Feb 17

سنگ مقدمه سنگ شکن,بررسی نتایج درمان سنگهای کلیه و حالب فوقانی بروش PCNL بدون .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻓﻠﻮﺭﻭﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻗﺒﻠـﻲ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﺭﻭﺳﻜﻮ. ﭖ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺍﺷـﻌﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻧﻤﻮﺩ . ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ. : ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ. /. ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ. /. ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﮓ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬـﺎﻱ ﺷـﺎﻳﻊ. ﺩﺭ ﺣﻴﻄــﻪ ﻋﻠــﻢ ﺍﺭﻭﻟــﻮﮊﻱ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ . ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑﺴــﻴﺎﺭ. ﺷﺪﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ.سنگ مقدمه سنگ شکن,SID | درمان سنگهاي حالب در 2946 بيمار با استفاده از يورتروسكوپي و .مقدمه: در دهه گذشته کاربرد روزافزون دستگاههاي سنگ شکن درون اندامي دگرگوني بزرگي در درمان بيماران مبتلا به سنگ حالب ايجاد کرده است و در اکثر موارد جايگزين عمل جراحي باز شده است. در اين بررسي تاريخ سنگ شکني درون اندامي با استفاده از ليتوتريپسي باليستيک و ميزان موفقيت و عوارض ايجاد شده مورد ارزيابي قرار گرفت.

به اشتراک گذاشتن در

پرتو اميد - سنگ شکنسنگ شکن. مقدمه : سنگ های مجاری ادراری ممکن است در هر سطحی از سیستم ادراری ایجاد شوند اما به طور عمده در بافت کلیه ها یافت می شود. سنگ های کلیه ترکیبات معدنی متنوعی دارند اما حدود 75% آنها از نمک های کلسیم (اگزالات یا فسفات) تشکیل شده اند. عوامل خطر متعددی برای بروز سنگ وجود دارد که عمده ترین آنها، عدم دریافت کافی مایعات می.سنگ مقدمه سنگ شکن,همه چیز درباره عمل سنگ شکنی کلیه بدانید - نبض ما2 ژانويه 2018 . سنگ کلیه می تواند همراه با درد و یا بدون علائم باشد. یکی از راهکارهای درمان سنگ کلیه، سنگ شکنی کلیه است. در ادامه انواع و درمان سنگ شکنی کلیه است.

جان فرانک

طلب الإقتباس

20 اظهار نظر بر سنگ مقدمه سنگ شکن

ده ﺗﺮ از در درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻟﮕﻨﭽﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﺑﺰرگ اﺳﺘ - WHO EMRO

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺖ دﺑﻞ ﺟﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﯽ. در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﺳﻨﮓ ﻟﮕﻨﭽﻪ. ﺑﻮد . روش ﺑﺮرﺳﯽ. : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. دو ﺳﻮ. ﮐﻮر. ﺑﺮ روي. 68. ﮐﻮدك زﯾﺮ. 13 . ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ. 95. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺷﯿﻮع ﺳﻨﮓ ادراري در ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؛ در. ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎدر ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺣﺎل. ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻮع و ﺗﮑﺮر آن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . )1(.

بررسی تاثیر تجویز کرم EMLA بر روی میزان درد حین عمل سنگ شکنی .

مقدمه: سنگهای ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری محسوب میشوند. امروزه سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) به عنوان روشی انتخابی در درمان سنگهای ادراری شناخته شده است. اکثر بیماران حین عمل سنگ شکنی درد تجربه میکنند. امروزه استفاده از روشهای ضد درد موضعی در مقابل روشهای تهاجمیتر مثل بیهوشی عمومی بیشتر است. با توجه به.

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی (ESWL) در تعدادی از بیماران .

مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 71 بیمار با تشخیص سنگ کلیه که کاندید درمان با سنگ شکن برون اندامی بودند مورد . مقدمه: سنگ های ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری هستند. سنگ های ادراری از زمان پیدایش اولین تمدن ها مزاحم انسان بوده اند. در مورد اتیولوژی سنگ ها هنوز نکات قابل.

