Mar 21

مدول نرمی ماسه,تعیین دانه بندی ماسه و مدول نرمی آن و تعیین خاک رس لای و گرد و خاک .این گزارش کار توسط علی حبیبی – دانشجوی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – تهیه و ارسال شده است. شما میتوانید از طریق ایمیل زیر با وی در تماس باشید: ali_habibi67 [at] yahoo [dot] com. دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن (لینک مستقیم) (فرمت پی دی اف). دانلود گزارش کار آزمایش تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه ها.مدول نرمی ماسه,همانگونه که مشاهده مي گردد ماسه مورد آزمايش براي استفاده در بتن از .5- گام پنجم تعيين ميزان شن بر اساس مدول نرمي ماسه مورد استفاده است جدول مربوطه براي مدول نرمي هاي از 4/2 تا 3 تنظيم شده است.با استفاده از آن ضريبي استخراخ مي گردد که با ضرب آن در جرم حجمي سنگدانه ي خشک نيمه متراکم مقدار شن در واحد حجم بتن حاصل مي گردد.در اين آزمايش با توجه به اينکه مدول نرمي ماسه از حد موجود در جدول خارج است.

به اشتراک گذاشتن در

روش دانه بندي ماسه توسط الك و تعيين ضريب نرمي - عمران پویابر اساس استاندارد ملي ايران شماره 300 و دت 206 و 136-848 ASTM C هدف: تعيين ويژگيهاي مصالح سنگي ريزدانه (ماسه) كه در بتن مسلح بكار برده مي‌شوند. اهميت و كاربرد: الف) دانه بندي ماسه: مناسبترين دانه بندي ماسه، به نوع مصرف و مقدار سيمان بتن و حداكثر درشتي مصالح درشت دانه بستگي دارد. اصولا مقدار ذرات ريزتر از 0.6mm، تاثير.مدول نرمی ماسه,مقاله بررسی تأثیر ضریب نرمی ماسه بر خواص مکانیکی بتندر طرح اختلاط بتن، مدول نرمی ماسه دارای اهمیت ویژه ای است ولی متاسفانه تاکنون تاثیر آن در خواص مختلف بتن مورد بررسی قرار نگرفته است و شاید دلیل آن عدم د.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر مدول نرمی ماسه

تعریف مدول نرمی شن و ماسه - تجهیزات معدن ایران مورد نیاز برای خط تولید

مشاهده مبحث بررسي آزمايش ارزش ماسه اي به عنوان ملاک. براي مثال براي کنترل کيفيت ماسه آزمايشهاي دانه بندي، تعيين مدول نرمي شن و ماسه در. بیشتر+. مکانیک خاک ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. دسته‌بندی ماسه و شن اصطلاحات کاربردی مهندسی عمران و خاک وپی «تعریف و توجیه» می‌شوند. بیشتر+. نام آزمايش : تعيين دانه بندي ماسه و مدول نرمي آن.

تاثیـر ضـريـب نـرمـی مـاسـه در نـفـوذپـذیـری بـتـن - پژوهشگاه علوم و .

مدول نرمی سنگدانه ها بویژه ماسه در تعیین نسبت های طرح اختلاط بتن به روش ACI دارای اهمیت ویژه ای است. مدول نرمی ماسه بصورت درصد مجموع درصدهای تجمعی باقی مانده روی سری الک ها ی( نمره 4 الی 100) استاندارد ASTM محاسبه می شود. در این پژوهش با انتخاب مصالح سنگدانه ای محلی و تعیین منحنی دانه بندی و انطباق آن با استاندارد ASTM.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ و اراﺋﻪ را - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

27 آوريل 2011 . ﺧﻼﺻﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ. ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺷﻬﺮ. ﺷﻴﺮاز داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، ارزش ﻣﺎﺳﻪ و ﻣﺪول ﻧﺮﻣﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ. رﻳﺎﺿﻲ، ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﻣﺪول ﻧﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻴﻮد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪ.

ارزیابی اثر دانه بندی سنگدانه بر زمان وی بی و جرم حجمی بتن غلتکی .

همانطور که از نمودار دانه بندی زیر که مربوط. به ماسه می باشد بر می آید، ماسه موجود جهت ساخت بتن غلتکی روسازی، ماسه ای درشت تر از حدود تعیین شده توسط مرجع فنی مذکور می. باشد. با توجه به اینکه این ماسه از جهات دیگر مورد تأیید و مناسب است. )شکستگی، مقاومت، درصد رد شده از الک. 222. و ..( مسأله درشت دانه. بودن ماسه )مدول نرمی باال( به.

تعیین دانه بندی ماسه و مدول نرمی آن و تعیین خاک رس لای و گرد و خاک .

