Mar 20

سرند ارتعاشی محاسبه ظرفیت

سرند ارتعاشی روتاری - مگا ماشینکاربرد این نوع از سرند در صنایع شیمیائی و مواد غذائی و بهداشتی در ابعاد و ظرفیت های گوناگون تولید می باشد. از محاسن این سرند ها ( الک.غربال) می توان به.سرند ارتعاشی محاسبه ظرفیت,بنيسي صمد1 فوریه 2017 . اهاي غير گردان ) ارتعاشی،. غلطكی، چكشی، سايشی، خرد كردن الكتروفيزيكی، خرد كردن با سيال(، انتخاب و تعيين اندازه. ي آسيا ) مراحل. انتخاب، محاسبه. ي توان الزم براي . جامد در پالپ، محاسبه. ي بار در گردش(، طراحی و كنترل مدار، زمان توقف در آسياهاي گردان، هزينه. ها و برآورد،. مثال به عنوان تكليف. -. سرند كردن ) طبقه.

به اشتراک گذاشتن در

معدن طلا سرند ماشین مشدریافت قیمت. ظرفیت تولیدی معدن با توجه به وضعیت ماشین آلات و . عیار طلا در سنگ معدن . سرند دو طبقه ای . دریافت قیمت . کوبیت ، ماسه ساز ، ماسه شور ، سرند . ماشین آلات . ساخت سرند ارتعاشی . - شن و ماسه ارزنده تر از طلا . دریافت قیمت. معدن طلا موقعیت معدن طلای موته . وضعیت ماشین آلات و . سرند دو طبقه ای . دریافت قیمت.سرند ارتعاشی محاسبه ظرفیت,خط تولید ساخت شن و ماسه - تجهیزات معدن ایران مورد نیاز برای خط تولیدطراحی و ساخت انواه خطوط تولید شن و ماسه طراحی ، محاسبه ، نصب و اجرای آزمایشی به همراه ارائه. بیشتر+ . ساخت: مشخصات فنی کارخانه شن و ماسه 180تن با خط تولید فعال ظرفیت تولیدروزانه1000تن با معدن. بیشتر+ . خط تولید شن و ماسه تاسیسات سنگ شکن شامل انواع دستگاههای سنگ شکن فکی ، کوبیت ، ماسه ساز ، سرند. بیشتر+.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر سرند ارتعاشی محاسبه ظرفیت

فیزیک - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: فىزىک )3( وآزماىشگاه 256/3 نام کتاب: احمد احمدى، سىامک خادمی، روح اللّه خلىلی بروجنی، منىژه رهبر، محمدرضا شرىف زاده اکباتانی، شوراى برنامه رىزى: اسفندىار معتمدی و مهرناز طلوع شمس، مجىد فالح، حمىد فداىی فرد. غالمعلی محمودزاده و احمد احمدی،.

معدن طلا سرند ماشین مش

دریافت قیمت. ظرفیت تولیدی معدن با توجه به وضعیت ماشین آلات و . عیار طلا در سنگ معدن . سرند دو طبقه ای . دریافت قیمت . کوبیت ، ماسه ساز ، ماسه شور ، سرند . ماشین آلات . ساخت سرند ارتعاشی . - شن و ماسه ارزنده تر از طلا . دریافت قیمت. معدن طلا موقعیت معدن طلای موته . وضعیت ماشین آلات و . سرند دو طبقه ای . دریافت قیمت.