تاکیکاردی بطنی در بیماران با سنگ کلیه تحت درمان با سنگ شکنی .

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳـﻨﮕﻬﺎي. ادراري. ﺳـﻮﻣﯿﻦ. ﺑﯿﻤـﺎري. ﺷـﺎﯾﻊ. دﺳـﺘﮕﺎه. ادراري. ﻫﺴﺘﻨﺪ،. اﻣﺮوزه،. ﺑﯿﺶ. از. 90. درﺻﺪ. ﺑﯿﻤـﺎران. ﺑـﺎ. ﺳـﻨﮓ. ﺳﯿﺴـﺘﻢ. ادراري ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ،. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. اﻧﺪازه،. ﺟـﻨﺲ. و. ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ. ﺳـﻨﮓ،. ﺑـﺎ. ﻣﯿﺰان. ) ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. 68. ﺗﺎ. 86. درﺻﺪ. درﻣﺎن. ﻣـﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ. )1( . ﺳـﻨﮓ. ﺷﮑﻨﯽ. ﯾﮑﯽ. از. ﺷﯿﻮه ﻫﺎي. اﺳﺎﺳﯽ. درﻣﺎن. ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ. اﺳـﺖ. ﮐـﻪ. ﻋﻮارض. ﮐﻤﯽ. دارد. )2( . ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑـﺮون اﻧـﺪاﻣﯽ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان. درﻣﺎن. اوﻟﯿﻪ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ. اﮐﺜﺮ. ﺳﻨﮓ.

SID | درمان سنگهاي حالب در 2946 بيمار با استفاده از يورتروسكوپي و .

مقدمه: در دهه گذشته کاربرد روزافزون دستگاههاي سنگ شکن درون اندامي دگرگوني بزرگي در درمان بيماران مبتلا به سنگ حالب ايجاد کرده است و در اکثر موارد جايگزين عمل جراحي باز شده است. در اين بررسي تاريخ سنگ شکني درون اندامي با استفاده از ليتوتريپسي باليستيک و ميزان موفقيت و عوارض ايجاد شده مورد ارزيابي قرار گرفت.

پرتو اميد - سنگ شکن

سنگ شکن. مقدمه : سنگ های مجاری ادراری ممکن است در هر سطحی از سیستم ادراری ایجاد شوند اما به طور عمده در بافت کلیه ها یافت می شود. سنگ های کلیه ترکیبات معدنی متنوعی دارند اما حدود 75% آنها از نمک های کلسیم (اگزالات یا فسفات) تشکیل شده اند. عوامل خطر متعددی برای بروز سنگ وجود دارد که عمده ترین آنها، عدم دریافت کافی مایعات می.

همه چیز درباره عمل سنگ شکنی کلیه بدانید - نبض ما

2 ژانويه 2018 . سنگ کلیه می تواند همراه با درد و یا بدون علائم باشد. یکی از راهکارهای درمان سنگ کلیه، سنگ شکنی کلیه است. در ادامه انواع و درمان سنگ شکنی کلیه است.

ده ﺗﺮ از در درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻟﮕﻨﭽﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﺑﺰرگ اﺳﺘ - WHO EMRO

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺖ دﺑﻞ ﺟﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﯽ. در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﺳﻨﮓ ﻟﮕﻨﭽﻪ. ﺑﻮد . روش ﺑﺮرﺳﯽ. : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. دو ﺳﻮ. ﮐﻮر. ﺑﺮ روي. 68. ﮐﻮدك زﯾﺮ. 13 . ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ. 95. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺷﯿﻮع ﺳﻨﮓ ادراري در ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؛ در. ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎدر ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺣﺎل. ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻮع و ﺗﮑﺮر آن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . )1(.

بررسی تاثیر تجویز کرم EMLA بر روی میزان درد حین عمل سنگ شکنی .

مقدمه: سنگهای ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری محسوب میشوند. امروزه سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) به عنوان روشی انتخابی در درمان سنگهای ادراری شناخته شده است. اکثر بیماران حین عمل سنگ شکنی درد تجربه میکنند. امروزه استفاده از روشهای ضد درد موضعی در مقابل روشهای تهاجمیتر مثل بیهوشی عمومی بیشتر است. با توجه به.