این گزارش کار توسط علی حبیبی – دانشجوی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – تهیه و ارسال شده است. شما میتوانید از طریق ایمیل زیر با وی در تماس باشید: ali_habibi67 [at] yahoo [dot] com. دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن (لینک مستقیم) (فرمت پی دی اف). دانلود گزارش کار آزمایش تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه ها.

آزمایش دانه بندی سنگدانه (شن - ماسه) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

ونه در تمامی مراحل كمی گرد ایجاد می شود كه از وزن نمونه كاسته. شده وباعث ایجاد خ. طا درآزمایش می شود. و.............. دانستنی های الزم دراین آزمایش. 1-. منظور از كوچک و بزرگی الک ها همان ابعاد روزنه های الک می باشد. 2-. هراینچ برابر. با. 2.54cm. می باشد. فرمول ها. -. داده. ها. مجموع درصد تجمعی مانده روی. پنج. الک. = مدول نرمی ماسه. 100.

عمران - آزمایشگاه تکنولوِژی بتن - سه مورد آزمایش

بهتر است برای دقت در تعریف وزن مخصوص شن در شرایط فضایی سه بار عمل آزمایش را انجام دهیم. آزمایش شماره 3. نام آزمایش:آزمایش مدول نرمی ماسه. (ادامه طرح اختلاط به روش ACI،ترکیب آزمایشگاهی مصالح بتن). هدف:تعیین مقدار حجمی شن مصرفی بتن. وسایل آزمایش: 1.سری کامل الکهای تعیین مدول نرمی (4،8،16،30،50،100). 2.ترازو با دقت.

طرح اختلاط بتن آمریکا - گروه نرم افزاری مهندس پلاس - عمران، معماری

3 دسامبر 2017 . (محدوده مجاز مدول نرمی ماسه مصرفی در بتن بین ۲.۳ تا ۳.۱ است) ۵- وزن شن و ماسه بر اساس حالت اشباع با سطح خشک (SSD) تعیین می شود. به عبارت دیگر فرض بر این است که دانه ها نه آبی از مخلوط به خود جذب می کنند و نه آبی به مخلوط اضافه می کنند. اگر رطوبت شن و ماسه در حالت SSD نباشد، باید تصحیحات لازم برای وزن.

نام آزمايش : تعيين دانه بندي ماسه و مدول نرمي آن و تعيين خاك رس لاي و .

نام آزمايش : تعيين دانه بندي ماسه و مدول نرمي آن و تعيين خاك رس لاي و گردو خاك ماسه. آزمايشگاه : تكنولو‍ي بتن. نام آزمايش : تعيين دانه بندي ماسه و مدول نرمي آن و تعيين خاك رس لاي و گردو خاك ماسه. گروه كلاسي: زير گروه كلاسي: نام استاد: جناب آقاي صديق ميرزايي. گردآورنده: بهداد كيافر. اسامي گروه: ميلاد فراهانچي/ احسان متحدي/ سينا نجفي/.

کاربرد روش سطح پاسخ در ارزيابی تاثير دانه بندی بر ميزان نسبت آب .

است. سپس با افزايش تدريجی آب در. نسبت. های مختلف. آب به سيمان. در. محدوده جدول. 9. آزمايش اسالمپ انجام شده است. وزن شن و ماسه در مخلوط های مختلف مطابق جدول. 9. است. جدول. 3. -. مشخصات مخلوط. های بتنی مورد استفاد. ه. برای حجم. يک مترمکعب. بتن تازه. مشخصه نمونه. وزن شن در حالت. SSD. وزن ماسه در حالت. SSD. مدول نرمی مخلوط. سنگدانه.

Untitled

8 جولای 2003 . ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺍژﻩ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﺭ. ﺷﺪﻩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 90. ﺩﻓﺘﺮ. ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮ. ﺍﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی. ﮐﺸﻮﺭ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎی . ﮔﯿﺮﻧﺪ. ،. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﺪوﻝ. ﺍﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ، ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﯾﺨﺰﺩﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ. ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ.

NSG-SI30 محصولی جهت پر کردن منافذ سطح بتن و ملات - NSG Z90

ج) NSG-SI30C شکری ( مش ۳۰۰) : جهت کاهش مدول نرمی (FM) در ماسه های خشن که در نهایت منجربه حالت خمیری تر بتن و ملات می شود، تولید کفپوش اپوکسی در رمپ ها و نواحی شیب دار که نیاز به ایجاد اصطکاک بیشتر می باشد، تهیه قطعات و آجرهای ماسه سیلیسی، استفاده در سطح کفپوش بتنی یا موزاییک به منظور افزایش مقاومت آنها در مقابل.

