Apr 24

گرافیت کروی و تولید گرافیت با خلوص بالا

چدن_نشکن_یا_داکتیل [فولاد مهر]20 نوامبر 2017 . به هنگام انجماد چدن نشکن، بیشتر کربن به ‌صورت گرافیت کروی تشکیل می‌شود، برعکس گرافیت رشته ‌ای در چدن خاکستری. . تولید چدن نشکن یا چدن با گرافیت کروی عموماً با اضافه کردن مقادیرجزئی منیزیم به عنوان عنصری کروی کننده به مذابی که دارای ترکیب شیمیایی مشابه چدن خاکستری می باشد انجام می گیرد.گرافیت کروی و تولید گرافیت با خلوص بالا,چدن نشکن (داکتیل) - گروه صنعتی قشونیچدن های نشکن یا چدن های با گرافیت کروی ، خا نواده ای از چدن ها هستند و همانطور که از اسمشان پیداست شکل گرافیت درآن ها کروی است. همین کروی بودن گرافیت ها ، باعث افزایش استحکام و چقرمگی در مقایسه با چدن های با گرافیت ورقه ای می گردد . ریخته گری چدن نشکن : اصولاً چدن نشکن با افزودن منیزیم Mg در مذاب. تولید می شود.اصولاً چدن.

به اشتراک گذاشتن در

ورق گرافیت خالص - رول گرافیت - نسوز آوران آترا5 سپتامبر 2017 . ورق گرافیت خالص – رول گرافیت. رول گرافیت انعطاف پذیر با گرافیت خالص ساخته شده است. این ورق گرافیت 99٪ خلوص کربن دارد. ورق گرافیتی انعطاف پذیر کربن بالا، مقاومت شیمیایی بهبود یافته، هدایت گرمادهی بهتر و مهر و موم بهتر را فراهم می کند. واشر به عنوان ماده تولید می شود به عنوان اگر گرافیت و یا لایه.گرافیت کروی و تولید گرافیت با خلوص بالا,رﻓﻮﻟﻮژي ﮔﺮاﻓﯿﺖ و رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﺪن ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﻮ رﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ - دانشگاه فردوسی مشهدرﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﭼﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﻣﻨ . ﮐﺮوي ﺷﺪن و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺗﻌﺪاد ﮔﺮاﻓﯿﺘ. ﻬﺎي ﮐﺮوي ﺗﺎ. ﺣﺪود. دو. ﺑﺮاﺑﺮ. ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﻋﻤﺎل ارﺗﻌﺎش. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﻓﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. ﺷﺪه در. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي. ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻓﻠﺰي. ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﻻ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺬاب در اﺛﺮ ارﺗﻌﺎش، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزوﻫﺎي دﻧ.

جان فرانک

طلب الإقتباس

20 اظهار نظر بر گرافیت کروی و تولید گرافیت با خلوص بالا

چـدن، فلز ساده ای شبیه آهـن به نظر می رسد - چدنیت صدر

بطور کلی رو ش تولید چدن‌ها به این صورت است که مخلوط متناسبی از موادی مانند شمش‌های آهن خام، براده‌ها و قطعات برگشتی ریخته‌گری و سایر عناصر همانند فرومنگنز، فروسلیس و .. را با درصد مناسب داخل کوره شارژ نموده تا ذوب شود. تقسیم بندی چدن ها براساس تشکیل گرافیت: چدن گرافیت کروی (GGG). چدن گرافیت ورقه ای (GG).

ﺖ ﺑﺮ روي ﭘﻮدر ﮔﺮاﻓﻴ روش اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﺷ - (JAMT) - مجله مواد و .

5 سپتامبر 2012 . ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ. ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ. ﻣﺮﻛ. ﺒــﺎ اﻧــﺪازه ﻣﺘﻮﺳــﻂ. µm. 20. ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان زﻳﺮ. ﻻﻳــﻪ و. از. روش. ا. ﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ ﻣﺲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ. دﻫـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ . ﭘﻮﺷﺶ. دﻫﻲ ﻣﺲ ﺑﺮ روي ﭘﻮدر ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﻮدر ﮔﺮاﻓﻴﺖ در داﺧﻞ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ. % 30. ﺑﻪ ﻣﺪت. 15. دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار داده ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ. در ﺳﺎﻧﺘﻴﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺷـﺪه و ﭘـﻮ. در.

چدن نشکن داکتیل - آسمان - BLOGFA

از بالای کوره بلند ، کانه یا کانی آهن ، کک و سنگ آهک را که "گداز آور" یا "بار کوره" نیز می‌نامند، وارد می‌کنند و از پایین کوره نیز جریان شدیدی از هوای گرم می‌دهند. این هوای گرم .. تاثیر عناصر آلیاژی در گرافیت کروی : تولید چدن نشکن یا چدن با گرافیت کروی عموماً با اضافه کردن مقادیرجزئی منیزیم بهعنوان عنصری کروی کننده به مذابی.