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی (ESWL) در تعدادی از بیماران .

مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 71 بیمار با تشخیص سنگ کلیه که کاندید درمان با سنگ شکن برون اندامی بودند مورد . مقدمه: سنگ های ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری هستند. سنگ های ادراری از زمان پیدایش اولین تمدن ها مزاحم انسان بوده اند. در مورد اتیولوژی سنگ ها هنوز نکات قابل.

تاکیکاردی بطنی در بیماران با سنگ کلیه تحت درمان با سنگ شکنی .

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳـﻨﮕﻬﺎي. ادراري. ﺳـﻮﻣﯿﻦ. ﺑﯿﻤـﺎري. ﺷـﺎﯾﻊ. دﺳـﺘﮕﺎه. ادراري. ﻫﺴﺘﻨﺪ،. اﻣﺮوزه،. ﺑﯿﺶ. از. 90. درﺻﺪ. ﺑﯿﻤـﺎران. ﺑـﺎ. ﺳـﻨﮓ. ﺳﯿﺴـﺘﻢ. ادراري ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ،. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. اﻧﺪازه،. ﺟـﻨﺲ. و. ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ. ﺳـﻨﮓ،. ﺑـﺎ. ﻣﯿﺰان. ) ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. 68. ﺗﺎ. 86. درﺻﺪ. درﻣﺎن. ﻣـﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ. )1( . ﺳـﻨﮓ. ﺷﮑﻨﯽ. ﯾﮑﯽ. از. ﺷﯿﻮه ﻫﺎي. اﺳﺎﺳﯽ. درﻣﺎن. ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ. اﺳـﺖ. ﮐـﻪ. ﻋﻮارض. ﮐﻤﯽ. دارد. )2( . ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑـﺮون اﻧـﺪاﻣﯽ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان. درﻣﺎن. اوﻟﯿﻪ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ. اﮐﺜﺮ. ﺳﻨﮓ.

بررسی نتایج درمان سنگ حالب به روش سنگ‌شکنی از طریق داخل حالب .

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ ﺑﻪ روش ﺳﻨﮓﺷﮑﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داﺧﻞ ﺣﺎﻟﺐ(TUL) در. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽﻧﮋاد. I *دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﻋﺘﻤﺎدﯾﺎن. II دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮزازاده. III دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ زرﮔﺮ. IV دﮐﺘﺮ آرﺗﯿﻦ ﮐﻤﺎﻟﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳﻨﮓﻫﺎی ادراری ﺳﻮﻣﯿﻦ . TUL ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﻋﻮارض و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳــﻨﮓ و راﺑﻄـﻪ آن ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ و . ﯾﻮرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ – ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ 3 – ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ 2 – 1 ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:.

بررسی تاثیر کپسول تهیه شده از لایه داخلی سنگدان مرغ در درمان سنگ .

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ. ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري. ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ادراري،. ﺗــﺸﻜﻴﻞ ﺳــﻨﮓ. ﻫــﺎي ادراري اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ اﻳﺠــﺎد. ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧ. ﻈﻴـﺮ ﺧـﻮن ادراري، دردﻫـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ،. ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻫﻴﺪروﻧﻔﺮوز، ﭘﻴﻮﻧﻔﺮوز و . در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ. ﻣــﻲ. ﺷــﻮد. ، 1(. )2. ﺟﻬــﺖ ﭘــﻴﺶ. ﮔﻴــﺮي و درﻣــﺎن اﻳــﻦ ﻋﺎرﺿــﻪ،. روش. ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ، ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد. دارد . از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﻨﮓ ﺷـﻜﻦ، ﺟﺮاﺣـﻲ و.

مقایسه داروی فنتانیل با ترکیب پتیدین و میدازولام جهت کنترل درد در .

E-mail: sadrollahmyahoo. 70. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺳﻨﮓ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ادراري ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ. ادراري و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎ. ﻳﻊ. دﺳﺘﮕﺎه ادراري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 2(. ). 1،. اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و در دﺳﺘ. . ﺮس ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺿﺮﺑﻪ اي ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﻲ. (. ESWL=Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. ،). ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻨﻲ ﻣﺠﺮا. (. Trans Urethral Lithotripsy. ).