اصل مقاله (513 K)

زﻳﺮﺳﺮﻧﺪي در اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ. 5[. –. ]7. ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ. ﻧﺪﻫﺎي. ارﺗﻌﺎﺷﻲ. )89/99(. ، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي. از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آﺳﻴﺎي. ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﻮدﺷﻜﻦ. (. ﺧﻮراك ﺳﺮﻧﺪ. ) و ﺟﺪا .. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ در ﻣﺼﺮف ﺗﻮان و ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن. ،. ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﺮﻧﺪﻫﺎي. ارﺗﻌﺎﺷﻲ. ، آﺳﻴﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي، و ﻫﻴﺪروﺳﻴﻜﻠﻮن. ﻫﺎ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

بررسی عملکرد جداکننده های مغناطیسی در کارخانه فرآوری چغارت بافق

مواد استخراج شده از دو معدن چغارت و سه چاهون، بصورت مجزا وارد خطوط پرعیارسازی مربوطه شده و بعد از همگن سازی، در آسیای خودشکنی که در مدار بسته با سرند ارتعاشی قرار دارد. . سپس آزمایش های دیویس تیوب در شدت های 800، 1300 و 1800 گوس بر روی فراکسیون های مختلف انجام شد و عیار و بازیابی آهن و فسفر در کنسانتره، محاسبه گردید.

( ﻓﺮآوري زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ) زﻏﺎﻟﺸﻮﻳﻲ

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي. ✓. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺮداﻳﺶ. ✓. ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻏﺎﻟﺸﻮﻳﻲ. ✓. ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻏﺎﻟﺸﻮﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ آن. ✓. ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ آزادي ﻣﺎﺳﺮاﻟﻬﺎي زﻏﺎل از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻀﺮ. ✓. ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﮔﻮﮔﺮد و . ✓. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻏﺎل ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎدي. ✓. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ورودي ﺑﻪ ﺟﻴﮓ، واﺳﻄﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ، اﺳﭙﻴﺮال و ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن.

فصلنامه بهار سال ۹۵ - معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

ظرفیت، شدت میدان و نوع آرایش آهنرباهای درام. فرآیندهای فاز دو و سه به صورت شکل های ۱و۲. مدار فاز ۳ سرند(های) ارتعاشی فرکانس بالا |. های مغناطیسی استفاده شده که عملا تنها. موشجياه بعد) خواهد بود. مشاهده می شود. با توجه به اینکه این سردها نقش. تجهیزات جدایش محسوب می شوند) در این دو فاز. ۳-۱) خردایش و دانه بندی. کنترل و تعیین ابعاد.

فهرست پروژه‌هاي اتمام يافته - مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن - شركت راه .

محاسبه و كاهش ميزان نويز داخل واگن قطارهاي پرسرعت با رويكرد مطالعه موردي بر روي قطارهاي طراحي شده داخل كشور. ۹۵۱۱. تحقيقات .. ارائه راهكارهايي جهت بهره برداري بهينه از ظرفيت شبكه ريلي كشور. ۹۴۰۹. تحقيقات ... بررسي و ارزيابي تاثير ارتعاشات ناشي از حركت قطارهاي راه آهن بر ساختمان ها و تاسيسات اطراف خطوط راه آهن. ۱۳۸۸. آموزش.

ﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر آ

9 سپتامبر 2013 . اي ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ. دﻳﮓ ﺑﺨﺎر. ي وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ. دﻳﮓ ﺑﺨﺎر. ي در آن ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺎ. ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد . در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده داﻧﺴﻴﺘﻪ آب و ﺑﺨﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﭼﺮﺧﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد. ﻧﺪارد . )8 ... Screen. ﻫﺎ. (. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي. Stagger. ﺷﺪه. ) را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻘﺪاري ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻇﺮﻓﻴ. ﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . دﻣﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر. 440. درﺟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ. ﻋﻤﻼ ﺣﺪود. 400.

ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر (ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮ

4 سپتامبر 2013 . ﻋﻨـﻮان ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺟـﺮاي ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﻴﻤـﺎن. از ﺳـﻮي. ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و. در اﺳـﻨﺎد ﭘﻴﻤـﺎن. اﻋـﻼم. ﺷﺪه اﺳﺖ. 1-2-42-. ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎن. ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎن،. ﻣﺒﻠﻎ درج ﺷﺪه در ﺳﻄﺮ اول ﻣﺎده. 3. ﻣﻮاﻓﻘﺖ .. ﺳﺮﻧﺪ و ﻣﺎﺳﻪ. ﺷﻮي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﻴﻤﺎن. ﻛﺎر. ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻳـﻚ. ﻣـﺎه. ﺑﺘﻦ. رﻳﺰي و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ذﺧﻴﺮه در ﻛﺎرﮔﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ. ﺪ.

مکان بازار اینترنتی چیگل - کارخانه آسفالت - cheegel

ظرفیت کارخانه آسفالت . کارخانه آسفالت : سیلوی مصالح سرد – نوار نقاله سیستم تغذیه – درایر – مشعل توربوجت – غبارگیر مولتی سایکلون – اگزوز فن – فیلتر آبی و فیلتر خشک – بالابر مصالح گرم – بالابر فیلر – سرند ارتعاشی – سیلوی مصالح گرم – واحد میکسر – سیلوی ذخیره آسفالت – فلاسک قیر- هیتر روغن و تابلو برق.

Kobeshmachine catalog-2010-d - SlideShare

12 دسامبر 2012 . اين ماشين دارای بدنه محکم ، عملکرد پايدار ، ظرفيت بال ، نگهداری آسان و به صرفه MPa 320 کمتراز . .. Kobesh Machine Ind Group گروه صنعتی کوبش ماشین screen سرند این دستگاه جهت انجام عملیات تفکیک و سایزبندی شن و ماسه درخطوط فرآوری مورد استفاده قرارمی گیرد که دردونوع : سرند لرزشی وسرند.

18 - سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین - ليست کنفرانس ها - سازمان .

در این تحقیق از یک مدل تجربی بر مبنای شرایط استاندار از پیش تعریف شده و فاکتورهای مورد نظر برای انحراف شرایط واقعی از شرایط استاندارد برای به دست آوردن سطح مورد نیاز سرند کنی استفاده شده است و یک سرند ارتعاشی دو طبقه برای طبقه‌بندی محصول سنگ‌شکن مخروطی بعد از به دست آوردن مشخصات خوراک و تعیین محدوده‌های مناسب.

اصل مقاله (518 K) - مجله علوم و تکنولوژی پلیمر

تعیین مقدار گلوکوز به روش آمپرسنجی با استفاده از الکترود اصالح شده پلی آنیلین . مجله علمی پژوهشی، علوم و تکنولوژی .. 1498/09 را به ارتعاشات cm-1 مربوط به ساختار کينوئيدی پلی آنيلين،. 1232/25 را cm-1 ،C-N 1286/71 را . نيز ظرفيت اليه دو گانه الكتريكی CDL انتقال بار نام برده می شود. در فصل مشترک مزبور است.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

ﻛﻮب دﺳﺘ. ﻲ. (. ﻣﺪل. T30. ) در ﻛﻮﺑﺶ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﮔﻨﺪم. ﻋﺰت. اﻟﻪ ﻋﺴﻜﺮ. ي. اﺻﻠ. ﻲ. ارده. ،. ﻣﻮﺳ. ﻲ. آزاد ﺗﻜﭽ. ،ﻲ. ﻋﺎدل ﺣﻜ. ﻤﻴ. ﻲ. 80. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. و ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ارﺗﻌﺎش در دﺳﺘﻪ. ﻫﺎ. ي. ار ه ﻣﻮﺗﻮر. ي. ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺑﺮش. ﻣﺴﻌﻮد .. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد . در ﻣﻮرد ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﮔﺸﺘﺎور ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑـﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات دور ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺤﻮر ﺗﻮاﻧﺪﻫﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛـﺮده و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ. ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﻓﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎي ﺗﺮاﻛﺘـﻮر.

فهرست مطالب دستور العمل هاي عمومي آزمايشهاي مربوط به بخش خردايش .