شن و ماسه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب استاندارد شماره۲۹۹ ابعاد ماسه را از لحاظ نرمی به سه دسته تقسیم کرده‌است. ماسه نرم از ۰۶/۰ میلی‌متر تا۲/۰ میلی‌متر ماسه متوسط از ۲/۰ میلی‌متر تا۶/۰ میلی‌متر و بالاخره ماسه درشت از۶/۰میلیمتر تا۲ میلی‌متر و به موجب همان استاندارد ماسه از لحاظ اسم به چهار دسته تقسیم می‌شود :ماسه بادی-ماسه.

رابطة مقاومت فشاری با مقاومت کششی و ضریب کشسانی در بتن .

ماسه مورد استفاده از نوع ماسه شسته با مدول نرمی 74/2 می‌باشد. سیمان مصرفی از نوع پرتلند با چگالی نسبی 15/3 (ASTM-C150) و پوزولان زئولیت طبیعی از شرکت افرند توسکا که معدن آن در منظقه سمنان می‌باشد، تهیه شده است. فوق‌روان‌کننده مصرفی بر پایه کربوکسیلات، قابل استفاده در بتن‌های خودتراکم می‌باشد (ASTM-C494). در جداول.

اصل مقاله (453 K)

31 مه 2014 . ASTM C33-85. ﺗﺼﺤﯿﺢ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﺿﺮوري ﺑﻮد، ﺑﻌﺪ. از آزﻣﻮدن ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻦ رﯾﺰ و درﺷﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴـﺒﺖ. 70. %. و. 30. %. از آﻧﻬﺎ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ داد . در ﻣﻮرد ﻣﺎﺳ. ﮥ. ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ. ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺪول ﻧﺮﻣﯽ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﺶ. از ﻣﻘﺪ. ار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗ. ﺄ. ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣﺤﻠـﯽ ﺑـﻮد از ﻫﻤـﯿﻦ ﻣـﺪول ﻧﺮﻣـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ . ﻧﻤـﻮدار. داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮓ.

˜کتابخانه دانشگاه خلیج فارس: تاثیر استفاده از ماسه بادی عالیشهر بر .

شن و ماسه تولیدی در استان بوشهر به لحاظ دانه بندی خارج از محدوده تعریف شده در ASTM می باشد. ماسه مورد استفاده درشت دانه بوده به طوری که مدول نرمی آن 6/3 می باشد. هدف این پایان نامه اصلاح دانه بندی ماسه موجود با استفاده از ماسه بادی موجود در اطراف شهر جدید عالیشهر و ساخت بتن با این ماسه اصلاح شده است. لذا بر این اساس این ماسه بادی را به.

آرشیو تازه ها - شرکت بید کوه شیراز

ایجاد جاده آسفالته ورودی معدن به منظور سهولت در رفت و آمد به معدن و جلوگیری از ایجاد گرد و خاک · امكانات شركت. لودر كوماتسو باسكول دار جهت اندازه گيري دقيق بارگيري براي مشتريان · ماسه شسته. كارخانه ماسه شسته بيدكوه ، ماسه استاندارد با رطوبت 10 % و ارزش ماسه اي بالاي 80 % و مدول نرمي حدود 3 %جهت پروژه هاي بتني توليد مي نمايد.

همايش های اخير ليست مقالات همايش دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران .

107, تاثیر مدول نرمی ماسه بر مقاومت فشاری بتن_ مقاله شفاهی, بيشتر. 108, پیشبینی رفتار ستونهای بتنی محصور شده با FRP تحت بارگذاری ثقلی يکنوا با استفاده از تحليل غيرخطي به روش المان محدود_ مقاله شفاهی, بيشتر. 109, بررسی ضریب بزرگنمایی شتاب در دیوارهای خاک مسلح تحت بارگذاری زلزله_مقاله پوستری, بيشتر.

مجتمع آزمایشگاهی و آموزشگاهی ترازآب - خصوصیات مهندسی شن و ماسه

مواد ریزتر از 75میکرون(درصد رد شده از الک 200). درصد. حداکثر 5. کلوخه رسی و ذرات سست. درصد. حداکثر3. زغال سنگ و لیگینیت. درصد. حداکثر1. سولفات محلول در آب(So3--). درصد. حداکثر4/0. کلراید محلول در آب(Cl-). درصد. حداکثر 04/0. مدول نرمی FM. -. 6/2تا 1/3. وزن مخصوص واقعی(Gs). -. حداقل 35/2. افت وزنی در برابرسولفات منیزیم.

Pre:سیرالئون سنگ شکن
Next:خرد کردن سنگ فسفات و غربالگری