ﺳﻧﮓ ﻫﺎی ﺍﺩﺭﺍﺭی

ﺳﻧﮓ ﻫﺎی ﺍﺩﺭﺍﺭی. ﻣﻘﺩﻣﻪ : ﺳﻧﮓ ﻫﺎی ﺍﺩﺭﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﺛﺭ ﺭﺳﻭﺏ. ﻣﻭﻟﮑﻭﻝ ﻫﺎ ﻭﺗﺭﮐﻳﺑﺎﺕ ﺳﻧﮓ ﺳﺎﺯ ﮐﻠﻳﻪ ﺑﻪ. ﻭﺟﻭﺩ ﻣﯽ ﺍﻳﻧﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﺍﺯ. ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭی ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺗﺷﮑﻳﻝ. ﺷﻭﻧﺩ. ﺟﻧﺱ ﺳﻧﮓ ﻫﺎی ﺍﺩﺭﺍﺭی : 1. -ﺳﻧﮓ ﮐﻠﺳﻳﻣﯽ : ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺭﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺳﻧﮓ. ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺕ .ﺍﺯ ﺟﻧﺱ ﻓﺳﻔﺎﺕ ﮐﻠﺳﻳﻡ. ﻭﻳﺎ ﺍﮔﺯﺍﻻﺕ ﮐﻠﺳﻳﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ . 2. -ﺳﻧﮓ ﺍﺳﻳﺩ ﺍﻭﺭﻳﮏ. ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻣﻭﺛﺭ ﺩﺭ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺳﻧﮓ : 1. -ﮐﺎﻫﺵ ﺣﺟﻡ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﺭﮐﻭﺩ ﺍﺩﺭﺍﺭ. 2. -ﻋﻔﻭﻧﺕ ﻫﺎی ﺍﺩﺭﺍﺭی ﻭﺍﻣﻼﺡ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ.

بررسی تغییرات پارامترهای مایع منی در مردان با سنگ حالب تحتانی .

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ در ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ . ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻦ و ﻫﻤﻜﺎران. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﻴﺮاً روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺣﺎﻟﺐ. ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد . ﺷﺎﻣﻞ. ESWL. (. ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ ﺑﺮون. اﻧﺪاﻣﻲ. و ). TUL. (. ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ درون اﻧﺪاﻣﻲ. ) و ﻏﻴﺮه . ﺑﺮﺧﻲ. ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﻨﻔﺮد و ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺎﻟﺐ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ. ESWL. را. ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم، ﻏﻴﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻮدن و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ.

ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزوي ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﮑﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ - روش های تحلیلی و عددی .

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﺮداﯾﺶ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﻠﯿـﺪي. ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻓـﺮآوري ﻣـﻮاد. ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ و. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ. ﺷـﮑﻦ. ﻫـﺎي ژﯾﺮاﺗـﻮري،. ﻓﮑﯽ، ﻣﺨﺮوﻃﯽ و ﺿﺮﺑﻪ. اي آﻏﺎز ﻣﯽ. ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ﺳﻬﻢ. ﻣﻬﻤﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻣﻌﺎدن دارﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻦ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ،. اﻧﺪازه ﺧﻮراك، اﻧﺪازه ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻄﻠـﻮب، وﯾﮋﮔـﯽ. ﻫـﺎي ﺳـﻨﮓ. ﻣﻌﺪ. ﻧﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ. دﺳـﺘﯽ و ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه اﺷـﺎره.

محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در واحد سنگ شکن بیمارستان آیت .

مقدمه : یکی از مهمترین معیارهای تخصیص منابع بیمارستانی در بخش بهداشت و درمان، تجزیه و تحلیل هزینه‌های بیمارستانی است. پژوهش حاضر با هدف محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارایه شده در واحد سنگ شکن بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت انجام شد. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع.

Pre:طلا پالایشگاه تولید کنندگان گیاه
Next:تحقیقات تولید شن