Mar 23

مراحل نصب و راه اندازی بر روی آمپر و یا تسمه ن%

راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى - شرکت بهمن موتوردﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﻣﻮال وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﮑﺘﻪ" ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ. 4. .. چراغ نشانگر آن در صفحه پشت آمپر حين عملکرد .. مراحل نصب. در انجام مراحل زير دقت الزم را داشته باشيد. - انتخاب آنتن. - دستگاه را در محل توصيه شده قرار دهيد. - نصب صحيح دستگاه. - از آب بندی تمام اتصاالت تقويت كننده.مراحل نصب و راه اندازی بر روی آمپر و یا تسمه ن%,دریافت دفترچه راهنمای مشتری - ایران خودرو1. نمای داخلی خودرو. * درصورت نصب در خودروی شما. سیستم هایصوتی. این وسیله با آخرین فن آوری ساخته شده است. ثبت کنندة مسافت طی شده. ثبت کنندة فاصله مسیر با فشار دادن دکمة طرف راست. بر جلو آمپر به مدت بیشتر از دو ثانیه صفر می شود. اهرم تعویض دنده. این وسیله از نوع دستی یا اتوماتیک جهت تعویض. دنده گیربکس بکار می.

به اشتراک گذاشتن در

چراغهای هشدار دهنده پشت آمپر خودرو | اتکسعلائم هشدار دهنده را جدی بگیرید!!در این مقاله با تمام علائم هشدار دهنده پشت آمپر خودرو آشنا میشوید. . علامت Winter Mode-چراغ نمایش فعال یا غیر فعال بودن رانندگی در حالت زمستانی. هشدار فعال بودن سیستم رانندگی در شرایط فصل زمستان . علامت Seat Belt Not On-چراغ هشدار نبستن کمربند ایمنی. هشدار نبستن کمربند ایمنی.مراحل نصب و راه اندازی بر روی آمپر و یا تسمه ن%,علامت هایی که در روی کیلومتر شمار ماشین ظاهر میشوند - ماشین313 جولای 2016 . علامت هایی که در روی کیلومتر شمار ماشین ظاهر میشوند. . خیلی از تولیدکنندگان سیستمی مشابه این طراحی و راه‌اندازی کرده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که راننده پشت فرمان خواب‌آلود نباشد. . علامتی که در آن خودرو و یک کلاهک پمپ بنزین خودرو مشخص است، این چراغ هشدار به معنی نبود یا گم شدن کلاهک پمپ بنزین می‌باشد.

جان فرانک

طلب الإقتباس

12 اظهار نظر بر مراحل نصب و راه اندازی بر روی آمپر و یا تسمه ن%

خاموش کردن آیکون هشدار سرویس در پالس NS200 - آپارات

14 ا کتبر 2016 . MotorBaz خاموش کردن آیکون هشدار سرویس در پالس NS200Reset service icon Pulsar NS200 خاموش کردن آیکون هشدار سرویس در پالس NS200 NS200 , pulse ns200 ,

راهنمای استفاده از خودروی - جیلران موتور

در صورت انتقال مالكیت خودرو به شخصي ديگر، لطفاً اين کتابچه راهنما را نیز در اختیار مالك جديد قرار دهید تا وي نیز درك کاملي از روش هاي صحیح . که در خودروي شما نصب نشده اند. . تمام حقوق محفوظ است، شرکت کلیه حقوق کپي رايت اين کتابچه را به هر شیوه اعم از الكترونیكي شامل عكسبرداري، ضبط يا ذخیره در هر گونه بانك اطالعاتي.

Untitled

دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﯿﻮن و. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ و ﻓﺮﻣﺎن. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰ. ات ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎدﯾﺰل. ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﺎﯾﭙﺎ دﯾﺰل. در ﻗﺒﺎل آﺳﯿﺐ. ﻫﺎ. ي. ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎدرﺳﺖ. از. ﺧﻮدرو. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ. ﭘﺬﯾﺮد .. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻮدروي ﺷﻤﺎ در ﻧ. ﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ.