6- آناليز سرندي را براي دو نمونه 250 بطور مجزا و با استفاده از سرندهاي موجود با راهنمايي مسئول آزمايشگاه و به کمک دستگاه لرزاننده سرند انجام دهيد. زمان سنج ... معمولا سرندهاي ارتعاشي قبل از سنگ شکنهاي ثانويه نصب مي شود و با جدا کردن مواد ريز باعث افزايش ظرفيت کارخانه سنگ شکني و کاهش مشکلات عملياتي مي شوند. از آنجايي كه.

گروه صنعتی آزمون با تأســیس درسال 1362 و با . - آزمون ساز مبنا

55 لیتری دارای اگزوز و ظرفیت های 100و 200 لیتری دارای فن سیرکوالسیون. می باشد. .. به منظور تعیین نسبت دانه های پولکی و سوزنی سنگدانه ها بر اساس استاندارد. بین المللی .. دینامیکی، پیش بینی رفتار خاک، اندرکنش خاک و سازه در طول زلزله، انفجار و یا ارتعاشات ماشین آالت و ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات فنی.

بررسی وضعیت متغیرهای ارگونومیکی بر شیوع اختلالات اسکلتی

31 ژانويه 2017 . (posture screen). ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘـﻖ. ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ. ، ﺑـﻪ اﻳـﻦ. ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮد را اﺳـﻜﻠﺘﻲ از ﺟـﻨﺲ ﭼـﻮب ﺑـﺎ روﻛـﺶ. ﭘﻠﻲ. اﺳﺘﺮ. ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﻣﻲ. داد. ﻛﻪ ﺑﺮ روي. دوﭘﺎﻳﻪ. ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺮك. ﻧﺼﺐ. ﺷـﺪه . ﺳـﺎل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ . اﻳﻦ ارﻗﺎم در ﺑﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﺑﺮاي ﺳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ. 36/36. ﺳﺎل، وزن. 99/76. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،. ﻗﺪ. 81/175. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ. و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ. رﻛﺎ. 04/11. ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ.

ﺑﺎ راه آﻫﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺰوه

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻂ، اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺿﻄﺮاري ﺑﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه راه. آﻫﻦ در. ﻣﺤﻮر دو ﺧﻄﻪ در ﻧﻘﻄﻪ. اي ﻣﺸﺨﺺ داﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻮزﻧﻬﺎي راﺑﻂ ﺧﻄﻮط زو ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي ﺛﺎﺑﺖ روي ﺑﺪﻧﻪ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ. ﮔﺮدد و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﻴﺮوي وارده ﺑﺮ ﻛﻔﺶ ﺗﺮﻣﺰ، زﻣﺎن ﭘﺮ ﺷﺪن ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺗﺮﻣﺰ ... ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻄﻮط ﺷﺒﻜﻪ. رﻳﻠﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﮔﺮدد. ﻣﺜﻞ زﻳﺮﻛﻮب، ﺳﺮﻧﺪ، رﮔﻼﺗﻮر، اﺳﺘﺎﺑﻠﻴﺰر و .

اصل مقاله (513 K)

زﻳﺮﺳﺮﻧﺪي در اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ. 5[. –. ]7. ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ. ﻧﺪﻫﺎي. ارﺗﻌﺎﺷﻲ. )89/99(. ، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي. از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آﺳﻴﺎي. ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﻮدﺷﻜﻦ. (. ﺧﻮراك ﺳﺮﻧﺪ. ) و ﺟﺪا .. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ در ﻣﺼﺮف ﺗﻮان و ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن. ،. ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﺮﻧﺪﻫﺎي. ارﺗﻌﺎﺷﻲ. ، آﺳﻴﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي، و ﻫﻴﺪروﺳﻴﻜﻠﻮن. ﻫﺎ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

Pre:گرانیت فرآیند تولید
Next:سنگ شکن غلاف کاکائو