مشاهده مقاله | روش های ساخت گرافن - آموزش فناوری نانو

اکسید گرافیت وارد آب با خلوص بالا و یا دی متیل فرم آمید می‌شود. به علت وجود گروه‌های عاملی قطبی _که سبب آب دوستی سطح اکسید گرافیت می‌شوند_ لایه‌های سازنده گرافیت بر اثر تورم ناشی از افزایش حجم بخاطر جذب آب توسط سطوح آبدوست آن از یکدیگر جدا شده و نهایتا با کاهش حرارت محیط، گرافن تک لایه بدست می‌آید. روش دیگر آن.

چدن_نشکن_یا_داکتیل [فولاد مهر]

20 نوامبر 2017 . به هنگام انجماد چدن نشکن، بیشتر کربن به ‌صورت گرافیت کروی تشکیل می‌شود، برعکس گرافیت رشته ‌ای در چدن خاکستری. . تولید چدن نشکن یا چدن با گرافیت کروی عموماً با اضافه کردن مقادیرجزئی منیزیم به عنوان عنصری کروی کننده به مذابی که دارای ترکیب شیمیایی مشابه چدن خاکستری می باشد انجام می گیرد.

چدن نشکن (داکتیل) - گروه صنعتی قشونی

چدن های نشکن یا چدن های با گرافیت کروی ، خا نواده ای از چدن ها هستند و همانطور که از اسمشان پیداست شکل گرافیت درآن ها کروی است. همین کروی بودن گرافیت ها ، باعث افزایش استحکام و چقرمگی در مقایسه با چدن های با گرافیت ورقه ای می گردد . ریخته گری چدن نشکن : اصولاً چدن نشکن با افزودن منیزیم Mg در مذاب. تولید می شود.اصولاً چدن.

ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ - ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر. رﺿﺎ ﺗﻔﺮﯾﺸﯽ. 1،. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ. 2. ﭼﮑﯿﺪه. ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ذرات ﭘﻮدر ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻟﯿﺎژ ﺳـﺎزي ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ در آﺳـﯿﺎ ﮐـﺎري ﺗﻬﯿـﻪ ﻣـﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ . ﮐﺮوي ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮزﻧﯽ در آﻣﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ اي در ﻣﯽ آﯾﻨـﺪ . ﻣﺨﻠـﻮط. ﭘﻮدر ﻫﺎ در . ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﻻ و اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ و . ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ.

رﻓﻮﻟﻮژي ﮔﺮاﻓﯿﺖ و رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﺪن ﻧﺸﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﻮ رﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ - دانشگاه فردوسی مشهد

رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﭼﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﻣﻨ . ﮐﺮوي ﺷﺪن و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺗﻌﺪاد ﮔﺮاﻓﯿﺘ. ﻬﺎي ﮐﺮوي ﺗﺎ. ﺣﺪود. دو. ﺑﺮاﺑﺮ. ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﻋﻤﺎل ارﺗﻌﺎش. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﻓﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. ﺷﺪه در. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي. ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻓﻠﺰي. ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﻻ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺬاب در اﺛﺮ ارﺗﻌﺎش، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزوﻫﺎي دﻧ.

آماده سازی نمونه های متالوگرافی از جنس چدن | شرکت نهامین پردازان آسیا

بهترین خواص مکانیکی برای چدن خاکستری زمانی حاصل می شود که پوسته های گرافیت بسیار ریز و کاملاً در زمینه ی آن پراکنده باشند. چدن خاکستری ظرفیت میرایی بالا و خواص لغزشی بسیار مطلوبی دارد. 05. چدن داکتیل با گرافیت کروی: مواد خام این آلیاژ همانند چدن خاکستری است اما نیازمند خلوص بیشتری است. مذاب این آلیاژ باید.

گرافیت کروی و تولید گرافیت با خلوص بالا,

چـدن، فلز ساده ای شبیه آهـن به نظر می رسد - چدنیت صدر

بطور کلی رو ش تولید چدن‌ها به این صورت است که مخلوط متناسبی از موادی مانند شمش‌های آهن خام، براده‌ها و قطعات برگشتی ریخته‌گری و سایر عناصر همانند فرومنگنز، فروسلیس و .. را با درصد مناسب داخل کوره شارژ نموده تا ذوب شود. تقسیم بندی چدن ها براساس تشکیل گرافیت: چدن گرافیت کروی (GGG). چدن گرافیت ورقه ای (GG).

ﺖ ﺑﺮ روي ﭘﻮدر ﮔﺮاﻓﻴ روش اﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﺷ - (JAMT) - مجله مواد و .

5 سپتامبر 2012 . ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ. ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ. ﻣﺮﻛ. ﺒــﺎ اﻧــﺪازه ﻣﺘﻮﺳــﻂ. µm. 20. ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان زﻳﺮ. ﻻﻳــﻪ و. از. روش. ا. ﻟﻜﺘﺮوﻟﺲ ﻣﺲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ. دﻫـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ . ﭘﻮﺷﺶ. دﻫﻲ ﻣﺲ ﺑﺮ روي ﭘﻮدر ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﻮدر ﮔﺮاﻓﻴﺖ در داﺧﻞ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ. % 30. ﺑﻪ ﻣﺪت. 15. دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار داده ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ. در ﺳﺎﻧﺘﻴﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺷـﺪه و ﭘـﻮ. در.