جام جم سرا - آشنایی با علائم هشداری پشت آمپر خودروها +عکس

21 ژانويه 2014 . علامت‌های هشدار دهنده در پشت آمپر خودرو‌ها یکی از ملزوماتی است که هر راننده باید با آن آشنایی داشته باشد. . به گزارش جام جم سرا؛ طبق آمار یک شرکت انگلیسی ، بیشترین تعداد علائم هشدار دهنده به کار رفته در یک اتومبیل مربوط به مرسدس بنز کلاس E است. . Seat Belt Not On : چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی. 31.

راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى - شرکت بهمن موتور

دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﻣﻮال وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﮑﺘﻪ" ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ. 4. .. چراغ نشانگر آن در صفحه پشت آمپر حين عملکرد .. مراحل نصب. در انجام مراحل زير دقت الزم را داشته باشيد. - انتخاب آنتن. - دستگاه را در محل توصيه شده قرار دهيد. - نصب صحيح دستگاه. - از آب بندی تمام اتصاالت تقويت كننده.

دریافت دفترچه راهنمای مشتری - ایران خودرو

1. نمای داخلی خودرو. * درصورت نصب در خودروی شما. سیستم هایصوتی. این وسیله با آخرین فن آوری ساخته شده است. ثبت کنندة مسافت طی شده. ثبت کنندة فاصله مسیر با فشار دادن دکمة طرف راست. بر جلو آمپر به مدت بیشتر از دو ثانیه صفر می شود. اهرم تعویض دنده. این وسیله از نوع دستی یا اتوماتیک جهت تعویض. دنده گیربکس بکار می.

چراغهای هشدار دهنده پشت آمپر خودرو | اتکس

علائم هشدار دهنده را جدی بگیرید!!در این مقاله با تمام علائم هشدار دهنده پشت آمپر خودرو آشنا میشوید. . علامت Winter Mode-چراغ نمایش فعال یا غیر فعال بودن رانندگی در حالت زمستانی. هشدار فعال بودن سیستم رانندگی در شرایط فصل زمستان . علامت Seat Belt Not On-چراغ هشدار نبستن کمربند ایمنی. هشدار نبستن کمربند ایمنی.

علامت هایی که در روی کیلومتر شمار ماشین ظاهر میشوند - ماشین3

13 جولای 2016 . علامت هایی که در روی کیلومتر شمار ماشین ظاهر میشوند. . خیلی از تولیدکنندگان سیستمی مشابه این طراحی و راه‌اندازی کرده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که راننده پشت فرمان خواب‌آلود نباشد. . علامتی که در آن خودرو و یک کلاهک پمپ بنزین خودرو مشخص است، این چراغ هشدار به معنی نبود یا گم شدن کلاهک پمپ بنزین می‌باشد.

خاموش کردن آیکون هشدار سرویس در پالس NS200 - آپارات

14 ا کتبر 2016 . MotorBaz خاموش کردن آیکون هشدار سرویس در پالس NS200Reset service icon Pulsar NS200 خاموش کردن آیکون هشدار سرویس در پالس NS200 NS200 , pulse ns200 ,

راهنمای استفاده از خودروی - جیلران موتور

در صورت انتقال مالكیت خودرو به شخصي ديگر، لطفاً اين کتابچه راهنما را نیز در اختیار مالك جديد قرار دهید تا وي نیز درك کاملي از روش هاي صحیح . که در خودروي شما نصب نشده اند. . تمام حقوق محفوظ است، شرکت کلیه حقوق کپي رايت اين کتابچه را به هر شیوه اعم از الكترونیكي شامل عكسبرداري، ضبط يا ذخیره در هر گونه بانك اطالعاتي.

Pre:گیاهان پردازش آهن
Next:3513 سطح آسیاب سیمان با