعاشات و نویز موجود. در سیستم های مکانیکی، نه تنها باعث آسیب به شنوایی و اعصاب. کاربران دستگاهها می شود، بلکه در عملکرد ماشینها نیز تأثیر داشته و در .. مشخصات فنی. ○. قدرت خنک کاری 120 کیلو وات. ○. سرعت شیر سه راهه60 ثانیه )کامل(. ○. حجم مخزن آرامش5 لیتر. ○. وزن 30 کیلو گرم. ○. ارتفاع125 سانتی متر. ○.

ارتعاشی کیلو وات,

سوابق تحصيلي - دانشگاه تربیت مدرس

ارتعاشات. آلتراسونیک. " مجله. مهندسي. مکانیک. مدرس،. شهريور. 3111. ،. دوره. 33. ،. شماره. 6. " طراحي، ساخت و مطالعه رفتار ترانسديوسر رزونانسي پیچشي . صنايع الغدير . طراحي و. ساخت من. ا. بع تغذيه. آلتراسونیک. با توانهای متغییر از. 866. وات تا. 1. کیلووات، دارای رنج متغییر ولتاژ از. 6. تا. 666. ولت و رنج فرکانس. 36. تا. 35.

نگهداری و تعمیرات - آنالیز ارتعاش

اگر قیمت برق صنعتی را کیلو وات ساعتی 50 تومان بگیریم و میزان ناهمراستایی برابر. 0.5 mm/100mm باشد اتلاف سالانه یک الکتروموتور 200 اسب بخاری ( حدود 150 کیلو واتی ) برابر است با : 326616 تومان . حال اگر 10 دستگاه از این الکتروموتورها در کارخانه موجود باشد تنها اتلاف انرژی حاصل معادل : 3266160 تومان خواهد شد که با.

استفاده از آنالیز ارتعاشات در شناسایی خرابی گیربکس آسیای مواد .

27 فوریه 2015 . ارائه شده در نهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی.

محاسبه، طراحی و تست توربین بادی 10 کیلو واتی - پژوهشگاه علوم و .

صنعت توربینهای بادی در جهان از سال 1973 و پس از بحران انرژی با سرعت شگرفی گسترش یافته است و این در حالی است که هنوز کمبود اطلاعات در زمینه توربینهای بادی و بخصوص دانش فنی آنها در ایران بسیار مشهود است . از آنجاییکه در طراحی یک توربین بادی، طراحی رتور بعنوان مهمترین و پیچیده‌ترین بخش در طراحی محسوب می‌گردد، در.

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎﻳﺶ هﻔﺘﻤﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ داورﯼ

ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﻌﺎﺷﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ. SGT-600. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺧﻨﺞ. 5. ﭘﻮﺳﺘﺮي. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت. 6. ﭘﻮﺳﺘﺮي. ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر. -4501. RU .. ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ. 3200. ﻛﻴﻠﻮ واﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آﻧﺎﻟﻴﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت. 87. ﺷﻔﺎﻫﻲ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﺳﭙﺮاﺗﻮر ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻤﺘﺎزان ﻛﺮﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺎﻟﻴﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ، ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ. و اﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن. 89.

شکل پره توربین های بادی - پینیون

منبع: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا – سازه های هوایی. تحلیلی بر رفتار ارتعاشی پره کامپوزیتی نوعی توربین بادی 660 کیلو وات جهت دست یابی به پارامترهای مودال.

ژنراتور و عملکرد آن ( صنعت برق ) – صنعت برق

در کانون این تحول ، یک هیدروژنراتور سه فاز ۲۱۰ کیلو وات قرار گرفته بود. عیلرغم مشکلات موجود در جهت افزایش ظرفیت و سطح ولتاژ ژنراتورها، در .. بدین ترتیب اتصالات و سربندیها ، مشکلات ناشی از ارتعاشات و لرزش های بوجود آمده در ماشین های معمولی را نخواهند داشت . در طرح کنونی ژنراتور ولتاژ بالا دو نوع سیستم خنک کنندگی وجود.

تبديل موجک و کاربردهاي آن براي پايش وضعيت ارتعاشي تجهيزات دوار .

کيلووات است که سانتريفوژ شک. ر خام. را مي. گرداند. سانتريفوژهاي شکر خام، از تجهيزات ح. ياتي در. کارخانجات توليد شکر محسوب مي. شوند. شکل. 15. ، تصوير. تجهي. ز مورد نظر و شکل. 16. -. الف. ، سيگنال ارتعاشات. ثبت. شده. را نشان مي. دهد. به علت غلبه نويز، عالئم ناشي. از. خرابي ياتاقان در سيگنال اوليه ارتعاشات، به دشوار. ي ديده.

تجهیزات و ماشین آلات – گروپ شرکتهای هاریرود - HARIROD

غلتک ارتعاشی، 10-25 تن, 2.00, 1998, کابل. آسفالت بتونی, 2.00, 2000, مزار. کامپوزیت Roller Macadam, 2.00, 2000, مزار. کامیون جرثقیل, 2.00, 1989, کابل. تجهیزات فشرده سازی کوچک, 12.00, 2004, کابل. ماشین حفاری هسته ای, 3.00, 2008, کابل. تجهیزات و ماشین آلات متفرقه. ژنراتورهای برق همراه (10-250 کیلو وات), 8.00, 2006-.

موتور مشترک 200 کیلو وات 1480 انقلاب دقیقه

شرکت فنی مهندسی برق زرین گلپا اسپادانا موتور مشترک 200 کیلو وات 1480 انقلاب / دقیقه. سرعت در بار نامی دور در دقیقه . (کیلو وات) بود که یک موتور. نویز حالت مشترک ناشی از بروز . دریافت قیمت. دستور العمل اتصال زمین در شبکه توزیعمهندس مهدی بقالها . این وبلاگ برای تبادل اطلاعات صنعت برق و مطالب اجتماعی طراحی شده.

اسپیندل HSD 3KW | فروش قطعات سی ان سی و پمپ وکیوم

اسپیندل موتور HSD ساخت کشور ایتالیا، دارای قدرت 3 کیلو وات و سرعت 18000 دور بر دقیقه می‌باشد. ولتاژ اسمی این محصول برابر با 380 ولت است و شدت جریان آن 8 آمپر می‌باشد. قطر محصول 150 میلی‌متر و طول آن 325 میلی‌متر است. فرکانس ارتعاشی اسپیندل موتور HSD برابر 400 هرتز (Hz) است. لازم به ذکر است که نوع اتصال این.

پلاستیک گرانول پلاستیک مواد پراکندگی پراکنش پلت دستگاه 37 .

کیفیت دستگاه بازیافت پلاستیک تولید کنندگان & صادر کننده - خرید پلاستیک گرانول پلاستیک مواد پراکندگی پراکنش پلت دستگاه 37-220 کیلو وات از چین . سیستم خنک کننده و با سرعت بالا سیستم تبادل → دستگاه حلقه زدن به حلقه آب → دستگاه آبگیری دستگاه → غربال ارتعاشی → هوا فریزر → ذخیره کننده قیف.

Pre:هنگامی که تولید 200 تن سنگ شکن مخروطی خام
Next:هنگامی که تولید 420 تن سنگ شکن ضربه ای