چدن نشکن داکتیل - آسمان - BLOGFA

از بالای کوره بلند ، کانه یا کانی آهن ، کک و سنگ آهک را که "گداز آور" یا "بار کوره" نیز می‌نامند، وارد می‌کنند و از پایین کوره نیز جریان شدیدی از هوای گرم می‌دهند. این هوای گرم .. تاثیر عناصر آلیاژی در گرافیت کروی : تولید چدن نشکن یا چدن با گرافیت کروی عموماً با اضافه کردن مقادیرجزئی منیزیم بهعنوان عنصری کروی کننده به مذابی.

مشاهده مقاله | روش های ساخت گرافن - آموزش فناوری نانو

اکسید گرافیت وارد آب با خلوص بالا و یا دی متیل فرم آمید می‌شود. به علت وجود گروه‌های عاملی قطبی _که سبب آب دوستی سطح اکسید گرافیت می‌شوند_ لایه‌های سازنده گرافیت بر اثر تورم ناشی از افزایش حجم بخاطر جذب آب توسط سطوح آبدوست آن از یکدیگر جدا شده و نهایتا با کاهش حرارت محیط، گرافن تک لایه بدست می‌آید. روش دیگر آن.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زاﺋﯽ ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﺑﺮ رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼ - دانشگاه فردوسی مشهد

اي اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺧﻤﯿﺮي اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﯿﺰان اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻮاﻧﻪ. زاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ، زﯾﺎد و ﺗﯿﻐﻪ. ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﺖ در آن. ﻫﺎ درﺷﺖ . 2(. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻮاﻧﻪ. زاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص. % 75. دﯾﮕﺮ ﻣﺎده ي ﺟﻮاﻧﻪ زاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﮑﻮ ﻣﻨﯿ. ﺰﯾﻢ ﺣﺎوي. % 8. ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﮐﺮوي ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﻓﻮﻟﺮﯾﻦ ژﺋﻮدزي آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﮐﻤﯿﻨﺴﺘﺮ ﻓﻮﻟﺮ، اوﻟﯿﻦ ﻓ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻮﻟﺮﯾﻦ. ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ. ﺑﺎر در دودة ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻟﯿﺰري ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ . اوﻟﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻧﺒﻮه،. روش ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. (. ﯾﺎ ﮐﺮاﭼﺮ ﻫﻮﻓﻤﻦ. ) ﺑﻮد، ﮐﻪ در ﺳﺎل. 1990. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ . ﺑﺎﮐﯽ ﺑﺎل ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﭘﯿﺎزﻫﺎ. (Nanonion). ، ﺑﺰرگ ﺗﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روان ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ . روش ﺧﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص. ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ از ﻃ.

اصل مقاله (2165 K)

تصاویری از نمونههای تولید شده را در شکل ۱. مشاهده می کنید. مواد و روشها. در این آزمایش از پودر آلومینیم با خلوص بالا. (۹۹/۹٪) و اندازهی دانه ۴۵ به عنوان زمینه. کامپوزیت و نیز از پودر گرافیت با استاندارد (با. اندازه ۱۰ میکرومتر) به عنوان مادهی تقویت کننده. استفاده شد. پودر آلومینیم محصول هند بوده و پودر. گرافیت نیز از کارخانه متالورژی.

آلیاژ های پایه نیکل|مقالات آموزشی|تجهیزصنعت

سيستم آلياژي نيمونيك كه شامل نيكل، كرم و تيتانيم مي‌باشد باعث بهبود خواص در دماي بالا مي‌شود. اين آلياژ‌ها . در دهه 1970 با پيشرفت روشهاي ذوب آلياژ هاستالوي c-276 كه خلوص بيشتري از هاستالوي C و B-2 داشت و در واقع اصلاح شده آلياژ B بود توليد شد. در دهه 1980 . در صورت صحيح‌بودن روش توليد گرافيت به صورت كروي در مي‌آيد.

ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎرﺑﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ روش ﻣﮑﺎﻧﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

و آﻟﯿﺎژﻫﺎي آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن وزن ﺳﺒﮏ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮا . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮدرآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺧﺎﻟﺺ و ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب ﺳﯿﺎره. اي. ﺷﺎرژ و .. و ﭘﻮدرﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص. % 99. و داﻧـﻪ. ﺑﻨـﺪي. µm. 4/2. ﻫـﺮ دو. ﺳـﺎﺧﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﺮك آﻟﻤــﺎن ﻣــﯽ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ. ﻫــﺎي. اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـ. ﺎب وزن ﻫـﺮ.

Pre:بهره لباسشویی سنگ آهن
Next:هنگامی که تولید 350 تن دستگاه سرباره