Feb 24

شانگهای پکنانتظار کاهش از ظرف ظرف

Iran 5394 1392-03-30 by Zagros - وي افزود : پكن انتظار دارد ايران و كش ورهاي گروه 5+1 به‌زودي دور تازه‌اي از مذاكرات درباره اين مسأله را آغاز كنند . .. وی ادامه داد : هفت ماه پيش عم ً ال تولید خودرو متوقف ش ده بود اما زمانی که این امر به ش ورای رقابت سپرده شد ظرف مدت کوتاهی دس تورالعمل قیم ت گذاری صادر ش د و قیمت‌گذاری خودروهای مگان و تندر 90 نیز.شانگهای پکنانتظار کاهش از ظرف ظرف,Iran 5394 1392-03-30 by Zagros - وي افزود : پكن انتظار دارد ايران و كش ورهاي گروه 5+1 به‌زودي دور تازه‌اي از مذاكرات درباره اين مسأله را آغاز كنند . .. وی ادامه داد : هفت ماه پيش عم ً ال تولید خودرو متوقف ش ده بود اما زمانی که این امر به ش ورای رقابت سپرده شد ظرف مدت کوتاهی دس تورالعمل قیم ت گذاری صادر ش د و قیمت‌گذاری خودروهای مگان و تندر 90 نیز.

به اشتراک گذاشتن در

شانگهای پکنانتظار کاهش از ظرف ظرف,

جان فرانک

طلب الإقتباس